Predlog resolucije - B9-0042/2019Predlog resolucije
B9-0042/2019

  PREDLOG RESOLUCIJE o možnosti patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki

  16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B9-0051/2019
  v skladu s členom 136(5) Poslovnika

  Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
  v imenu skupine GUE/NGL

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0040/2019

  Postopek : 2019/2800(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B9-0042/2019
  Predložena besedila :
  B9-0042/2019
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B9-0042/2019

  Resolucija Evropskega parlamenta o možnosti patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki

  (2019/2800(RSP))

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, zlasti člena 53(b),

   ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov[1], zlasti člena 4, ki določa, da proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

   ob upoštevanju člena 2(2) in uvodne izjave 33 Direktive 98/44/ES, ki navajata, da je postopek za pridobivanje rastlin ali živali v bistvu biološki, če v celoti sestoji iz naravnih pojavov, kot sta križanje in selekcija,

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov[2],

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih pravicah[3],

   ob upoštevanju odločitve razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada z dne 25. marca 2015 v zadevah G2/12 (o paradižnikih) in G2/13 (o brokoliju),

   ob upoštevanju Obvestila Komisije C/2016/6997 z dne 8. novembra 2016 o nekaterih členih Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES o pravnem varstvu biotehnoloških izumov,

   ob upoštevanju sklepa upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 29. junija 2017 o spremembi 27. in 28. pravila Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (CA/D 6/17),

   ob upoštevanju sklepa tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada z dne 18. decembra 2018 v zadevi T 1063/18,

   ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o možnosti patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki (O–000026/2019 – B9–0051/2019),

   ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

  A. ker je dostop do biološkega rastlinskega materiala, ki vključuje rastlinske lastnosti, nujen za razvoj novih sort, da bi zagotovili svetovno prehransko varnost, obvladali podnebne spremembe ter preprečili monopol v sektorju vzreje živali in žlahtnjenja rastlin, s tem pa kmetom omogočili več priložnosti;

  B. ker je žlahtnjenje rastlin postopek, ki se ga kmetje in podeželske skupnosti poslužujejo, odkar poznamo kmetijstvo; ker so nove rastlinske sorte in živalske pasme, kot tudi metode žlahtnjenja, pomembne za gensko pestrost;

  C. ker je gojenje rastlin v njihovem naravnem okolju potrebno zlasti zaradi spoprijemanja z vplivi podnebnih sprememb na vremenske in higrometrične razmere, pa tudi s pojavom novih zajedavcev in epidemijami novih rastlinskih bolezni; ker to pomeni, da morajo imeti kmetje in pridelovalci semen prost dostop do materiala za žlahtnjenje;

  D. ker člen 4 Direktive 98/44/ES in člen 53(b) Evropske patentne konvencije ščitita rastlinske sorte in živalske pasme ter postopke za pridobivanje rastlin ali živali pred patentiranjem;

  E. ker je razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada marca 2015 v zadevah G2/12 (paradižnik) in G2/13 (brokoli) razsodil, da se smejo takšni biološki proizvodi patentirati ter da to ni v nasprotju s členom 53(b) Evropske patentne konvencije, ki ne dovoljuje patentov za postopke, ki so „v bistvu biološki“;

  F. ker je Komisija novembra 2016 sprejela obvestilo o nekaterih členih Direktive 98/44/ES v zvezi s patentiranjem rastlin in živali, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ter izrazila stališče, da ob upoštevanju namena zakonodajalca EU takih rastlin in živali ni dovoljeno patentirati v skladu z navedeno direktivo;

  G. ker je upravni svet Evropske patentne organizacije junija 2017 odločil, da ne bo dovolil patentov za rastline in živali, pridobljene s konvencionalno vzrejo ali žlahtnjenjem oziroma brez genskega inženirstva;

  H. ker je tehnični pritožbeni senat Evropskega patentnega urada decembra 2018 opozoril, da je eno od njegovih najnovejših pravil, ki prepoveduje podeljevanje patentov za rastline ali živali, pridobljene izključno s postopki, ki so v bistvu biološki, v nasprotju nekaterimi členi iz Evropske patentne konvencije;

  I. ker je Evropski patentni urad večkrat ravnal v nasprotju s prepovedmi iz Evropske patentne konvencije in Direktive 98/44/ES ter jih s tem spodkopala;

  J. ker je v zadnjih letih v EU vse več patentnih prijav za rastline in živali, pri čemer stalno narašča število patentov za rastline, pridobljene s konvencionalnim žlahtnjenjem in ne z genskim inženirstvom; ker je bilo doslej vloženih že 1600 takih prijav in odobrenih okoli 220 patentov;

  K. ker bi lahko nova odločitev tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada koristila predvsem velikim multinacionalkam, kot so Bayer-Monsanto, Syngenta in BASF, ki želijo ustvariti monopol nad semeni in rastlinami in bi lahko prek patentnih pravic pridobile nadzor nad osnovnimi viri za pridelavo hrane;

  L. ker mora Evropska patentna organizacija spričo pravno kaotičnega stanja nujno pojasniti področje uporabe in razlago svojih pravil; ker je treba ohraniti prepoved patentov za rastlinske sorte in živalske pasme;

  1. je zaskrbljen, da bi lahko zaradi nedavne odločitve tehničnega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada v zadevi G3/19 prišlo do tega, da bo Evropski patentni urad podelil več patentov za naravne lastnosti, ki so v novih sortah že prisotne, ali lastnosti, ki se vanje vnašajo s postopki, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

  2. poudarja, da je odločitev tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada iz decembra 2018 v zadevi G3/19 v nasprotju s predhodno odločitvijo upravnega sveta Evropske patentne organizacije iz junija 2017, po kateri rastline in živali, pridobljene izključno s postopki, ki so v bistvu biološki, ne bi več smele biti patentirane;

  3. poziva Evropski patentni urad, naj upošteva Evropsko patentno konvencijo, ki je podlaga evropskega patentnega prava in ki izključuje možnost patentiranja rastlin in živali;

  4. izraža odločno nasprotovanje patentiranju živih procesov, vključno z rastlinami in živalmi; poudarja, da Evropski patentni urad s podeljevanjem patentov za rastline in živali ter osnovne biološke postopke spodbuja koncentracijo trga, ustvarja nepravične monopolne pravice ter ogroža kmetijsko biotsko raznovrstnost ekosistemov in omejuje zmožnost sistemov za pridelavo hrane, da se prilagajajo izzivom, ki so posledica podnebnih sprememb;

  5. je zelo kritičen do internih procesov odločanja in postopkov v Evropskem patentnem uradu, ki potekajo zunaj okvirov demokratične in politične preglednosti, brez neodvisnega nadzora in brez možnosti udeležbe javnosti;

  6. poudarja, da pravila Evropskega patentnega urada glede patentov za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, večidel temeljijo na trivialnih tehničnih lastnostih in pomenijo zlorabo patentnega prava, saj se jih uporablja kot orodje za nezakonito prilastitev kmetijskih virov, potrebnih za dnevno proizvodnjo hrane, in njihovo prekategorizacijo v t. i. intelektualno lastnino peščice velikih družb, zaradi česar je ogrožena varnost svetovne preskrbe s hrano in regionalna prehranska neodvisnost;

  7. poziva Evropski patentni urad, naj nujno pojasni svoja pravila na tem področju, saj na njegovo odločitev čakajo številne patentne prijave za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki; poudarja, da podeljevanje patentov za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, popolnoma spodkopava prepovedi iz evropskega patentnega prava;

  8. poziva razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada, naj pozitivno odgovori na pravni vprašanji, ki ju je predsednik Evropskega patentnega urada naslovil nanj (člen 112(1)(b) Evropske patentne konvencije);

  9. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo, da bo EU tudi v prihodnje zagotavljala dostop do materiala, pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki, ter njegovo uporabo za žlahtnjenje, da se – kjer je to ustrezno – ne bi posegalo v prakso glede popolnega izvzetja žlahtniteljev in pravice kmetov;

  10. poziva Komisijo, naj razširjenemu pritožbenemu senatu Evropskega patentnega urada predloži pisno izjavo v zvezi z zadevo G3/19 o patentiranju rastlin, pridobljenih izključno s postopki, ki so v bistvu biološki, da bi se preprečilo patentiranje proizvodov, pridobljenih z naravnimi procesi, v skladu s sklepi iz njenega obvestila o nekaterih členih Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES o pravnem varstvu biotehniških izumov[4];

  11. poziva države članice Evropske patentne organizacije in vse podpisnice Evropske patentne konvencije, naj se odločno zavzamejo za zaustavitev patentiranja rastlin in živali ter naj okrepijo obstoječe prepovedi;

  12. poziva Komisijo, naj si v razpravi o harmonizaciji večstranskega patentnega prava prizadeva, da se iz patentiranja izključijo postopki, ki so v bistvu biološki;

  13. poziva Komisijo, naj poroča o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na biotehnologijo in gensko inženirstvo, kot to določa člen 16(c) Direktive 98/44/ES in kot je zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov[5];

  14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam in Evropskemu patentnemu uradu.

  Zadnja posodobitev: 18. september 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov