Postup : 2019/2800(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0043/2019

Předložené texty :

B9-0043/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 19/09/2019 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0043/2019</NoDocSe>
PDF 145kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o patentovatelnosti rostlin a v podstatě biologických procesů</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0040/2019

B9-0043/2019

Usnesení Evropského parlamentu o patentovatelnosti rostlin a v podstatě biologických procesů

(2019/2800(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá usnesení ze dne 17. prosince 2015 o patentech a právech šlechtitelů rostlin[1] a ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění[2],–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů[3], zejména na její článek 4, v němž se stanoví, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby patentovatelné nejsou;

 s ohledem na Evropskou patentovou úmluvu ze dne 5. října 1973, zejména na čl. 53 písm. b) a čl. 33 písm. b) této úmluvy,

 s ohledem na oznámení Komise ze dne 8. listopadu 2016 o určitých článcích směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů[4],

 s ohledem na závěry Rady ze dne 1. března 2017 k oznámení Komise o určitých článcích směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů,

 s ohledem na rozhodnutí správní rady Evropského patentového úřadu ze dne 29. června 2017, kterým se pozměňují články 27 a 28 prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17),

 s ohledem na prováděcí předpisy k Evropské patentové úmluvě, zejména na pravidlo 26 a pravidla 28 odst. 2 těchto předpisů, které stanoví, že pro evropské patentové přihlášky a patenty týkající se biotechnologických vynálezů se jako doplňující prostředek výkladu použije směrnice 98/44/ES (pravidlo 26),

 s ohledem na rozhodnutí technického stížnostního senátu Evropského patentového úřadu o patentovatelnosti rostlin ze dne 18. prosince 2018 (ve věci T 1063/18),

 s ohledem na právní otázku, již předseda Evropského patentového úřadu předložil velkému stížnostnímu senátu v březnu 2019,

 s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 2100/94“)[5], zejména na čl. 15 písm. c) a d) tohoto nařízení,

 s ohledem na Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, včetně obchodu s padělky (TRIPS), a zejména na čl. 27 odst. 3 této dohody,

 s ohledem na otázku předloženou Komisi ve věci patentovatelnosti rostlin a základních biologických procesů (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že bezbariérový přístup k rostlinnému materiálu (včetně znaků rostlin) je naprosto nezbytný pro inovační potenciál evropského odvětví šlechtění rostlin, jeho globální konkurenceschopnost a vývoj nových odrůd rostlin, aby bylo možno zaručit celosvětovou potravinovou bezpečnost, řešit změnu klimatu a zároveň poskytovat více příležitostí malým a středním podnikům;

B. vzhledem k tomu, že jakékoli omezení nebo pokus o omezení přístupu ke genetickým zdrojům může vést k nadměrné koncentraci trhu v oblasti šlechtění rostlin na úkor hospodářské soutěže na trhu, spotřebitelů a evropského vnitřního trhu;

C. vzhledem k tomu, že šlechtění rostlin je inovativní proces, který využívají zemědělci a zemědělské komunity již od počátků zemědělství; vzhledem k tomu, že nepatentované druhy jsou spolu se šlechtitelskými metodami důležité pro genetickou rozmanitost;

D. vzhledem k tomu, že práva duševního vlastnictví jsou důležitá pro zajištění hospodářských pobídek k vývoji nových rostlinných produktů a pro podporu konkurenceschopnosti;

E. vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES upravuje biotechnologické vynálezy, a zejména genetické inženýrství;

F. vzhledem k tomu, že Komise ve svém oznámení ze dne 8. listopadu 2016 dochází k závěru, že normotvůrce EU měl v úmyslu přijetím směrnice 98/44/ES znemožnit patentovatelnost produktů získaných v podstatě biologickými procesy;

G. vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 3. února 2017 toto oznámení Komise vítá; vzhledem k tomu, že všichni zapojení zákonodárci EU jasně uvedli, že normotvůrce EU měl při přijímání směrnice 98/44/ES v úmyslu znemožnit patentovatelnost produktů získaných v podstatě biologickými procesy;

H. vzhledem k tomu, že patenty na produkty pocházející z konvenčního šlechtění nebo patenty na genetický materiál nezbytný pro konvenční šlechtění mohou oslabit výjimku ohledně patentovatelnosti stanovenou v čl. 53 písm. b) Evropské patentové úmluvy (EPC) a v článku 4 směrnice 98/44/ES;

I. vzhledem k tomu, že správní rada Evropské patentové organizace (EPO) změnila články 27 a 28 prováděcího předpisu k Evropské patentové úmluvě[6] a rozhodla, že patenty na zvířata a rostliny jsou zakázány;

J. vzhledem k tomu, že 38 smluvních států Evropské patentové organizace potvrdilo, že jejich vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti byly přizpůsobeny tak, že v zásadě znemožňují patentovatelnost produktů získaných v podstatě biologickými procesy;

K. vzhledem k tomu, že 5. prosince 2018 technický odvolací senát Evropské patentové organizace napadl platnost pravidla 28 odst. 2 prováděcího předpisu k EPC[7];

L. vzhledem k tomu, že v březnu 2019 předložil předseda Evropské patentové organizace dvě otázky velkému stížnostnímu senátu ohledně patentovatelnosti rostlin a zvířat, které pocházejí v podstatě z biologických procesů;

M. vzhledem k tomu, že základní zásadou mezinárodního sytému odrůdových práv založeného na úmluvě UPOV z roku 1991 a systému EU vycházejícím z nařízení Rady (ES) č. 2100/94 je to, že držitel odrůdových práv nesmí bránit dalším osobám v užívání chráněné odrůdy pro další šlechtění;

1. znovu opakuje, že odrůdy rostlin, v podstatě biologické procesy ani produkty získané těmito procesy nesmí být žádným způsobem patentovatelné, a to v souladu se směrnicí 98/44/ES a záměrem normotvůrce EU;

2. zastává názor, že veškeré pokusy o patentování produktů pocházejících z konvenčního šlechtění nebo patenty genetických materiálů nezbytných pro konvenční šlechtění mohou oslabit výjimku ohledně patentovatelnosti stanovenou v čl. 53 písm. b) Evropské patentové úmluvy a v článku 4 směrnice 98/44/ES;

3. vítá oznámení Komise ze dne 8. listopadu 2016, v němž vyjasnila, že záměrem normotvůrce EU při přijímání směrnice 98/44/ES bylo vyloučit možnost, že by produkty získané v podstatě biologickými procesy mohly být patentovatelné; vítá sladění právních předpisů a praxe smluvních států Evropské patentové úmluvy a rozhodnutí správní rady Evropského patentového úřadu vyjasnit oblast působnosti a význam čl. 53 písm. b, pokud jde o výluky z patentovatelnosti prostřednictvím pravidla 28 odst. 2 Evropské patentové úmluvy;

4. vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že rozhodnutí technického odvolacího senátu EPO ze dne 5. prosince 2018 napadnout platnost pravidla 28 odst. 2 EPC, které přijala správní rada EPO, vede ke zbytečnému prodlužování nejistoty ohledně výluk z patentovatelnosti těchto produktů;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby do 1. října 2019 podala velkému stížnostnímu senátu EPO nótu amicus curiae, ve které potvrdí svůj závěr uvedený v oznámení Komise z roku 2016, že záměrem normotvůrce EU při přijímání směrnice 98/44/ES bylo vyloučit z patentovatelnosti produkty získávané v podstatě biologickými postupy, a připojila toto usnesení ke svému prohlášení;

6. vyzývá Komisi, aby před velkým stížnostním senátem Evropské patentové organizace chránila inovační kapacity evropského šlechtitelského odvětví a obecný veřejný zájem a aby obnovila rovnováhu mezi patentovým právem a odrůdovými právy a aby Parlamentu pravidelně podávala zprávy o nejnovějším vývoji;

7. naléhavě vyzývá velký stížnostní senát Evropské patentové organizace, aby bezodkladně potvrdil platnost pravidla 28 odst. 2 EPC a aby zájmu uživatelů evropského patentového systému, šlechtitelů, zemědělců a veřejnosti obnovil právní jistotu;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že Unie bude účinně zaručovat přístup k materiálu získanému v podstatě biologickými procesy a možnost jeho použití pro účely šlechtění rostlin, tak aby nedošlo k případnému rozporu s postupy členských států zajišťujícími pro šlechtitele odpovídající výjimku;

9. vyzývá Komisi, aby se aktivně zapojila do jednání o dohodách o obchodu a partnerství se třetími zeměmi s cílem zajistit, aby v podstatě biologické procesy a jejich produkty nebylo možné patentovat;

10. vyzývá Komisi, aby podala zprávu o vývoji a dopadech patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství, jak je požadováno v čl. 16 písm. c) směrnice 98/44/ES a jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 17. prosince 2015 o patentování a právech šlechtitelů rostlin, a aby dále analyzovala otázky související s rozsahem ochrany patentů;

11. pověřuje svého předsedu, aby do 1. října 2019 předložil toto usnesení jakožto písemné prohlášení velkému stížnostnímu senátu EPO a předal jej Radě a Komisi.

 

[1] Úř. věst. L 399, 24.11.2017, s. 188.

[2] Úř. věst. L 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[3] Úř. věst. L 213, 30.7.1998, s. 13.

[5] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.

[6] Úřední věstník Evropského patentového úřadu, červenec 2017 (CA/D 6/17).

[7] Písemné rozhodnutí technického odvolacího senátu EPO (T 1063/18).

Poslední aktualizace: 18. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí