Procedură : 2019/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0043/2019

Texte depuse :

B9-0043/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/09/2019 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0043/2019</NoDocSe>
PDF 143kWORD 55k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anthea McIntyre, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0040/2019

B9‑0043/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice

(2019/2800(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante[1] și Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor esențialmente biologice[2],

 având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[3], în special articolul 4, care prevede că produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice nu au caracter brevetabil,

 având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b) și articolul 33 litera (b),

 având în vedere avizul Comisiei din 8 noiembrie 2016 privind anumite articole din Directiva nr. 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[4],

 având în vedere concluziile Consiliului din 1 martie 2017 referitoare la avizul Comisiei privind anumite articole din Directiva nr. 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice,

 având în vedere decizia Consiliului administrativ al Oficiului European de Brevete (OEB) din 29 iunie 2017 de modificare a articolelor 27 și 28 din Normele de aplicare a Convenției brevetului european (CA/D 6/17),

 având în vedere Normele de aplicare a CBE, în special articolul 26 și articolul 28 alineatul (2), care prevăd că pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare (articolul 26),

 având în vedere decizia din 18 decembrie 2018 a Camerei Tehnice de Apel a OEB referitoare la brevetabilitatea plantelor (cauza T 1063/18),

 având în vedere sesizarea, în martie 2019, de către Președintele OEB a Marii Camere de Apel cu privire la o chestiune de drept,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante [denumit în continuare „Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului”][5], în special articolul 15 literele (c) și (d),

 având în vedere Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv aspectele care țin de comerțul cu mărfuri contrafăcute (TRIPS), în special articolul 27 alineatul (3),

 având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind brevetabilitatea plantelor și a procedeelor biologice esențiale (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât accesul neîngrădit la materialul vegetal (inclusiv caracteristicile plantelor) este absolut necesar pentru capacitatea de inovare a sectorului european de ameliorare a plantelor, competitivitatea sa globală și dezvoltarea unor noi soiuri de plante cu scopul de a garanta securitatea alimentară mondială, a combate schimbările climatice, oferind totodată mai multe oportunități IMM-urilor;

B. întrucât orice restricție sau încercare de a îngrădi accesul la resurse genetice poate conduce la o concentrare excesivă a pieței în domeniul ameliorării plantelor, în detrimentul concurenței pe piață, al consumatorilor și al pieței interne europene;

C. întrucât ameliorarea plantelor este un proces care a fost practicat de fermieri și de comunitățile de fermieri încă de la apariția agriculturii; întrucât soiurile și metodele de ameliorare nebrevetate sunt importante pentru diversitatea genetică;

D. întrucât drepturile de proprietate intelectuală sunt importante pentru a garanta stimulentele economice în vederea dezvoltării de noi produse vegetale și pentru a promova competitivitatea;

E. întrucât Directiva 98/44/CE adoptă dispoziții cu privire la invențiile biotehnologice, în special ingineria genetică;

F. întrucât în avizul său din 8 noiembrie 2016, Comisia concluzionează că intenția legiuitorului UE la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetabilitate produsele obținute prin mijlocul unor procedee esențialmente biologice;

G. întrucât Consiliul salută avizul Comisiei în concluziile sale din 3 februarie 2017; întrucât toți legiuitorii UE implicați au clarificat în mod explicit că intenția legiuitorului UE la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetabilitate produsele obținute prin mijlocul unor procedee esențialmente biologice;

H. întrucât brevetele pentru produsele obținute prin metode convenționale de ameliorare sau brevetele pentru materialul genetic necesar pentru ameliorarea convențională subminează excluderea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

I. întrucât la 29 iunie 2017, Consiliul administrativ al OEB a modificat articolele 27 și 28 din Normele de aplicare a CBE[6]și a hotărât că sunt interzise brevetele pentru plante și animale;

J. întrucât cele 38 de state contractante ale CBE au confirmat că dreptul și practica lor interne sunt aliniate pentru a exclude efectiv produsele obținute prin procedeele esențialmente biologice de la brevetabilitate;

K. întrucât la 5 decembrie 2018, Camera Tehnică de Apel a OEB a contestat validitatea articolului 28 alineatul (2) din Normele de aplicare a CBE[7];

L. întrucât în martie 2019, Președintele OEB a sesizat Marea Cameră de Apel cu privire la două chestiuni de drept legate de brevetabilitatea plantelor și animalelor obținute din procedeele esențialmente biologice;

M. întrucât un principiu fundamental al sistemului internațional al drepturilor soiurilor de plante, întemeiat pe Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 1991 și al sistemului UE fondat pe Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului constă în aceea că deținătorul unui drept de proprietate asupra unui soi de plante nu poate să împiedice alte persoane să utilizeze planta protejată în alte activități de ameliorare,

1. reafirmă că soiurile de plante, procedeele esențialmente biologice și produsele obținute din aceste procedee nu sunt sub nicio formă brevetabile, în conformitate cu Directiva 98/44/CE și intenția legiuitorului UE;

2. consideră că orice încercare de a breveta produsele obținute prin metode convenționale de ameliorare sau materialul genetic necesar pentru ameliorarea convențională subminează excluderea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

3. salută avizul Comisiei din 8 noiembrie 2016 care clarifică că intenția legiuitorului UE la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetabilitate produsele obținute prin mijlocul unor procedee esențialmente biologice; salută alinierea de către statele contractante la CBE a dreptului și a practicilor lor, precum și decizia Consiliului administrativ al OEB de a clarifica domeniul de aplicare și sensul articolului 53 litera (b) din CBE cu privire la excepțiile de la brevetabilitate prin articolul 28 alineatul (2) din CBE;

4. își exprimă grava îngrijorare legată de faptul că decizia Camerei Tehnice de Apel a OEB din 5 decembrie 2018 de a contesta validitatea articolului 28 alineatul (2) din CBE, care a fost adoptată de Consiliul administrativ al OEB, conduce la prelungirea inutilă a incertitudinii privind excluderile de la brevetabilitate ale acestor produse;

5. îndeamnă Comisia să prezinte o declarație de tip amicus curiae Marii Camere de Apel a OEB, înainte de 1 octombrie 2019, în care să-și confirme concluzia prezentată în avizul Comisiei din 2016 potrivit căruia intenția legiuitorului la adoptarea Directivei 98/44/CE a fost de a exclude de la brevetabilitate produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, și să includă această rezoluție la declarația sa;

6. invită Comisia să protejeze capacitatea inovatoare a sectorului european de ameliorare și interesul public general în Marea Cameră de Apel a OEB și să restabilească echilibrul dintre legislația brevetelor și drepturile asupra soiurilor de plante, precum și să prezinte Parlamentului rapoarte periodice privind ultimele evoluții;

7. invită urgent Marea Cameră de Apel a OEB să confirme fără întârziere validitatea articolului 28 alineatul (2) din CBE și să restabilească securitatea juridică, în interesul utilizatorilor sistemului european de brevete, al amelioratorilor, al fermierilor și al publicului;

8. invită Comisia și statele membre să se asigure că Uniunea va proteja accesul garantat la materialele obținute din procedeele esențialmente biologice și utilizarea acestora pentru ameliorarea plantelor,   astfel încât, după caz, să nu se intervină în practicile care garantează scutirea amelioratorilor;

9. solicită Comisiei să dialogheze în mod activ cu țările terțe atunci când negociază acorduri comerciale și de parteneriat cu scopul de a asigura excluderea de la brevetare a procedeelor esențialmente biologice și a produselor rezultate din acestea;

10. invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, astfel cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și astfel cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante și să analizeze, în continuare, aspectele legate de domeniul de aplicare al protecției brevetelor;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție sub forma unei declarații scrise Marii Camere de Apel a OEB, până la 1 octombrie 2019, și de a  transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

 

[1] JO C 399, 24.11.2017, p. 188.

[2] JO C 261 E, 10.9.2013, p. 31

[3] JO L 213, 30.7.1998, p. 13.

[5] JO L 227, 1.9.1994, p. 1.

[6] Jurnalul oficial OEB, iulie 2017 (CA/D 6/17).

[7] Decizia scrisă a Camerei de Apel a OEB (T 1063/18).

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate