Návrh uznesenia - B9-0043/2019Návrh uznesenia
B9-0043/2019

NÁVRH UZNESENIA o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické

16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B9-0051/2019
v súlade s článkom 136 ods. 5 rokovacieho poriadku

Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0040/2019

Postup : 2019/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0043/2019
Predkladané texty :
B9-0043/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9-0043/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické

(2019/2800(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín[1] a z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov[2],–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[3], najmä na jej článok 4, v ktorom sa stanovuje, že produkty získane v podstate biologickými procesmi nie sú patentovateľné,

 so zreteľom na Európsky patentový dohovor (EPD) z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b) a článok 33 písm. b),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. novembra 2016 o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[4],

 so zreteľom na závery Rady z 1. marca 2017 o oznámení Komisie o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o právnej ochrane biotechnologických vynálezov,

 so zreteľom na rozhodnutie správnej rady Európskeho patentového úradu (EPÚ) z 29. júna 2017, ktorým sa menia pravidlá 27 a 28 vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru (CA/D 6/17),

 so zreteľom na vykonávací predpis EPD, najmä na pravidlo 26 a pravidlo 28 ods. 2, ktorými sa stanovuje, že v prípade prihlášok európskych patentov a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES využíva ako doplnkový prostriedok výkladu (pravidlo 26),

 so zreteľom na rozhodnutie technického sťažnostného senátu EPÚ o patentovateľnosti rastlín z 18. decembra 2018 (prípad T 1063/18),

 so zreteľom na rozhodnutie predsedu EPÚ z marca 2019 obrátiť sa s právnou otázkou na veľký sťažnostný senát,

 so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 2100/94“)[5], najmä na jeho článok 15 písm. c) a d),

 so zreteľom na Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva vrátane obchodu s falšovaným tovarom (TRIPS), a najmä na jej článok 27 ods. 3,

 so zreteľom na otázku Komisii o patentovateľnosti rastlín a  ich vytváraní v podstate biologickými spôsobmi (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže bezbariérový prístup k rastlinnému materiálu (vrátane znakov rastlín) je nevyhnutný pre inovačnú kapacitu európskeho odvetvia šľachtenia rastlín, jeho globálnej konkurencieschopnosti a pre vývoj nových rastlinných odrôd s cieľom zabezpečiť globálnu potravinovú bezpečnosť, bojovať proti zmene klímy a súčasne poskytovať viac príležitostí pre MSP;

B. keďže akékoľvek obmedzenie alebo pokus o obmedzenie prístupu ku genetickým zdrojom môže viesť k nadmernej koncentrácii trhu v oblasti šľachtenia rastlín na úkor hospodárskej súťaže na trhu, spotrebiteľov a európskeho vnútorného trhu;

C. keďže šľachtenie rastlín je inovatívny proces, ktorý vykonávajú poľnohospodári a poľnohospodárske spoločenstvá od zrodu poľnohospodárstva; keďže nepatentované odrody a metódy šľachtenia sú dôležité pre genetickú rozmanitosť;

D. keďže práva duševného vlastníctva sú dôležitým prostriedkom ochrany hospodárskych stimulov na vývoj nových rastlinných produktov a na podporu konkurencieschopnosti;

E. keďže smernica 98/44/ES sa vzťahuje na biotechnologické vynálezy, a najmä na genetické inžinierstvo;

F. keďže vo svojom oznámení z 8. novembra 2016 Komisia dospela k záveru, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

G. keďže Rada vo svojich záveroch z 3. februára 2017 uvítala oznámenie Komisie; keďže všetci príslušní zákonodarcovia EÚ jednoznačne objasnili, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

H. keďže patenty na produkty pochádzajúce z konvenčného šľachtenia alebo patenty na genetické materiály potrebné na konvenčné šľachtenie môžu oslabiť výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) EPD a článku 4 smernice 98/44/ES;

I. keďže 29. júna 2017 správna rada EPÚ zmenila pravidlá 27 a 28 vykonávacieho predpisu k EPD[6] a potvrdila, že patenty na rastliny a zvieratá sú zakázané;

J. keďže 38 zmluvných štátov EPD potvrdilo, že ich vnútroštátne právo a prax sú prispôsobené tak, že prakticky vylučujú z patentovateľnosti produkty získané procesom, ktorý je v podstate biologický;

K. keďže 5. decembra 2018 technický sťažnostný senát EPÚ spochybnil platnosť pravidla 28 ods. 2 vykonávacieho predpisu k EPD[7];

L. keďže predseda EPÚ zaslal v marci 2019 veľkému sťažnostnému senátu dve právne otázky o patentovateľnosti rastlín a zvierat pochádzajúcich z procesov, ktoré sú v podstate biologické;

M. keďže základnou zásadou medzinárodného systému práva k odrodám rastlín založeného na dohovore UPOV z roku 1991 a systému EÚ založeného na nariadení Rady (ES) č. 2100/94 je to, že držiteľ práv k odrodám rastlín nesmie brániť ďalším osobám v užívaní chránenej odrody pre ďalšie šľachtenie;

1. pripomína, že rastlinné odrody, procesy, ktoré sú v podstate biologické, ako aj produkty získané takýmito procesmi nie sú žiadnym spôsobom patentovateľné, a to podľa smernice 98/44/ES a v zmysle zámeru zákonodarcu EÚ;

2. domnieva sa, že akýkoľvek pokus o patentovanie produktov pochádzajúcich z konvenčného šľachtenia alebo genetických materiálov potrebných na konvenčné šľachtenie oslabuje výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) EPD a článku 4 smernice 98/44/ES;

3. víta oznámenie Komisie z 8. novembra 2016, v ktorom objasňuje skutočnosť, že zámerom zákonodarcu pri prijímaní smernice 98/44/ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické; víta zosúladenie práva a praxe zmluvných štátov EPD a rozhodnutie správnej rady EPÚ objasniť rozsah pôsobnosti a zmysel článku 53 písm. b) EPD, pokiaľ ide o výnimky z patentovateľnosti prostredníctvom pravidla 28 ods. 2 EPD;

4. vyjadruje vážne znepokojenie, že rozhodnutie technického sťažnostného senátu EPÚ z 5. decembra 2018 spochybniť platnosť pravidla 28 ods. 2 EPD, ktoré bolo prijaté správnou radou EPÚ, vedie k neželanému predĺženiu neistoty, pokiaľ ide o vylúčenie týchto produktov z patentovateľnosti;

5. naliehavo žiada Komisiu, aby ako amicus curiae do 1. októbra 2019 predložila veľkému sťažnostnému senátu EPÚ vyhlásenie, v ktorom potvrdí svoj záver uvedený v oznámení Komisie z roku 2016, že zámerom zákonodarcu EÚ pri prijímaní smernice 98/44 / ES bolo vylúčiť z patentovateľnosti produkty získavané procesmi, ktoré sú v podstate biologické, a pripojiť toto uznesenie k svojmu vyhláseniu;

6. vyzýva Komisiu, aby vo veľkom sťažnostnom senáte EPÚ chránila inovačnú kapacitu európskeho šľachtiteľského odvetvia a všeobecný verejný záujem a aby obnovila rovnováhu medzi patentovými právnymi predpismi a právami k odrodám rastlín a aby Parlamentu pravidelne podávala správy o najnovšom vývoji;

7. naliehavo vyzýva veľký sťažnostný senát EPÚ, aby bezodkladne potvrdil platnosť pravidla 28 ods. 2 a aby obnovil právnu istotu v záujme používateľov európskeho patentového systému, šľachtiteľov, poľnohospodárov a verejnosti;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili,  aby Únia prakticky zachovala zaručený prístup k materiálu získanému procesmi, ktoré sú v podstate biologické, a jeho využívanie na účely šľachtenia rastlín, aby sa v náležitých prípadoch nenarúšali postupy zaručujúce výnimku pre šľachtiteľov;

9. vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zapojila do rokovaní o obchodných a partnerských dohodách s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby v podstate biologické procesy a ich produkty nebolo možné patentovať;

10. vyzýva Komisiu, aby predložila správu o vypracovaní a vplyve patentového práva v oblasti biotechnológie a genetického inžinierstva, ako sa to požaduje podľa článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES a ako to požadoval Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín, a aby pokračovala v analyzovaní otázok súvisiacich s rozsahom ochrany patentov;

11. poveruje svojho predsedu, aby do 1. októbra 2019 postúpil toto uznesenie ako písomné vyhlásenie veľkému sťažnostnému senátu EPÚ a aby predložil toto uznesenie Rade a Komisii.

Posledná úprava: 18. septembra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia