Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0043/2019

Ingivna texter :

B9-0043/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0043/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 55k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av frågan för muntligt besvarande B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anthea McIntyre, Bert‑Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0040/2019

B9‑0043/2019

Europaparlamentets resolution om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt

(2019/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter[1] och av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt[2],–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[3], särskilt artikel 4, enligt vilken produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte ska vara patenterbara,

 med beaktande av den europeiska patentkonventionen (EPC) av den 5 oktober 1973, särskilt artiklarna 53 b och 33 b,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 november 2016 om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[4],

 med beaktande av rådets slutsatser av den 1 mars 2017 om kommissionens meddelande om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar,

 med beaktande av beslutet av den 29 juni 2017 från Europeiska patentverkets (EPO) förvaltningsråd som innebär en ändring av reglerna 27 och 28 i den europeiska patentkonventionens tillämpningsföreskrifter (CA/D 6/17),

 med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för EPC, särskilt reglerna 26 och 28.2, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar (regel 26),

 med beaktande av beslutet från EPO:s tekniska besvärskammare av den 18 december 2018 om växters patenterbarhet (mål T 1063/18),

 med beaktande av den rättsfråga som hänsköts till den stora besvärskammaren av EPO:s ordförande i mars 2019,

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (nedan kallad rådets förordning (EG) nr 2100/94)[5], särskilt artikel 15 c och d,

 med beaktande av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, inklusive handeln med förfalskade varor (Trips-avtalet), särskilt artikel 27.3,

 med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Obehindrad tillgång till växtmaterial (inbegripet växtegenskaper) är av avgörande betydelse för den europeiska växtförädlingssektorns innovativa förmåga, dess globala konkurrenskraft och utvecklingen av nya växtsorter så att man kan trygga den globala livsmedelsförsörjningen och hantera klimatförändringarna, samtidigt som små och medelstora företag ges större möjligheter.

B. Alla begränsningar eller försök att hindra tillgången till genetiska resurser kan leda till en överdriven marknadskoncentration på växtförädlingsområdet, vilket kan påverka marknadskonkurrensen, konsumenterna och EU:s inre marknad på ett negativt sätt.

C. Växtförädling är ett innovativt förfaringssätt som har tillämpats av bönder och bondesamhällen sedan jordbrukets begynnelse. Opatenterade sorter och förädlingsmetoder är viktiga för den genetiska mångfalden.

D. Immateriella rättigheter är viktiga för att skydda de ekonomiska incitamenten att utveckla nya växtprodukter och främja konkurrenskraft.

E. I direktiv 98/44/EG lagstiftas det om biotekniska uppfinningar och särskilt genteknik.

F. Kommissionen konstaterar i sitt meddelande av den 8 november 2016 att EU‑lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området.

G. Rådet välkomnade i sina slutsatser av den 3 februari 2017 kommissionens meddelande. Alla berörda EU-lagstiftare har uttryckligen klargjort att EU-lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området.

H. Patent på produkter som härrör från konventionell förädling eller avel, eller på genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel, urholkar det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i EPC och i artikel 4 i direktiv 98/44/EG.

I. Den 29 juni 2017 ändrade EPO:s förvaltningsråd reglerna 27 och 28 i tillämpningsföreskrifterna för EPC[6], och slog fast att patent på växter och djur är förbjudet.

J. De 38 avtalsslutande staterna i EPC har bekräftat att deras nationella lagstiftning och praxis har anpassats för att verkligen utesluta produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området.

K. Den 5 december 2018 ifrågasatte EPO:s tekniska besvärskammare giltigheten av regel 28.2 i EPC:s tillämpningsföreskrifter[7].

L. I mars 2019 hänsköt EPO:s ordförande två rättsfrågor till den stora besvärskammaren avseende patenterbarheten för växter och djur som erhållits genom väsentligen biologiska förfaringssätt.

M. Det är en grundläggande princip i det internationella systemet för växtförädlarrätt, som baseras på UPOV-konventionen från 1991, och i EU-systemet, som baseras på rådets förordning (EG) nr 2100/94, att innehavaren av en växtförädlarrätt inte kan hindra andra från att använda den skyddade växten i annan förädlingsverksamhet.

1. Europaparlamentet upprepar att växtsorter, väsentligen biologiska förfaringssätt och produkter som framställts genom sådana förfaringssätt inte på något sätt ska vara patenterbara, i enlighet med direktiv 98/44/EG och EU-lagstiftarens avsikt.

2. Europaparlamentet anser att alla försök att patentera produkter som härrör från konventionell förädling eller avel, eller genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel, urholkar det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i EPC och i artikel 4 i direktiv 98/44/EG.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 8 november 2016 där det klargörs att EU-lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området. Parlamentet ser positivt på att de avtalsslutande staterna i EPC har anpassat sin lagstiftning och praxis samt beslutet från EPO:s förvaltningsråd att klargöra tillämpningsområdet för och innebörden av artikel 53 b i EPC avseende undantag från patenterbarhet genom tillämpning av regel 28.2 i EPC:s tillämpningsföreskrifter.

4. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att det beslut som EPO:s tekniska besvärskammare fattade den 5 december 2018 om att ifrågasätta giltigheten av regel 28.2 i EPC:s tillämpningsföreskrifter, som har antagits av EPO:s förvaltningsråd, leder till en onödigt långdragen osäkerhet i fråga om undantag från patenterbarhet för dessa produkter.

5. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att före den 1 oktober 2019 lämna in en sakkunniginlaga (amicus curiae) till EPO:s stora besvärskammare där kommissionen bekräftar sin slutsats enligt sitt meddelande från 2016 om att EU‑lagstiftarens avsikt vid antagandet av direktiv 98/44/EG var att utesluta produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt från det patenterbara området, och att bifoga denna resolution till sin inlaga.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skydda den europeiska förädlingssektorns innovativa förmåga och allmänhetens intresse vid EPO:s stora besvärskammare och att återupprätta balansen mellan patentlagstiftning och växtförädlarrätt samt att ge parlamentet regelbundna rapporter om den senaste utvecklingen.

7. Europaparlamentet kräver att EPO:s stora besvärskammare utan dröjsmål bekräftar giltigheten av regel 28.2 i EPC:s tillämpningsföreskrifter och återställer rättssäkerheten i användarna av det europeiska patentsystemets, växtförädlarnas, jordbrukarnas och allmänhetens intresse.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att unionen verkligen skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som erhållits genom väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling, så att man inte – i tillämpliga fall – hindrar den praxis som innebär att det garanteras undantag för förädlare.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt arbeta med tredjeländer vid förhandlingar om handels- och partnerskapsavtal, i syfte att säkerställa att väsentligen biologiska förfaringssätt och de produkter som erhålls därigenom inte är patenterbara.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och effekterna av patentlagstiftningen inom bioteknik och genteknik, i enlighet med både skyldigheten enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningen i parlamentets resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter, och att ytterligare analysera frågor med anknytning till omfattningen av patentskydd.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att lämna in denna resolution som en skriftlig inlaga till EPO:s stora besvärskammare före den 1 oktober 2019, och att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

[1] EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.

[2] EUT C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

[3] EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

[5] EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.

[6] EPO:s officiella tidning, juli 2017 (CA/D 6/17).

[7] Skriftligt beslut från EPO:s besvärskammare (T 1063/18).

Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy