Menetlus : 2019/2800(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0044/2019

Esitatud tekstid :

B9-0044/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/09/2019 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0044/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 53k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>suuliselt vastatava küsimuse B9-0051/2019 alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 136 lõikele 5</TitreRecueil>


<Titre>taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0040/2019

B9-0044/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta

(2019/2800(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma 10. mai 2012. aasta resolutsiooni olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta[1],

 võttes arvesse oma 17. detsembri 2015. aasta resolutsiooni patentide ja sordiaretajate õiguste kohta[2],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 1998. aasta direktiivi 98/44/EÜ biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta[3], milles on sätestatud inimkeha ja selle osade, loomade ja taimede patentsuse põhimõtted, eriti selle artiklit 4, mille kohaselt ei kaitsta patendiga olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud tooteid,

 võttes arvesse 5. oktoobri 1973. aasta Euroopa patendikonventsiooni, eelkõige selle artikli 53 punkti b,

 võttes arvesse, et Euroopa patendikonventsiooni 5. oktoobri 1973. aasta rakendusmäärust, eriti selle reeglit 26, milles on sätestatud, et biotehnoloogilisi leiutisi käsitlevate Euroopa patenditaotluste ja patentide puhul tuleb täiendava tõlgendamisvahendina kasutada direktiivi 98/44/EÜ,

 võttes arvesse Euroopa Patendiameti (EPO) haldusnõukogu 29. juuni 2017. aasta otsust, millega muudeti Euroopa patendikonventsiooni rakendusmääruste reegleid 27 ja 28 (CA/D 6/17),

 võttes arvesse, et EPO president saatis suurele apellatsioonikojale otsuse tegemiseks ühe õigusnormi (Euroopa patendikonventsiooni artikli 112 lõike 1 punkt b),

 võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust taimede ja olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 võttes arvesse kodukorra artikli 136 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et juurdepääs taimetunnuseid hõlmavale bioloogilisele taimsele ja loomade tõumaterjalile on tingimata vajalik innovatsiooni hoogustamiseks ning uute sortide ja tõugude väljaarendamiseks, et tagada ülemaailmne toiduga kindlustatus ning vältida monopole sordi- ja tõuaretussektoris, pakkudes samal ajal VKEdele ja põllumajandustootjatele rohkem võimalusi;

B. arvestades, et põllumajandustootjad ja seemnearetajad peavad pääsema kergesti ligi aretusmaterjalidele, et aretada taimi kohalikes ja väga kohaspetsiifilistes tingimustes, eesmärgiga suurendada vastupanuvõimet, et tulla toime kliimamuutuste ilmale ja vee kättesaadavusele avalduva mõjuga ning uutest parasiitidest ja taimehaigustest tulenevate ohtudega;

C. arvestades, et sordi- ja tõuaretus on meetod, mida põllumajandustootjad ja põllumajanduskogukonnad on praktiseerinud juba põllumajanduse algusaegadest peale, ning arvestades, et patenteerimata sordid ja aretusmeetodid on tähtsad geneetilise mitmekesisuse jaoks;

D. arvestades, et patente võib väljastada geenitehnoloogia valdkonnas, kuid tuleb säilitada taimesortide ja loomatõugude patenteerimise keeld;

E. arvestades, et olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete puhul, nagu taimed, seemned, iseloomulikud tunnused ja geenid, peaks patentsus olema välistatud;

F. arvestades, et direktiiv 98/44/EÜ sisaldab küll sätteid biotehnoloogialeiutiste ja eelkõige geenitehnoloogia kohta, kuid arvestades, et seadusandjal ei olnud kavatsust lubada direktiivi kohaldamisalas olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud toodete patentsust;

G. arvestades, et praegu ootab EPO otsust suur arv taotlusi seoses toodetega, mis saadakse olemuselt bioloogiliste meetodite teel; arvestades, et EPO peab seetõttu kiiremas korras täpsustama oma reegleid selles küsimuses;

H arvestades, et kolmandad isikud saavad kuni 1. oktoobrini 2019 saata suurele apellatsioonikojale tähelepanekuid küsimuste kohta, mida EPO president esitas kojale, soovides saada õiguslikku selgitust olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse kohta;

1. väljendab sügavat muret seoses Euroopa Patendiameti tehnilise apellatsioonkoja 5. detsembri 2018. aasta otsusega taimede patentsuse kohta (T 1063/18), kus on märgitud võimalus anda patente loomulikele tunnustele, mis on uutesse sortidesse sisse viidud olemuselt bioloogiliste meetoditega, näiteks ristamise ja valiku teel;

2. on arvamusel, et EPO sisesed otsustuseeskirjad ei tohi kahjustada Euroopa patendiõiguse ja selle tõlgendusega kaasnevat demokraatlikku poliitilist kontrolli ega seadusandja kavatsust, nagu see on määratletud komisjoni teadaandes, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/44/EÜ (biotehnoloogialeiutiste õiguskaitse kohta)[4] teatavaid artikleid;

3. kutsub EPO suurt apellatsioonikoda üles taastama Euroopa patendisüsteemi kasutajate ja avalikkuse nimel õiguskindlust ja vastama positiivselt kahele küsimusele seaduse tõlgendamise kohta, mille Euroopa Patendiameti president esitas Euroopa Patendiameti suurele apellatsioonikojale (Euroopa patendikonventsiooni artikli 112 lõike 1 punkt b);

4. palub komisjonil esitada vajalikud tähelepanekud ja avaldused, et kinnitada Euroopa Patendiameti suures apellatsioonikojas veel kord, et patente ei tohi anda toodetele, mis on saadud olemuselt bioloogiliste meetoditega, nagu ristamine ja valik, nt seoses loomulike omadustega, mis on taimedesse viidud selliste meetoditega;

5. kutsub komisjoni üles saatma, järelmeetmena eespool nimetatud komisjoni teadaandele, EPO suurele apellatsioonikojale ettenähtud aja jooksul tähelepanekud seoses menetlusega G3/19, mis käsitleb olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud taimede patenteerimist;

6. palub komisjonil seista olemuselt bioloogiliste meetodite patentsuse välistamise eest ka patendiõiguse ühtlustamise mitmepoolsetes aruteludes;

7. palub komisjonil seista olemuselt bioloogiliste meetodite ja nende abil saadud toodete patentsuse välistamise eest kolmandate riikidega kaubandus- ja partnerluslepingute üle peetavatel läbirääkimistel;

8. palub komisjonil ja liikmesriikidel kindlustada, et liit tagab kindla juurdepääsu olemuselt bioloogiliste meetodite abil saadud materjalile ja sellise materjali kasutamise sordiaretuses, et võimaluse korral mitte sekkuda tavadesse, mis tagavad sordiaretajatele erandi tegemise;

9. palub komisjonil anda aru patendiõiguse arengu ja tähenduse kohta biotehnoloogia ja geenitehnika valdkonnas, nagu on nõutud direktiivi 98/44/EÜ artikli 16 punktis c ning mida on nõudnud ka parlament oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonis olemuselt bioloogiliste meetodite patenteerimise kohta ja oma 17. detsembri 2015. aasta resolutsioonis patentide ja sordiaretajate õiguste kohta;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Euroopa Patendiametile.

[1] ELT C 261E , 10.9.2013, lk 31.

[2] ELT C 399, 24.11.2017, lk 188.

[3] EÜT L 213, 30.7.1998, lk 13.

[4] ELT C 411, 8.11.2016, lk 3.

Viimane päevakajastamine: 18. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika