Procedūra : 2019/2800(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0044/2019

Pateikti tekstai :

B9-0044/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 19/09/2019 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0044/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 53k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0040/2019

B9-0044/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus

(2019/2800(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo[1],

 atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl patentų ir selekcininkų teisių[2],

 atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos[3], kuriame nustatomi principai, susiję su galimybe patentuoti žmogaus kūną ir jo dalis, taip pat gyvūnus ir augalus, ypač į jos 4 straipsnį, kuriame nustatyta, kad produktai, išvesti taikant iš esmės biologinius būdus, yra nepatentabilūs,

 atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją, ypač į jos 53 straipsnio b punktą,

 atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad Direktyva 98/44/EB turi būti naudojama kaip papildoma priemonė siekiant aiškinti Europos patento paraiškas ir patentus, susijusius su biotechnologiniais išradimais,

 atsižvelgdamas į Europos patentų tarnybos (EPT) administracinės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą iš dalies pakeisti Europos patentų konvencijos 27 ir 28 straipsnius (CA/D 6/17),

 atsižvelgdamas į EPT pirmininko kreipimąsi į išplėstinę apeliacinę kolegiją teisės klausimu (pagal Europos patentų konvencijos 112 straipsnio 1 dalies b punktą),

 atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl galimybės patentuoti augalus ir iš esmės biologinius procesus (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi prieiga prie biologinės augalų ir gyvūnų veislinės medžiagos būtinai reikalinga tam, kad būtų skatinamos naujovės ir išvedamos naujos rūšys bei veislės, siekiant užtikrinti viso pasaulio aprūpinimą maistu ir užkirsti kelią monopolijoms selekcijos sektoriuje, sykiu sudarant daugiau galimybių MVĮ ir ūkininkams;

B. kadangi selekcijos medžiaga turi būti lengvai prieinama ūkininkams ir sėklų daugintojams, kad jie galėtų augalų selekciją vykdyti vietos ir itin riboto masto vietos sąlygomis, siekdami didinti atsparumą, kiek tai susiję su klimato kaitos poveikiu orui ir vandens ištekliams, taip pat su naujų kenkėjų atsiradimu ir naujomis augalų ligomis;

C. kadangi augalų selekcija ir gyvūnų veisimas yra procesas, kurį ūkininkai ir ūkininkų bendruomenės taikė (ir tebetaiko) nuo tada, kai atsirado žemės ūkis, ir kadangi nepatentuotos veislės ir selekcijos metodai yra svarbūs genetinei įvairovei užtikrinti;

D. kadangi patentai gali būti išduodami genetinės inžinerijos srityje, tačiau draudimas išduoti patentus augalų ir gyvūnų rūšims turi būti išsaugotas;

E. kadangi taikant iš esmės biologinius procesus išvesti produktai, pvz., augalai, sėklos, natyvinės savybės ir genai, turėtų būti nepatentabilūs;

F. kadangi pagal Direktyvą 98/44/EB reglamentuojami biotechnologiniai išradimai, visų pirma genetinė inžinerija, tačiau teisės aktų rengėjas nesiekė sudaryti galimybės išduoti patentus produktams, išvestiems taikant iš esmės biologinius procesus, patenkančius į šios direktyvos taikymo sritį;

G. kadangi šiuo metu EPT turi priimti sprendimus dėl nemažai paraiškų dėl produktų, išvestų taikant iš esmės biologinius procesus; kadangi EPT turi nedelsdama paaiškinti savo taisykles šiuo klausimu;

H kadangi iki 2019 m. spalio 1 d. trečiosios šalys gali pateikti savo pastabas išplėstinei apeliacinei kolegijai klausimais, kuriuos jai perdavė EPT pirmininkas, prašydamas teisiškai išaiškinti galimybės išduoti patentus iš esmės biologiniams procesams klausimą;

1. yra itin susirūpinęs dėl to, kad atsižvelgiant į EPT techninės apeliacinės kolegijos 2018 m. gruodžio 5 d. sprendimą dėl augalų patentabilumo (T 1063/18) sudaroma galimybė išduoti patentus, susijusių su naujų veislių natūraliomis savybėmis, atsiradusiomis taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija;

2. mano, kad taikant EPT vidines sprendimų priėmimo taisykles negalima nepaisyti demokratinės politinės kontrolės pagal Europos patentų teisę, jos aiškinimo ir teisės aktų rengėjų siekio, kaip išaiškinta Komisijos pranešime dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos straipsnių[4];

3. ragina EPT išplėstinę apeliacinę kolegiją atkurti teisinį tikrumą Europos patentų sistemos naudotojų ir visuomenės interesų labui, teigiamai atsakant į du teisinius klausimus, kuriuos šiai kolegijai pagal Europos patentų konvencijos 112 straipsnio 1 dalies b punktą pateikė EPT pirmininkas;

4. ragina Komisiją pateikti reikiamas pastabas ir pareiškimus, siekiant EPT išplėstinei apeliacinei kolegijai nagrinėjant minėtus klausimus patvirtinti, kad neturėtų būti išduodami patentai produktams, atsiradusiems taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija, pvz., naujoms natūraliomis augalų savybėmis, kurios atsiranda taikant tokius procesus;

5. ragina Komisiją, atsižvelgiant į minėto jos pranešimo išvadas, per nustatytą laiką pateikti savo pastabas EPT išplėstinei apeliacinei kolegijai, kiek tai susiję su byla G3/19 dėl patento augalams, išvestiems, taikant iš esmės biologinius būdus, išdavimo;

6. ragina Komisiją siekti, kad vykstant diskusijoms dėl daugiašalės patentų teisės suderinimo būtų pripažinti nepatentabiliais iš esmės biologiniai procesai;

7. ragina Komisiją siekti, kad vykstant deryboms dėl prekybos ir partnerystės susitarimų su trečiosiomis šalimis iš esmės biologiniai procesai ir jų produktai būtų pripažinti nepatentabiliais;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Sąjunga garantuotų prieigą prie medžiagų, gautų augalų selekcijoje taikant iš esmės biologinius procesus, ir jų naudojimą, siekiant tam tikrais atvejais nekliudyti praktikai, pagal kurią taikoma išimtis selekcininkams;

9. ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje raidos ir reikšmės, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 98/44/EB 16 straipsnio c dalį ir kaip prašė Parlamentas savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo ir 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl patentų ir selekcininkų teisių;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos patentų tarnybai.

[1] OL C 261E, 2013 9 10, p. 31.

[2] OL C 399, 2017 11 24, p. 188.

[3] OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

[4] OL C 411, 2016 11 8, p. 3.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika