Postup : 2019/2800(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0044/2019

Predkladané texty :

B9-0044/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0044/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 53k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 136 ods. 5 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0040/2019

B9‑0044/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o patentovateľnosti rastlín a procesov, ktoré sú v podstate biologické

(2019/2800(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov[1],

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín[2],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[3], ktorá stanovuje zásady patentovateľnosti ľudského tela a jeho častí, zvierat a rastlín, a najmä na jej článok 4, v ktorom sa uvádza, že produkty vytvorené v podstate biologickými spôsobmi nie sú patentovateľné,

 so zreteľom na Európsky patentový dohovor (EPD) z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b),

 so zreteľom na vykonávacie predpisy k Európskemu patentovému dohovoru z 5. októbra 1973, najmä na ich článok 26, ktorým sa stanovuje, že v prípade európskych patentových prihlášok a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES využíva ako doplnkový prostriedok výkladu,

 so zreteľom na rozhodnutie správnej rady Európskeho patentového úradu (EPÚ) z 29. júna 2017, ktorým sa menia články 27 a 28 vykonávacích predpisov k Európskemu patentovému dohovoru (CA/D 6/17),

 so zreteľom na to, že predseda Európskeho patentového úradu sa obrátil na veľký sťažnostný senát s právnou otázkou (článok 112 ods. 1 písm. b) EPD),

 so zreteľom na otázku Komisii o patentovateľnosti rastlín a ich vytvárania v podstate biologickými spôsobmi (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 so zreteľom na článok 136 ods. 5 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže prístup k biologickému materiálu na šľachtenie rastlín a zvierat je absolútne nevyhnutný na podporu inovácií a vyvíjanie nových odrôd a plemien s cieľom zabezpečiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť a zabrániť monopolom v odvetví šľachtenia a zároveň poskytovať viac príležitostí malým a stredným podnikom a poľnohospodárom;

B. keďže poľnohospodári a pestovatelia osiva potrebujú jednoduchý prístup k šľachtiteľskému materiálu na šľachtenie rastlín v miestnych a úzko lokalizovaných podmienkach s cieľom posilniť ich odolnosť voči vplyvom zmeny klímy na počasie a dostupnosť vody, ako aj voči ohrozeniu novými parazitmi a novými chorobami rastlín;

C. keďže šľachtenie rastlín a zvierat je proces, ktorý využívali – a stále využívajú – poľnohospodári a poľnohospodárske komunity už od počiatkov poľnohospodárstva, a keďže nepatentované odrody a metódy šľachtenia sú dôležité pre genetickú diverzitu;

D. keďže v oblasti genetického inžinierstva sa môžu udeľovať patenty, avšak musí byť zaručený zákaz patentovania odrôd rastlín a plemien zvierat;

E. keďže produkty získané v podstate biologickými spôsobmi, napríklad rastliny, semená, pôvodné znaky a gény, by mali byť vylúčené z patentovateľnosti;

F. keďže smernica 98/44/ES upravuje biotechnologické vynálezy, najmä genetické inžinierstvo, ale keďže zámerom zákonodarcu nebolo umožniť patentovateľnosť produktov získaných v podstate biologickými spôsobmi v rozsahu pôsobnosti smernice;

G. keďže na rozhodnutie EPÚ v súčasnosti čakajú početné prihlášky týkajúce sa produktov získaných v podstate biologickým spôsobom; keďže EPÚ musí urýchlene objasniť svoje zásady v tejto oblasti;

H keďže tretie strany môžu do 1. októbra 2019 posielať veľkému sťažnostnému senátu svoje pripomienky k otázkam, ktoré mu postúpil predseda EPÚ s cieľom získať právne objasnenie otázky patentovateľnosti v podstate biologických procesov;

1. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že rozhodnutie technického sťažnostného senátu EPÚ z 5. decembra 2018 (T 1063/18) o patentovateľnosti rastlín umožňuje udeliť patent na pôvodné znaky zavedené do nových odrôd v podstate biologickými spôsobmi, akými sú kríženie a selekcia;

2. domnieva sa, že vnútorné pravidlá, ktoré EPÚ používa pri prijímaní rozhodnutí, nemôžu ohrozovať demokratickú politickú kontrolu nad európskym patentovým právom a jeho výkladom, ani zámer zákonodarcu objasnený v oznámení Komisie o niektorých článkoch smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES o správnej ochrane biotechnologických vynálezov[4];

3. vyzýva veľký sťažnostný senát EPÚ, aby v záujme používateľov európskeho patentového systému a verejnosti opäť nastolil právnu istotu tým, že kladne odpovie na dve otázky, s ktorými sa na veľký sťažnostný senát obrátil predseda EPÚ (článok 112 ods. 1 písm. b) EPD);

4. vyzýva Komisiu, aby predložila potrebné pripomienky a vyhlásenia s cieľom dosiahnuť, aby veľký sťažnostný senát EPÚ potvrdil, že na produkty získané v podstate biologickými spôsobmi, akými sú kríženie a selekcia, napríklad na pôvodné znaky, ktoré sa do nových odrôd zavedú takýmito spôsobmi, by sa nemali udeľovať patenty;

5. vyzýva Komisiu, aby v nadväznosti na závery jej vyššie uvedeného oznámenia v stanovenej lehote poslala veľkému sťažnostnému senátu EPÚ pripomienky vo veci G3/19 o patentovaní rastlín získaných výlučne procesmi, ktoré sú v podstate biologické;

6. vyzýva Komisiu, aby sa v rámci mnohostranných diskusií o harmonizácii patentového práva venovala otázke vylúčenia procesov, ktoré sú v podstate biologické, z patentovateľnosti;

7. vyzýva Komisiu, aby sa pri rokovaniach o dohodách o obchode a partnerstve s tretími krajinami venovala otázke vylúčenia procesov, ktoré sú v podstate biologické, a produktov, ktoré sú z nich získané, z patentovateľnosti;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty na zabezpečenie toho, aby Únia zaručila prístup k materiálu získanému v podstate biologickými procesmi a jeho využívanie na účely šľachtenia rastlín, aby sa v náležitých prípadoch nenarúšali postupy zaručujúce výnimku pre šľachtiteľov;

9. vyzýva Komisiu, aby v súlade s požiadavkou stanovenou v článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES a so žiadosťou Parlamentu uvedenou v uzneseniach z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov a zo 17. decembra 2015 o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín predložila správu o vývoji a dôsledkoch patentového práva v oblasti biotechnológie a genetického inžinierstva;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskemu patentovému úradu.

[1] Ú. V. EÚ C 261E, 10.9.2013, s. 31.

[2] Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 188.

[3] Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

[4] Ú. v. EÚ C 411, 8.11.2016, s. 3.

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia