Proċedura : 2019/2820(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0045/2019

Testi mressqa :

B9-0045/2019

Dibattiti :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Votazzjonijiet :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2019)0022

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0045/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 50k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreSuite>imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni</TitreSuite>

<TitreRecueil>imressqa skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Roberta Metsola, Emil Radev</Depute>

<Commission>{PPE}f'isem il-Grupp PPE</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Birgit Sippel</Depute>

<Commission>{S&D}f'isem il-Grupp S&D</Commission>

<Depute>Luis Garicano, Sophia in ’t Veld</Depute>

<Commission>{Renew}f'isem il-Grupp Renew</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Terry Reintke, Tineke Strik, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Viola Von Cramon‑Taubadel, Gwendoline Delbos‑Corfield, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Kira Marie Peter‑Hansen, Damien Carême, Salima Yenbou, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}f'isem il-Grupp Verts/ALE</Commission>

<Depute>Martin Schirdewan, Manon Aubry, Matt Carthy, Nikolaj Villumsen, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli, Piernicola Pedicini</Depute>

</RepeatBlock-By>

EMENDI

B9‑0045/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus

(2019/2820(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE[1] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ir-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus)[2], u kif emendata mid-Direttiva (UE) 2018/843 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE (il-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus)[3],

 wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2019/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2019 li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI[4], id-Direttiva (UE) 2018/1673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali[5] u r-Regolament (UE) 2018/1672 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' Ottubru 2018 dwar kontrolli fir-rigward ta' flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005[6],

 wara li kkunsidra l-Pakkett dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-Flus tal-Kummissjoni, adottat fl-24 ta' Lulju 2019, li jikkonsisti f'komunikazzjoni politika bl-isem "Fit-Triq lejn implimentazzjoni aħjar tal-qafas tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu" (COM(2019)0360), ir-rapport dwar l-evalwazzjoni ta' każijiet reċenti allegati ta' ħasil tal-flus li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu tal-UE ("post-mortem") (COM(2019)0373), ir-rapport dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jaffettwaw is-suq intern u li huma relatati mal-attivitajiet transfruntiera (ir-Rapport ta' Valutazzjoni tar-Riskju Sovranazzjonali) (COM(2019)0370) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanjah (SWD(2019)0650), u r-rapport dwar l-interkonnessjoni ta' mekkaniżmi awtomatizzati ċentralizzati nazzjonali (reġistri ċentrali jew sistemi ċentrali għall-irkupru ta' data elettronika) tal-Istati Membri dwar kontijiet bankarji (COM(2019)0372),

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar komunikazzjonijiet lil entitajiet taħt superviżjoni rigward ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu f'superviżjoni prudenzjali, ippubblikata fl-24 ta' Lulju 2019,

 wara li kkunsidra l-pjan direzzjonali tal-Kummissjoni "Lejn metodoloġija ġdida għall-valutazzjoni min-naħa tal-UE ta' Pajjiżi Terzi b'Riskju Kbir skont id-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu",

 wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-22 ta' Ġunju 2018 dwar il-metodoloġija għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir taħt id-Direttiva (UE) 2015/849 (SWD(2018)0362),

 wara li kkunsidra l-erba' Regolamenti Delegati adottati mill-Kummissjoni – (UE) 1675/2016, (UE) 2018/105, (UE) 2018/212 u (UE) 2018/1467 – li jissupplementaw id-Direttiva 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifikaw pajjiżi terzi b'riskju kbir b'defiċjenzi strateġiċi,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar l-urġenza għal lista sewda tal-UE tal-pajjiżi terzi konformi mad-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus[7];

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Marzu 2019 dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tax-taxxa[8],

 wara li kkunsidra l-iskambju ta' fehmiet tal-5 ta' Settembru 2019 fil-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji mal-Awtorità Bankarja Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-qafas tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CTF) issaħħaħ progressivament permezz tal-adozzjoni tar-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus f'Mejju 2015 u l-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus f'April 2018 u d-dati rispettivi tagħhom ta' traspożizzjoni fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri sa Ġunju 2017 u Jannar 2020, u permezz ta' leġiżlazzjoni u azzjonijiet oħra ta' akkumpanjament;

B. billi, skont l-Europol, sa 0.7-1.28 % tal-PDG tal-Unjoni "jiġi identifikat bħala involut f'attività finanzjarja suspettuża"[9] bħall-ħasil tal-flus konness mal-korruzzjoni, it-traffikar tal-armi, it-traffikar ta' bnedmin, it-traffikar ta' drogi, l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi, il-finanzjament tat-terroriżmu jew attivitajiet illeċiti oħra li jaffettwaw liċ-ċittadini tal-UE fil-ħajja tagħhom ta' kuljum;

C. billi skont l-Artikolu 9 tar-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati sabiex tidentifika pajjiżi terzi b'riskju kbir, filwaqt li tqis id-defiċjenzi strateġiċi f'diversi oqsma; billi l-Parlament jappoġġja l-istabbiliment mill-Kummissjoni ta' metodoloġija ġdida li ma tiddependix biss fuq sorsi esterni ta' informazzjoni biex jiġu identifikati pajjiżi terzi b'riskju kbir b'defiċjenzi strateġiċi fir-rigward tal-AML u s-CTF, li jirrappreżentaw theddida għas-sistema finanzjarja tal-UE u li għalihom huma meħtieġa miżuri msaħħa ta' diliġenza dovuta tal-klijenti f'entitajiet tal-UE marbutin b'obbligu  skont ir-Raba' u l-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus;

D. billi t-Tielet Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus, li kellha effett mill-15 ta' Diċembru 2007, tħassret bl-adozzjoni tar-ir-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus; billi l-implimentazzjoni ta' diversi dispożizzjonijiet tat-Tielet Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus, inklużi s-setgħa u l-persunal adegwati tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, ma ġietx ivverifikata b'mod xieraq fil-passat u għandha titqies bħala prijorità għal kontrolli kontinwi ta' kompletezza u korrettezza u proċeduri ta' ksur imwettqa mill-Kummissjoni fil-kuntest tal-implimentazzjoni tar-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus;

E. billi l-Kunsill u l-Parlament irrifjutaw tliet regolamenti delegati emendatorji proposti[10] fuq il-bażi li jew il-proposti ma kinux stabbiliti fi proċess trasparenti u reżiljenti li b'mod attiv jinċentiva lill-pajjiżi affettwati biex jieħdu azzjoni deċiżiva filwaqt li jiġi rispettat ukoll id-dritt tagħhom li jinstemgħu, jew li l-proċess tal-Kummissjoni għall-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'riskju għoli ma kienx awtonomu biżżejjed;

F. billi fit-13 ta' Frar 2019 il-Kummissjoni adottat lista ġdida ta' 23 pajjiż terz b'defiċjenzi strateġiċi fl-oqfsa finanzjarji tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu taħt il-metodoloġija l-ġdida, jiġifieri l-Afganistan, is-Samoa Amerikana, il-Bahamas, il-Botswana, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea, l-Etjopja, il-Ghana, il-Guam, l-Iran, l-Iraq, il-Libja, in-Niġerja, il-Pakistan, il-Panama, Puerto Rico, is-Samoa, l-Arabja Sawdija, is-Sri Lanka, is-Sirja, it-Trinidad u Tobago, it-Tuneżija, il-Gżejjer Verġni tal-Istati Uniti u l-Jemen; billi fis-7 ta' Marzu 2019 il-Kunsill irrifjuta l-att delegat fil-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni;

G. billi l-Kummissjoni bdiet proċeduri ta' ksur kontra l-maġġoranza tal-Istati Membri talli naqsu milli jittrasponu b'mod xieraq ir-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus fil-liġi nazzjonali;

H. billi fl-24 ta' Lulju 2019 il-Kummissjoni adottat pakkett AML, filwaqt li infurmat lill-Parlament u lill-Kunsill dwar il-kisbiet aġġornati u n-nuqqasijiet li kien għad fadal fil-qafas AML/CTF tal-Unjoni, u b'hekk wittiet it-triq għal aktar titjib fl-infurzar u fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti u għal riformi leġiżlattivi u istituzzjonali possibbli fil-futur;

I. billi matul l-iskambju ta' fehmiet li sar mal-Kummissjoni u mal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) fil-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fil-5 ta' Settembru 2019, il-President tal-EBA, José Manuel Campa, iddikjara li l-EBA ma kinitx superviżur fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, iżda pjuttost awtorità b'mandat biex tipprovdi linji gwida biex tippromwovi l-kollaborazzjoni u l-koordinazzjoni, kif ukoll biex tevalwa l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni AML; billi huwa ssottolinja wkoll li r-responsabbiltà ċentrali għall-implimentazzjoni kienet tinsab f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali;

J. billi, skont il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta' Lulju 2019 bl-isem "Fit-triq lejn implimentazzjoni aħjar tal-qafas tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu", tista' tingħata kunsiderazzjoni għal aktar armonizzazzjoni tar-regoli rigward il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus/il-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, pereżempju billi d-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus tinbidel f'Regolament, li joffri l-potenzjal li jiġi stabbilit qafas regolatorju tal-Unjoni kontra l-ħasil tal-flus applikabbli direttament;

K. billi, skont il-Kummissjoni, fil-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq, il-valutazzjonijiet juru ħtieġa għal mekkaniżmu aktar b'saħħtu il-kooperazzjoni u l-analiżi transfruntiera mill-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja jiġu kkoordinati u appoġġjati.

1. Huwa mħasseb serjament dwar in-nuqqas ta' implimentazzjoni tar-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus minn numru kbir ħafna ta' Stati Membri; jilqa', għalhekk, il-ftuħ ta' proċeduri ta' ksur mill-Kummissjoni kontra l-Istati Membri abbażi ta' dak li rriżultalha mill-kontrolli tal-kompletezza; jistieden lill-Kummissjoni tiffinalizza kemm jista' jkun malajr kontrolli għal korrettezza bir-reqqa u tiftaħ proċeduri ta' ksur meta jkun meħtieġ; iħeġġeġ lil dawk l-Istati Membri li għadhom ma ttrasponewx b'mod xieraq ir-Raba' Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom malajr kemm jista' jkun;

2. Jinsab imħasseb li l-iskadenza tat-traspożizzjoni għall-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus tal-10 ta'Jannar 2020, u l-iskadenzi rispettivi għar-reġistri tas-sjieda benefiċjarja għal entitajiet korporattivi u ġuridiċi oħrajn u l-10 ta' Marzu 2020 għal trusts u arranġamenti legali simili, mhux se jiġu rrispettati mill-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jieħdu azzjoni urġenti biex iħaffu l-proċess ta' traspożizzjoni;

3. Japprezza r-rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Ksur tad-Dritt tal-Unjoni tal-EBA, kif indirizzata matul l-iskambju ta' fehmiet mal-President tal-EBA José Manuel Campa, li sar fil-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji fil-5 Settembru 2019, dwar il-każ tal-ħasil tal-flus tad-Danske Bank, li sal-lum huwa l-akbar każ magħruf ta' dan it-tip fl-UE, li kien jinvolvi tranżazzjonijiet suspettużi li jiswew 'il fuq minn EUR 200 biljun; jiddispjaċih li s-superviżuri tal-Istati Membri bħala l-membri votanti tal-Bord tas-Superviżuri tal-EBA, irrifjutaw proposta għal rakkomandazzjoni dwar il-ksur tad-dritt tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni tibqa' ssegwi l-każ u tagħti bidu għal proċedura ta' ksur jekk ikun iġġustifikat;

4. Huwa estremament imħasseb dwar il-frammentazzjoni regolatorja u superviżorja fil-qasam AML/CTF, li mhuwiex addattat għall-attività transfruntiera dejjem tikber fl-Unjoni u s-superviżjoni prudenzjali fl-Unjoni Bankarja u setturi oħra mhux bankarji;

5. Jenfasizza li l-qafas kurrenti AML/CTF tal-UE jbati minn nuqqasijiet fl-infurzar tar-regoli tal-UE flimkien ma' nuqqas ta' superviżjoni effiċjenti; jenfasizza li ġie ssottolinjat ripetutament li l-leġiżlazzjoni bi "standards minimi" dwar l-AML/CTF tista' tkun ta' riskju għal superviżjoni effettiva, skambju mingħajr xkiel ta' informazzjoni u koordinazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta, fil-kuntest ta' valutazzjoni tal-impatt meħtieġa għal kwalunkwe reviżjoni futura tal-leġiżlazzjoni AML, jekk regolament ikunx att ġuridiku aktar xieraq minn direttiva;

6. Jindika l-ħtieġa għal kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet amministrattivi ġudizzjarji u tal-infurzar tal-liġi fi ħdan l-UE, u b'mod partikolari l-Unitajiet tal-Intelligence Finanzjarja (FIU) tal-Istati Membri, kif enfasizzat fir-rapport tal-Kummissjoni; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex, fil-futur qrib, twettaq valutazzjoni tal-impatt biex tevalwa l-possibbiltà u l-adegwatezza tal-istabbiliment ta' mekkaniżmu ta' koordinazzjoni u ta' appoġġ; iqis li għandu jingħata impetu akbar għall-inizjattivi li jistgħu jinfurzaw azzjonijiet AML/CTF fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali;

7. Jinnota l-valutazzjoni tal-Kummissjoni fir-rapport post-mortem tagħha tal-24 ta' Lulju 2019, li kompiti speċifiċi ta' sorveljanza tal-ħasil tal-flus jistgħu jingħataw lil korp tal-Unjoni;

8. Iqis li sabiex tiġi ssalvagwardjata l-integrità tal-lista ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir, il-proċess ta' skrinjar u ta' teħid ta' deċiżjonijiet m'għandux jiġi affettwat minn kunsiderazzjonijiet li jmorru lil hinn mill-qasam tad-defiċjenzi AML/CTF; jissottolinja li l-lobbjar u l-pressjoni diplomatika ma għandhomx jimminaw il-kapaċità tal-istituzzjonijiet tal-UE li jindirizzaw il-ħasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu b'mod li huwa marbut mal-UE b'manjiera effettiva u awtonoma; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tivvaluta l-possibbiltà li tiġi stabbilita "lista griża" ta' pajjiżi terzi potenzjalment b'riskju kbir fuq bażi analoga għall-approċċ tal-Unjoni fl-elenkar ta' ġuriżdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal skopijiet ta' taxxa; jesprimi t-tħassib tiegħu li t-tul tal-perjodu ta' tnax-il xahar li jwassal għall-valutazzjoni finali fl-identifikazzjoni ta' pajjiżi terzi b'defiċjenzi strateġiċi jista' jirriżulta f'dewmien żejjed għal azzjoni AML/CTF effettiva;

9. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura proċess trasparenti b'parametri referenzjarji ċari u konkreti għall-pajjiżi li jimpenjaw ruħhom li jwettqu riformi sabiex jevitaw li jiġu inklużi fil-lista; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tippubblika l-valutazzjonijiet inizjali u finali tagħha tal-pajjiżi elenkati, kif ukoll il-parametri referenzjarji applikati sabiex tiżgura skrutinju pubbliku b'tali mod li ma jkunux jistgħu jiġu abbużati;

10. Jitlob li aktar riżorsi finanzjarji u umani jiġu allokati għall-unità rilevanti tad-Direttorat Ġenerali kompetenti, u jilqa' ż-żieda fir-riżorsi dedikati għall-EBA;

11. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.

 

[1] Id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-iskop tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (it-Tielet Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus), (ĠU L 309, 25.11.2005, p. 15).

[2] ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73.

[3] ĠU L 156, 19.6.2018, p. 43.

[4] ĠU L 186, 11.7.2019, p. 122.

[5] ĠU L 284, 12.11.2018, p. 22.

[6] ĠU L 284, 12.11.2018, p. 6.

[7] Test adottati, P8_TA(2019)0216.

[8] Testi adottati, P8_TA(2019)0240.

[9] Ir-rapport tal-Grupp tal-Intelligence Finanzjarja tal-Europol "From suspicion to action" (2017).

[10] C(2019)1326, C(2016)07495 u C(2017)01951.

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Settembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza