Διαδικασία : 2019/2820(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0046/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0046/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 51k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}εξ ονόματος της Ομάδας ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

(2019/2820(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τις 40 συστάσεις που εξέδωσε η ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) το 1990 και τις επακόλουθες αναθεωρήσεις των συστάσεων αυτών, ιδίως τις συστάσεις V και VIII,

 έχοντας υπόψη τις διεθνείς καλές πρακτικές της FATF σχετικά με την καταπολέμηση της κατάχρησης των μη κερδοσκοπικών οργανισμών (σύσταση 8) και το εγχειρίδιό της για τις χώρες και τους αξιολογητές σχετικά με την αξιολόγηση και την αποτίμηση,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 35/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη «Διαφάνεια των κονδυλίων της ΕΕ που εκτελούνται από ΜΚΟ», με την οποία ζητείται από την ΕΕ να καταρτίσει νομικό ορισμό των ΜΚΟ,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ισχυρή νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία της προκειμένου να μετριάσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

1. τονίζει ότι οι ΜΚΟ θεωρούνται «υποκείμενα σε κίνδυνο» στο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), είτε ως βιτρίνα για τρομοκρατικές οργανώσεις που συγκεντρώνουν και μεταφέρουν κεφάλαια είτε ως νόμιμες επιχειρήσεις που στηρίζουν έμμεσα τους στόχους των τρομοκρατικών οργανώσεων·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αυξημένη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου τομέα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των ΜΚΟ, οι οποίες αποτελούν τους  συνηθέστερους τύπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δεδομένου ότι οι εν λόγω οργανώσεις είναι ευάλωτες στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· υπογραμμίζει ότι αυτή η διττή θέση των ΜΚΟ μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που ισχύουν επί του παρόντος τόσο σε ενωσιακό όσο και διεθνές επίπεδο για να πιστοποιούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους·

3. παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει ρητά τις ΜΚΟ στο πεδίο εφαρμογής του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να ελέγχει ενδελεχώς τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες τους, και να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας·

4. υπογραμμίζει ότι η ενισχυμένη ρυθμιστική και χρηματοοικονομική διαφάνεια των ΜΚΟ πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των πολιτικών καταπολέμησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να μειωθεί η ευπάθεια των ΜΚΟ στην κατάχρηση από τρομοκρατικές οργανώσεις·

5. παροτρύνει την Επιτροπή, όταν συζητά ή καταρτίζει τους κανόνες του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να απέχει από τη συνεργασία με τις ΜΚΟ που δεν έχουν ελεγχθεί ενδελεχώς και δεν έχουν αναφέρει την προέλευση των χρηματοδοτικών τους κεφαλαίων και των δαπανών τους·

6. παροτρύνει την Επιτροπή να εγκρίνει σαφείς κανόνες σχετικά με τη συνεργασία με τις ΜΚΟ στη συζήτηση και τη διαδικασία κατάρτισης νέων προτάσεων του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

7. εκφράζει τη λύπη του για τα σχόλια που διατύπωσε η Επιτροπή κατά την ανταλλαγή απόψεων της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εκπροσώπους της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή για το σχόλιο ότι η Επιτροπή δεν ελέγχει ενδελεχώς τις ΜΚΟ «με σκοπό να μην τις ποινικοποιήσει», που φαίνεται να υπονοεί ότι οι οικονομικοί φορείς που ήδη τελούν υπό διεξοδικό έλεγχο από τις εποπτικές αρχές βάσει του πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά κάποιον τρόπο ποινικοποιούνται·

8. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει τη θεσμοθέτηση επίσημου ορισμού για τις ΜΚΟ, δεδομένου ότι με την απουσία ενός τέτοιου ορισμού αποθαρρύνονται οι προσπάθειες αποτελεσματικής ρύθμισης της διαφάνειας και της φορολογικής λογοδοσίας των ΜΚΟ·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής δράσης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου