Menettely : 2019/2820(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0046/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0046/2019

Keskustelut :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Äänestykset :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 50k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}ID-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta

(2019/2820(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon rahanpesunvastaisen toimintaryhmän (FATF) vuonna 1990 antamat 40 suositusta ja niihin myöhemmin tehdyt tarkistukset, erityisesti suositukset V ja VIII,

 ottaa huomioon FATF:n kansainväliset parhaat käytännöt voittoa tavoittelemattomien järjestöjen väärinkäytön torjumiseksi (suositus 8) ja sen julkaiseman valtioille ja arvioinnin suorittajille tarkoitetun arviointikäsikirjan,

 ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 35/2018 ”Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuus”, jossa kehotettiin EU:ta laatimaan oikeudellinen määritelmä valtiosta riippumattomalle järjestölle,

 ottaa huomioon 18. syyskuuta 2019 annetut neuvoston ja komission julkilausumat rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanosta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni on hyväksynyt tiukkaa lainsäädäntöä rahanpesun sekä terrorismin rahoituksen torjumiseksi;

B. toteaa, että Euroopan unioni tarkistaa ja nykyaikaistaa lainsäädäntöään jatkuvasti vähentääkseen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä riskejä;

1. painottaa, että rahanpesun torjunnan kehyksessä valtiosta riippumattomien järjestöjen katsotaan olevan riskikohteita, sillä ne voivat olla terroristijärjestöjen varainhankinnan ja varojen siirron peitejärjestöjä tai laillisia järjestöjä, jotka edistävät välillisesti terroristijärjestöjen tavoitteita;

2. on erittäin huolissaan julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden lisääntyneestä yhteistyöstä, erityisesti kun kyse on valtiosta riippumattomista järjestöistä, jotka ovat tyypillisimpiä kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, sillä tällaiset järjestöt ovat alttiita rahanpesulle ja terrorismin rahoittamiselle; painottaa, että valtiosta riippumattomien järjestöjen kahtalainen asema saattaa heikentää niiden avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden varmistamiseen tarkoitettujen EU:ssa ja kansainvälisesti nykyisin käytössä olevien toimenpiteiden tehokkuutta;

3. kehottaa komissiota sisällyttämään valtiosta riippumattomat järjestöt selkeästi rahanpesun torjuntaa koskevaan kehykseen, tarkastamaan perusteellisesti näiden järjestöjen rahoituksen ja rahankäytön sekä hyväksymään laaja-alaisia avoimuutta koskevia sääntöjä;

4. painottaa, että valtiosta riippumattomien järjestöjen sääntelyn lisääminen ja niiden rahoituksen läpinäkyvyys on otettava keskeiselle sijalle terrorismin vastaisissa toimintapolitiikoissa, jotta pienennetään valtiosta riippumattomien järjestöjen riskiä joutua terroristijärjestöjen väärinkäytön kohteeksi;

5. kehottaa komissiota pidättäytymään rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä laatiessaan ja niistä keskustellessaan yhteistyöstä sellaisten valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, joita ei ole tarkastettu perusteellisesti ja jotka eivät ole ilmoittaneet rahoituksensa alkuperää eikä menojaan;

6. kehottaa komissiota laatimaan selkeät säännöt siitä, kuinka valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa toimitaan uusia rahanpesun torjuntaa koskevia ehdotuksia laadittaessa ja niistä keskusteltaessa, jotta voidaan välttää mahdolliset eturistiriidat;

7. pitää valitettavana lausuntoja, joita komissio esitti 5. syyskuuta 2019 pidetyssä parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä komission ja Euroopan pankkiviranomaisen edustajien välisessä keskustelussa rahanpesun vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon tilanteesta, erityisesti toteamusta, että komissio ei valvo valtiosta riippumattomia järjestöjä koska se ei halua ”kriminalisoida” niiden toimintaa, minkä voi katsoa tarkoittavan, että talouden toimijat, joita viranomaiset nykyisin valvovat rahanpesun torjuntaa koskeva kehyksen puitteissa, olisivat jollain lailla kriminalisoituja;

8. kehottaa komissiota esittämään virallisen määritelmän valtiosta riippumattomalle järjestölle, sillä määritelmän puute vaikeuttaa valtiosta riippumattomien järjestöjen avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden tehokasta sääntelyä;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja rahanpesunvastaiselle toimintaryhmälle.

 

Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö