Procedure : 2019/2820(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0046/2019

Ingediende teksten :

B9-0046/2019

Debatten :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Stemmingen :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 127kWORD 50k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over de stand van de tenuitvoerlegging van de antiwitwaswetgeving</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}namens de ID-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de stand van de tenuitvoerlegging van de antiwitwaswetgeving

(2019/2820(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien de 40 aanbevelingen die geformuleerd zijn door de Financial Action Task Force (FATF) in 1990 en de latere herzieningen hiervan, met name aanbevelingen V en VIII,

 gezien de internationale beste praktijken van de FATF met betrekking tot de bestrijding van het misbruik van non-profitorganisaties (aanbeveling VIII) en het FATF-handboek voor landen en beoordelaars over evaluatie en beoordeling,

 gezien Speciaal verslag nr. 35/2018 van de Europese Rekenkamer over de transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU-middelen, waarin de EU wordt verzocht een juridische definitie op te stellen van ngo’s,

 gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 18 september 2019 over de stand van zaken bij de uitvoering van antiwitwaswetgeving,

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Europese Unie solide wetgeving heeft vastgesteld ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;

B. overwegende dat de Europese Unie haar wetgeving permanent herziet en moderniseert om de risico’s in verband met witwassen en terrorismefinanciering te verminderen;

1. benadrukt het feit dat ngo’s binnen het kader voor de bestrijding van witwaspraktijken (Anti-Money Laundering Framework, AML-kader) worden beschouwd als risicohoudende organisaties, hetzij als dekmantel voor terroristische organisaties die zich bezighouden met het inzamelen en overmaken van geld, hetzij als rechtmatige ondernemingen die onrechtstreeks de doelstellingen van terroristische organisaties ondersteunen;

2. maakt zich grote zorgen over de toegenomen samenwerking tussen de overheidssector en maatschappelijke organisaties, met name ngo’s, de meest voorkomende soort van maatschappelijke organisatie, omdat deze organisaties kwetsbaar zijn voor witwassen en terrorismefinanciering; benadrukt het feit dat deze dubbele positie van ngo’s een impact kan hebben op de doeltreffendheid van de maatregelen die momenteel op EU- en internationaal niveau van kracht zijn ter certificering van hun transparantie en aflegging van verantwoording;

3. dringt er bij de Commissie op aan ngo’s expliciet op te nemen in de werkingssfeer van het AML-kader, hun financiering en uitgaven grondig te controleren en strenge transparantieregels vast te stellen;

4. benadrukt het feit dat een strengere regulering en meer financiële transparantie van ngo’s een centrale plaats moeten krijgen in het beleid ter bestrijding van terrorisme, om de kwetsbaarheid van ngo’s voor misbruik door terroristische organisaties te verminderen;

5. dringt er bij de Commissie op aan om bij de bespreking of opstelling van AML-regels niet samen te werken met ngo’s die niet grondig zijn doorgelicht en niet hebben gerapporteerd over de herkomst van hun middelen en de bestemming van hun uitgaven;

6. dringt er bij de Commissie op aan duidelijke regels vast te stellen voor de samenwerking met ngo’s in het kader van het proces inzake de bespreking en opstelling van nieuwe AML-voorstellen, ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten;

7. betreurt de opmerkingen van de Commissie tijdens de gedachtewisseling van de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement met vertegenwoordigers van de Commissie en de Europese Bankautoriteit over de stand van de tenuitvoerlegging van de antiwitwaswetgeving op 5 september 2019, namelijk dat de Commissie ngo’s niet controleert om ze niet te criminaliseren, hetgeen lijkt te impliceren dat economische spelers die op grond van het AML-kader reeds door de toezichthoudende autoriteiten gecontroleerd worden, op een of andere manier gecriminaliseerd worden;

8. dringt er bij de Commissie op aan een formele definitie voor te stellen van ngo’s, omdat het ontbreken hiervan de inspanningen dwarsboomt om de transparantie van ngo’s en hun aflegging van verantwoording op fiscaal gebied effectief te reguleren;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de Financial Action Task Force.

 

Laatst bijgewerkt op: 18 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid