Procedura : 2019/2820(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0046/2019

Teksty złożone :

B9-0046/2019

Debaty :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Głosowanie :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}w imieniu grupy ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

(2019/2820(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając 40 zaleceń wydanych przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w 1990 r. i ich późniejsze wersje, w szczególności zalecenia V i VIII,

 uwzględniając najlepsze praktyki międzynarodowe FATF w zakresie zwalczania nadużyć związanych z organizacjami nienastawionymi na zysk (zalecenie 8) oraz poradnik FATF dla krajów i ekspertów w dziedzinie ewaluacji i oceny,

 uwzględniając sprawozdanie specjalne nr 35/2018 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Przejrzystość procesu wydatkowania środków unijnych przez organizacje pozarządowe”, w którym wezwano UE do opracowania prawnej definicji organizacji pozarządowych,

 uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska przyjęła solidne przepisy służące zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

B. mając na uwadze, że Unia Europejska stale zmienia i unowocześnia swoje prawodawstwo w celu ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;

1. podkreśla, że w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy uznaje się organizacje pozarządowe za „podmioty zagrożone” służące organizacjom terrorystycznym jako przykrywka do pozyskiwania i przekazywania środków finansowych lub będące przedsiębiorstwami działającymi zgodnie z prawem, które pośrednio wspierają cele organizacji terrorystycznych;

2. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu ściślejszej współpracy między sektorem publicznym a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacjami pozarządowymi, które należą do najbardziej rozpowszechnionych form organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ organizacje te są narażone na duże ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu; podkreśla, że ta dwoista pozycja organizacji pozarządowych może mieć wpływ na skuteczność środków stosowanych obecnie na szczeblu unijnym i międzynarodowym w celu poświadczania ich przejrzystości i odpowiedzialności;

3. wzywa Komisję do wyraźnego włączenia organizacji pozarządowych do ram przeciwdziałania praniu pieniędzy, szczegółowej kontroli ich finansowania i wydatków oraz przyjęcia rygorystycznych zasad przejrzystości;

4. podkreśla, że większa regulacja i przejrzystość finansowa organizacji pozarządowych muszą stać się centralnymi elementami polityki zwalczania terroryzmu, aby ograniczyć ich podatność na nadużycia ze strony organizacji terrorystycznych;

5. wzywa Komisję, aby podczas omawiania lub opracowywania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy nie współpracowała z organizacjami pozarządowymi, których nie poddano dokładnej kontroli i które nie podały informacji na temat źródeł ich środków finansowych i wydatków;

6. wzywa Komisję do przyjęcia jasnych zasad dotyczących angażowania organizacji pozarządowych w debatę nad nowymi propozycjami w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i w ich opracowywanie, aby unikać potencjalnych konfliktów interesów;

7. wyraża ubolewanie z powodu uwag Komisji zgłoszonych 5 września 2019 r. podczas wymiany poglądów parlamentarnej Komisji Gospodarczej i Monetarnej z przedstawicielami Komisji i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na temat stanu wdrażania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a mianowicie stwierdzenia, że Komisja nie kontroluje organizacji pozarządowych, „aby ich nie kryminalizować”, co wydaje się sugerować, że podmioty gospodarcze, które są już kontrolowane przez organy nadzorcze zgodnie z ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy, są w jakiś sposób kryminalizowane;

8. wzywa Komisję do zaproponowania oficjalnej definicji organizacji pozarządowych, ponieważ jej brak uniemożliwia skuteczne uregulowanie przejrzystości i rozliczalności finansowej tych organizacji;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji oraz Grupie Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności