Postup : 2019/2820(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0046/2019

Predkladané texty :

B9-0046/2019

Rozpravy :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}v mene skupiny ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

(2019/2820(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na 40 odporúčaní vydaných Finančnou akčnou skupinou (FATF) v roku 1990 a ich následné revízie, najmä odporúčania V a VIII,

 so zreteľom na medzinárodné najlepšie postupy FATF týkajúce sa boja proti zneužívaniu neziskových organizácií (odporúčanie 8) a na jej príručku pre krajiny a hodnotiteľov k posudzovaniu a hodnoteniu,

 so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 35/2018 s názvom Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO, v ktorej sa požaduje, aby EÚ vypracovala právne vymedzenie mimovládnych organizácií,

 so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 18. septembra 2019 o vykonávaní právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia prijala prísne právne predpisy na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

B. keďže Európska únia neustále reviduje a modernizuje svoje právne predpisy s cieľom zmierniť riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu;

1. zdôrazňuje, že mimovládne organizácie sa v rámci boja proti praniu špinavých peňazí považujú za „subjekty vystavené riziku“, že sa budú využívať ako zásterka teroristických organizácií, ktoré cez ne získavajú a prevádzajú finančné prostriedky, alebo ako legitímne podniky, ktoré nepriamo podporujú ciele teroristických organizácií;

2. je hlboko znepokojený zvýšenou spoluprácou medzi verejným sektorom a organizáciami občianskej spoločnosti, najmä mimovládnymi organizáciami, ktoré patria medzi najbežnejšie typy organizácií občianskej spoločnosti, keďže tieto organizácie sú ohrozené praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu; zdôrazňuje, že táto dvojitá pozícia MVO môže mať vplyv na účinnosť opatrení, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni, pri overovaní ich transparentnosti a zodpovednosti;

3. naliehavo vyzýva Komisiu, aby výslovne začlenila MVO do rozsahu pôsobnosti rámca boja proti praniu špinavých peňazí, dôkladne kontrolovala ich financovanie a výdavky a prijala ďalekosiahle pravidlá transparentnosti;

4. zdôrazňuje, že ústredným prvkom politík v oblasti boja proti terorizmu sa musí stať zvýšená regulácia a finančná transparentnosť mimovládnych organizácií s cieľom znížiť zraniteľnosť MVO voči zneužívaniu zo strany teroristických organizácií;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby počas diskusií o pravidlách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí alebo pri ich navrhovaní nespolupracovala s mimovládnymi organizáciami, ktoré neboli dôkladne preverené a nevykázali pôvod svojich finančných prostriedkov a výdavkov;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala jasné pravidlá týkajúce sa spolupráce s mimovládnymi organizáciami v rámci diskusie a vypracúvania nových návrhov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí s cieľom zabrániť prípadným konfliktom záujmov;

7. vyjadruje poľutovanie nad pripomienkami, ktoré predložila Komisia počas výmeny názorov Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci so zástupcami Komisie a Európskeho orgánu pre bankovníctvo o stave vykonávania právnych predpisov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí 5. septembra 2019, a nad tým, že Komisia nepreveruje MVO „aby ich nekriminalizovala“, čo by mohlo naznačovať, že hospodárske subjekty, ktoré orgány dohľadu v rámci boja proti praniu špinavých peňazí už preverujú, sú nejakým spôsobom kriminalizované;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila oficiálne vymedzenie mimovládnych organizácií, keďže nedostatok takejto definície marí úsilie o účinné riadenie transparentnosti MVO a fiškálnej zodpovednosti;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii a Finančnej akčnej skupine.

 

Posledná úprava: 18. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia