Förfarande : 2019/2820(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0046/2019

Ingivna texter :

B9-0046/2019

Debatter :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 125kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}för ID-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Europaparlamentets resolution om läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt

(2019/2820(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av de fyrtio rekommendationer som arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) utfärdade 1990 och de senare översynerna, särskilt rekommendationerna V och VIII,

 med beaktande av FATF:s internationella bästa praxis för bekämpningen av missbruk av ideella organisationer (rekommendation 8) och FATF:s handbok för länder och bedömare om utvärdering och bedömning,

 med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 35/2018 om insyn i EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer, där EU uppmanas att utarbeta en rättslig definition av icke-statliga organisationer,

 med beaktande av uttalandena från rådet och kommissionen av den 18 september 2019 om genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har antagit en kraftfull lagstiftning för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

B. Europeiska unionen reviderar och moderniserar fortlöpande sin lagstiftning för att minska riskerna i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Europaparlamentet betonar att icke-statliga organisationer betraktas som ”riskobjekt” i regelverket för bekämpning av penningtvätt, antingen som fasader för terroristorganisationer som anskaffar och överför medel, eller som legitima företag som indirekt stöder terroristorganisationers mål.

2. Europaparlamentet är djupt oroat över det ökade samarbetet mellan den offentliga sektorn och det civila samhällets organisationer – i synnerhet icke-statliga organisationer, som hör till de vanligaste typerna av organisationer i det civila samhället – eftersom dessa organisationer är sårbara för penningtvätt och finansiering av terrorism. Parlamentet understryker att denna dubbelsidighet hos icke-statliga organisationer kan påverka effektiviteten hos de åtgärder som för närvarande tillämpas på EU-nivå och internationell nivå för att certifiera deras transparens och ansvarsskyldighet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uttryckligen införliva icke-statliga organisationer i tillämpningsområdet för regelverket för bekämpning av penningtvätt, att noggrant granska deras finansiering och utgifter samt att anta långtgående bestämmelser om transparens.

4. Europaparlamentet betonar att ökad reglering och finansiell transparens för icke-statliga organisationer måste bli centrala inslag i politiken för terrorismbekämpning, i syfte att göra icke-statliga organisationer mindre sårbara för missbruk från terroristorganisationers sida.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med diskussioner om eller vid utarbetande av regler för bekämpning av penningtvätt inte samarbeta med icke-statliga organisationer som inte har varit föremål för en grundlig granskning och som inte har rapporterat om ursprunget för sina medel och utgifter.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta tydliga regler för samarbete med icke-statliga organisationer i diskussionen om och vid utarbetandet av nya förslag avseende bekämpning av penningtvätt för att undvika potentiella intressekonflikter.

7. Europaparlamentet beklagar de kommentarer som kommissionen framförde under den diskussion som parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor förde med företrädare för kommissionen och Europeiska bankmyndigheten den 5 september 2019 om läget i genomförandet av lagstiftningen mot penningtvätt, nämligen att kommissionen inte granskar icke-statliga organisationer ”för att inte kriminalisera dem”, vilket verkar innebära att de ekonomiska aktörer som redan nu granskas av tillsynsmyndigheterna inom ramen för regelverket för bekämpning av penningtvätt på något sätt skulle ha kriminaliserats.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en formell definition av icke-statliga organisationer, eftersom avsaknaden av en sådan definition undergräver ansträngningarna att på ett effektivt sätt reglera icke-statliga organisationers transparens och ansvarsskyldighet i skattefrågor.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och FATF.

 

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy