Предложение за резолюция - B9-0047/2019Предложение за резолюция
B9-0047/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси

16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B9‑0051/2019
съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността

Ян Хойтема, Хилде Вотманс, Лише Схренемахер, Карен Мелкиор, Фредерик Рийс, Катрин Шабо, Влад-Мариус Ботош, Жереми Десерл, Улрике Мюлер
от името на групата Renew

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0040/2019

Процедура : 2019/2800(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0047/2019
Внесени текстове :
B9-0047/2019
Разисквания :
Приети текстове :

B9‑0047/2019

Резолюция на Европейския парламент относно патентоспособността на растенията и биологичните по своята същност процеси

(2019/2800(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения[1],

 като взе предвид Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 г. относно правната закрила на биотехнологичните изобретения, и по-специално член 4 от нея, в който се посочва, че продуктите, получени от биологични по своята същност процеси, не са патентоспособни[2],

 като взе предвид Европейската патентна конвенция (ЕПК) от 5 октомври 1973 г., и по-специално член 53, буква б) и член 33, буква б) от нея,

 като взе предвид известието на Комисията от 8 ноември 2016 г. относно някои разпоредби на Директива 98/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правната закрила на биотехнологичните изобретения[3],

 като взе предвид решението на Административния съвет на Европейската патентна организация от 29 юни 2017 г. за изменение на правила 27 и 28 от Правилника за прилагане на Европейската патентна конвенция (ЕПК) (CA/D 6/17),

 като взе предвид решението на Техническата колегия по жалбите на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) по дело Т 1063/18 относно патентоспособността на растенията от 18 декември 2018 г., в което се заявява възможност за издаване на патенти за естествени характеристики на растения,

 като взе предвид факта, че през март 2019 г. председателят на ЕПВ поиска окончателно решение от Разширената колегия по жалбите на ЕПВ за приключване на този въпрос,

 като взе предвид многобройните висящи преписки (около 250 заявки за патент и 4 възражения), очакващи решението на Разширената колегия по жалбите на ЕПВ,

 като взе предвид Правилника за прилагане на ЕПК, и по-специално правило 26 от него, в което се посочва, че Директива 98/44/ЕО следва да бъде използвана като допълнително средство за тълкуване на европейските патентни заявки и патентите, отнасящи се до биотехнологичните изобретения,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения, и по-специално член 15, букви в) и г) от него[4],

 като взе предвид заключенията на Съвета относно патентоспособността на растенията от 20 февруари 2017 г.,

 като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост, включително търговията с фалшифицирани стоки, и по-специално член 27, параграф 3 от него,

 като взе предвид въпроса до Комисията относно патентоспособността на растенията и основните биологични процеси (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че безпрепятственият достъп до растителен материал е от изключително значение за новаторския капацитет на европейския сектор на селекциониране на растителни сортове, неговата конкурентоспособност в световен мащаб и развитието на нови сортове растения;

Б. като има предвид, че достъпът до основни ресурси в селското стопанство е от ключово значение за производството на храни, за европейската продоволствена сигурност и за свободата на избора на земеделските стопани и производители; като има предвид, че безпрепятственият достъп до растителен материал е от решаващо значение за развитието на нови сортове, които са в състояние да издържат на променящите се селскостопански условия вследствие на изменението на климата;

В. като има предвид, че всяко ограничение или всеки опит за затрудняване на достъпа до генетични ресурси може да доведе до прекомерна пазарна концентрация в областта на селекцията на растенията за сметка на пазарната конкуренция, потребителите и европейския вътрешен пазар;

Г. като има предвид, че селекцията на растенията представлява иновационен процес, който е прилаган от земеделските стопани и земеделските общности от възникването на селското стопанство; като има предвид, че непатентованите сортове и методи за селекция са важни за генетичното разнообразие;

Д. като има предвид, че правата върху интелектуалната собственост са от ключово значение за гарантирането на икономическите стимули за разработване на нови растителни продукти и осигуряване на конкурентоспособност;

Е. като има предвид, че Директива 98/44/ЕО законодателства за биотехнологичните изобретения, и по-специално генното инженерство;

Ж. като има предвид, че в своето известие от 8 ноември 2016 г. Комисията ясно заяви, че никога намерението ѝ, нито намерението на Парламента, не е било да се позволи издаването на патенти за естествени характеристики, въведени в растения чрез биологични по своята същност процеси, като кръстосването и селекцията;

З. като има предвид, че патентите за продукти, произведени чрез конвенционална селекция, или за генетичен материал, необходим за конвенционална селекция, могат да подкопават изключването, предвидено в член 53, буква б) от ЕПК и в член 4 от Директива 98/44/ЕО;

И. като има предвид, че на 29 юни 2017 г. Административният съвет на Европейската патентна организация измени правила 27 и 28 от Правилника за прилагане на ЕПК[5], като потвърди забраната на патенти за растения и животни;

Й. като има предвид, че с тези нови правила Административният съвет приведе европейската патентна практика в съответствие с тълкуването, предоставено от Комисията; като има предвид, че правилата бяха одобрени почти единодушно от 38-те държави – членки на Европейската патентна организация;

К. като има предвид, че новото правило 28, параграф 2 е в съответствие с член 53, буква б) от ЕПК, тъй като изключването на биологични по своята същност процеси за производство на растения би било напълно неефективно, ако са разрешени патенти за продукти, получени от такива процеси, с което се осуетява и подкопава намерението на законодателя да изключи патентите от конвенционалната селекция;

Л. като има предвид, че новото правило 28, параграф 2 внася яснота в текста на ЕПК, без да тълкува или да влиза в противоречие с него, и недвусмислено заявява, че не се издават патенти за растения и животни, получени чрез биологични по своята същност процеси;

М. като има предвид, че на 5 декември 2018 г. Техническата колегия по жалбите на ЕПВ обяви, че новото правило 28, параграф 2 от Правилника за прилагане на ЕПК е необвързващо за по-нататъшните решения на Европейската патентна организация, с които се дава възможност за издаване на патенти за продукти от биологични по своята същност процеси[6];

Н. като има предвид, че през март 2019 г. председателят на ЕПВ препрати на Разширената колегия по жалбите два въпроса, отнасящи се до патентоспособността на растения и животни, получени чрез биологични по своята същност процеси;

О. като има предвид, че след решението на Техническата колегия по жалбите на ЕПВ множество висящи преписки (приблизително 250 заявки за патенти и 4 възражения) очакват решение от Разширената колегия по жалбите на ЕПВ;

П. като има предвид, че основополагащ принцип на международната система за правна закрила на сортовете растения, основаваща се на Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (Конвенцията UPOV) от 1991 г., и на системата на ЕС, базираща се на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, е че титулярят на правото върху даден сорт растение не може да възпре други да използват защитеното растение за по-нататъшни дейности по селекция;

1. отново заявява, че растенията, получени чрез биологични по своята същност процеси, не са патентоспособни;

2. счита, че всеки опит за патентоване на продукти, получени чрез конвенционална селекция, или на генетичен материал, необходим за конвенционална селекция, подкопават изключването, предвидено в член 53, буква б) от ЕПК и в член 4 от Директива 98/44/ЕО;

3. изразява дълбоката си загриженост, че решението на Техническата колегия по жалбите на ЕПВ относно патентоспособността на растенията от 5 декември 2018 г. (T 1063/18) посочва възможността за издаване на патенти по отношение на естествените характеристики, въведени в нови сортове чрез биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция;

4. настоятелно призовава Комисията да представи подходящите наблюдения и изявления, за да се потвърди отново в Разширената колегия по жалбите на ЕПВ, че не следва да се издават патенти за продуктите от биологични по своята същност процеси, като кръстосване и селекция, например за естествени характеристики, които се въвеждат в растенията чрез такива процеси;

5. призовава Комисията да защитава иновационния капацитет на европейския сектор на селекциониране на растителни сортове и общия обществен интерес пред Разширената колегия по жалбите на ЕПВ, както и периодично да докладва на този Парламент относно последните развития;

6. призовава Разширената колегия по жалбите на ЕПВ да възстанови правната сигурност в интерес на ползвателите на европейската патентна система и на обществеността;

7. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че Съюзът ще обезпечи гарантирания достъп до материал, получен от биологични по своята същност процеси, за селекция на растенията, както и неговото използване, с цел – когато е приложимо – да не се извършва намеса в практиките, гарантиращи освобождаването на селекционерите;

8. призовава всички държави членки да отправят политическото послание, че националните патентни органи на ЕС не трябва да издават патенти за продукти, получени от биологични по своята същност процеси;

9. призовава Комисията активно да работи с трети държави при договарянето на споразумения за търговия и партньорство, с цел да гарантира изключването от патентоспособност на биологичните по своята същност процеси и на продуктите от тези процеси;

10. призовава Комисията да докладва относно развитието и последиците от патентното право в областта на биотехнологията и генното инженерство, както се изисква по член 16, буква в) от Директива 98/44/ЕО и както беше поискано от Парламента в неговата резолюция от 17 декември 2015 г. относно патентите и правата на селекционерите на растения;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и Европейското патентно ведомство.

Последно осъвременяване: 18 септември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност