Procedure : 2019/2800(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0047/2019

Indgivne tekster :

B9-0047/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/09/2019 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0047/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 136, stk. 5</TitreRecueil>


<Titre>om patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad‑Marius Botoş, Jérémy Decerle, Ulrike Müller</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0040/2019

B9‑0047/2019

Europa-Parlamentets beslutning om patenterbarhed for planter og overvejende biologiske fremgangsmåder

(2019/2800(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder[1],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, særlig artikel 4, hvorefter produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres[2],

 der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b), og artikel 33, litra b),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. november 2016 om visse artikler i Europa-Parlamentets og Rådes direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[3],

 der henviser til Den Europæiske Patentorganisations administrationsråds afgørelse af 29. juni 2017 om ændring af artikel 27 og 28 i gennemførelsesbestemmelserne til den europæiske patentkonvention (EPK) (CA/D 6/17),

 der henviser til Den Europæiske Patentmyndigheds (EPO) tekniske appelkammers afgørelse af 18. december 2018 i sag T 1063/18 om planters patenterbarhed, hvori det fastslås, at det er muligt at meddele patenter på planters naturlige egenskaber,

 der henviser til, at formanden for EPO i marts 2019 anmodede om en endelig afgørelse fra EPO's udvidede appelkammer for at afslutte sagen,

 der henviser til de mange verserende sager (ca. 250 patentansøgninger og 4 indsigelser), der afventer en afgørelse fra EPO's udvidede appelkammer,

 der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26, som fastslår, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser,

 der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse, særlig artikel 15, litra c) og d)[4],

 der henviser til Rådets konklusioner af 20. februar 2017 om planters patenterbarhed,

 der henviser til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder handel med forfalskede varemærkevarer (TRIPS), navnlig artikel 27, stk. 3,

 der henviser til forespørgslen til Kommissionen om patenterbarhed for planter og vigtige biologiske processer (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at uhindret adgang til plantemateriale er afgørende for EU's planteforædlingssektors innovative kapacitet, dens globale konkurrenceevne og udviklingen af nye plantesorter;

B. der henviser til, at adgang til grundlæggende ressourcer inden for landbruget er af afgørende betydning for fødevareproduktionen, den europæiske fødevaresikkerhed og landbrugernes og avlernes valgfrihed; der henviser til, at uhindret adgang til plantemateriale er helt afgørende med henblik på at udvikle nye sorter, der kan modstå de skiftende landbrugsbetingelser som følge af klimaændringerne;

C. der henviser til, at enhver indskrænkning af eller forsøg på at hindre adgang til genetiske ressourcer kan føre til en uforholdsmæssig markedskoncentration inden for planteavl, til skade for markedskonkurrencen, forbrugerne og EU's indre marked;

D. der henviser til, at planteavl er en innovativ proces, der er blevet praktiseret af landbrugere og landbrugssamfund siden landbrugskulturens opståen; der henviser til, at upatenterede sorter og forædlingsmetoder er vigtige for den genetiske mangfoldighed;

E. der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtige for at kunne bevare det økonomiske incitament til at udvikle nye planteprodukter og sikre konkurrenceevnen;

F. der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især gensplejsning;

G. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 8. november 2016 anførte, at det aldrig havde været dens eller Parlamentets hensigt at tillade, at der meddeles patent på medfødte egenskaber, der indføres i planter ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder såsom krydsning og udvælgelse;

H. der henviser til, at patenter på produkter fremstillet ved konventionel avl eller på genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel avl, kan undergrave forbuddet i artikel 53, litra b), i EPK og artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

I. der henviser til, at Den Europæiske Patentorganisations administrationsråd den 29. juni 2017 ændrede artikel 27 og 28 i gennemførelsesbestemmelserne til EPK[5] og herved bekræftede, at patenter på planter og dyr er forbudt;

J. der henviser til, at administrationsrådet med disse nye regler bragte europæisk patentpraksis i overensstemmelse med Kommissionens fortolkning; der henviser til, at reglerne blev godkendt næsten enstemmigt af Den Europæiske Patentorganisations 38 medlemsstater;

K. der henviser til, at den nye artikel 28, stk. 2, er i overensstemmelse med artikel 53, litra b), i EPK, eftersom udelukkelsen af overvejende biologiske fremgangsmåder til fremstilling af planter ville blive fuldstændig ineffektiv, hvis man tillod patenter på produkter fremstillet ved hjælp af sådanne fremgangsmåder, hvilket ville forpurre og underminere lovgivers hensigt om at udelukke patenter fra konventionel avl;

L. der henviser til, at den nye artikel 28, stk. 2, præciserer ordlyden af EPK, uden at fortolke eller stride imod den, og utvetydigt fastslår, at der ikke må gives patent på planter og dyr, der er fremstillet ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder;

M. der henviser til, at EPO's tekniske appelkammer den 5. december 2018 fastslog, at den nye artikel 28, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til EPK ikke er bindende for yderligere afgørelser fra Den Europæiske Patentorganisation, der giver mulighed for at meddele patenter på produkter fra overvejende biologiske fremgangsmåder[6];

N. der henviser til, at formanden for EPO i marts 2019 sendte to spørgsmål til det udvidede appelkammer om patenterbarheden for planter og dyr frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder;

O. der henviser til, at der i forlængelse af afgørelsen fra EPO's tekniske appelkammer er mange verserende sager (ca. 250 patentansøgninger og 4 indsigelser), der afventer en afgørelse fra EPO's udvidede appelkammer,

P. der henviser til, at det er et grundlæggende princip i det internationale system for sortsbeskyttelse baseret på UPOV-konventionen fra 1991 og i EU-systemet baseret på Rådets forordning (EF) nr. 2100/94, at indehaveren af en plantesortsrettighed ikke kan forhindre andre i at bruge den beskyttede plante til yderligere forædling;

1. gentager, at planter fremstillet ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres;

2. mener, at ethvert forsøg på at patentere produkter frembragt ved konventionel avl eller på genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel avl, undergraver forbuddet i artikel 53, litra b), i EPK og artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

3. er dybt bekymret over, at det i EPO's tekniske appelkammers afgørelse af 5. december 2018 (T 1063/18) om planters patenterbarhed blev fastslået, at det er muligt at meddele patenter på naturlige egenskaber, der er indført i nye sorter ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder som krydsning og udvælgelse;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sende de bemærkninger og erklæringer, der er belejlige med henblik på at få EPO's udvidede appelkammer til at bekræfte, at der ikke bør meddeles patenter på produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder såsom krydsning og udvælgelse, f.eks. på naturlige egenskaber, der er indført i planter ved hjælp af sådanne fremgangsmåder;

5. opfordrer Kommissionen til at beskytte den europæiske planteavlssektors innovationskapacitet og offentlighedens interesse ved EPO's udvidede appelkammer og med jævne mellerum at aflægge rapport til Parlamentet om den seneste udvikling;

6. opfordrer EPO's udvidede appelkammer til at genoprette retssikkerheden af hensyn til brugerne af det europæiske patentsystem og offentligheden;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU værner om den garanterede adgang til og anvendelse af materiale, der er fremskaffet ved overvejende biologiske fremgangsmåder til planteforædling, med henblik på – i relevant omfang – ikke at gribe ind i praksis, der garanterer en undtagelse for forædlere;

8. opfordrer alle medlemsstaterne til at sende det politiske budskab, at de nationale EU-patentmyndigheder ikke må meddele patenter på produkter frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder;

9. opfordrer Kommissionen til aktivt at gå i dialog med tredjelande, når den forhandler handels- og partnerskabsaftaler, med henblik på at sikre, at overvejende biologiske fremgangsmåder og produkter heraf udelukkes fra patentering;

10. opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi som fastlagt i artikel 16, litra c), i direktiv 98/44/EF, og som krævet af Parlamentet i dettes beslutning af 17. december 2015 om patenter og planteforædleres rettigheder;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Patentmyndighed.

 

[1] EUT C 399 af 24.11.2017, s. 188.

[2] EUT L 213 af 30.7.2018, s 13.

[3] EUT C 411 af 8.11.2016, s. 3.

[4] EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.

[5] Den Europæiske Patentorganisations Meddelelsesblad, juli 2017 (CA/D 6/17).

[6] Skriftlig afgørelse i sag T 1063/18 fra EPO's appelkammer.

Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik