Propunere de rezoluţie - B9-0047/2019Propunere de rezoluţie
B9-0047/2019

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice

16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B9‑0051/2019
în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad‑Marius Botoș, Jérémy Decerle, Ulrike Müller
în numele Grupului Renew

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0040/2019

Procedură : 2019/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0047/2019
Texte depuse :
B9-0047/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0047/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevetabilitatea plantelor și a proceselor esențialmente biologice

(2019/2800(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante[1],

 având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice, în special articolul 4, care prevede că produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice nu au caracter brevetabil[2],

 având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b) și articolul 33 litera (b),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2016 privind anumite articole din Directiva nr. 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[3],

 având în vedere decizia Consiliului de administrație al Organizației Europene de Brevete din 29 iunie 2017 de modificare a articolelor 27 și 28 din Normele de aplicare a Convenției brevetului european (CA/D 6/17),

 având în vedere decizia din 18 decembrie 2018 a Camerei Tehnice de Apel a Oficiului European de Brevete (OEB) în cauza T 1063/18 privind brevetabilitatea plantelor, în care se prevede posibilitatea acordării de brevete pentru trăsăturile naturale ale plantelor,

 având în vedere faptul că, în martie 2019, președintele OEB a solicitat Marii Camere de Apel a OEB să ia o hotărâre definitivă, pentru a închide această chestiune,

 având în vedere numărul mare de cazuri pendinte (aproximativ 250 de cereri de brevet și 4 contestații) care sunt în așteptarea unei decizii din partea Marii Camere de Apel a OEB,

 având în vedere Normele de aplicare a CBE, în special articolul 26, care prevede că, pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare,

 având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante, în special articolul 15 literele (c) și (d)[4],

 având în vedere concluziile Consiliului din 20 februarie 2017 referitoare la brevetabilitatea plantelor,

 având în vedere Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv aspectele care țin de comerțul cu mărfuri contrafăcute (TRIPS), în special articolul 27 alineatul (3),

 având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind brevetabilitatea plantelor și a proceselor biologice esențiale (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât accesul neîngrădit la materialul vegetal este esențial pentru capacitatea de inovare a sectorului european de ameliorare a plantelor, competitivitatea sa globală și dezvoltarea unor noi soiuri de plante;

B. întrucât accesul la resurse de bază în agricultură este un factor-cheie pentru producția de alimente, securitatea alimentară în Europa și libertatea de alegere a fermierilor și a producătorilor; întrucât accesul neîngrădit la materialul vegetal este vital pentru dezvoltarea unor noi soiuri care să poată rezista în fața modificării condițiilor agricole în urma schimbărilor climatice;

C. întrucât orice restricție sau încercare de a îngrădi accesul la resurse genetice poate conduce la o concentrare excesivă a pieței în domeniul ameliorării plantelor, în detrimentul concurenței pe piață, al consumatorilor și al pieței interne europene;

D. întrucât ameliorarea plantelor este un proces inovator care a fost practicat de fermieri și de comunitățile de fermieri încă de la apariția agriculturii; întrucât soiurile și metodele de ameliorare nebrevetate sunt importante pentru diversitatea genetică;

E. întrucât drepturile de proprietate intelectuală sunt esențiale pentru a proteja stimulentele economice destinate dezvoltării de noi produse vegetale și pentru a garanta competitivitatea;

F. întrucât Directiva 98/44/CE adoptă dispoziții cu privire la invențiile biotehnologice, în special ingineria genetică;

G. întrucât în comunicarea sa din 8 noiembrie 2016, Comisia a afirmat clar că intenția nu a fost niciodată, nici de partea Comisiei, nici de partea Parlamentului, de a se permite acordarea de brevete pentru trăsături naturale care sunt introduse în plante prin intermediul unor procese esențialmente biologice, precum încrucișarea și selecția;

H. întrucât brevetele pentru produsele obținute prin metode convenționale de ameliorare sau brevetele pentru materialul genetic necesar pentru ameliorarea convențională pot submina excluderea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

I. întrucât, la 29 iunie 2017, Consiliul de administrație al OEB a modificat articolele 27 și 28 din Normele de aplicare a CBE[5], confirmând că brevetele pentru plante și animale sunt interzise;

J. întrucât prin aceste noi norme, Consiliul de administrație a aliniat practica europeană în materie de brevete la interpretarea oferită de Comisie; întrucât normele au fost aprobate aproape unanim de cele 38 de state membre ale Organizației Europene de Brevete;

K. întrucât noul articol 28 alineatul (2) este în concordanță cu articolul 53 litera (b) din CBE, deoarece excluderea proceselor esențialmente biologice pentru producția de plante ar deveni complet ineficace în cazul în care brevetele pentru produse obținute prin astfel de procese ar fi permise, ducând astfel la frustrarea și subminarea intenției legiuitorului de a exclude brevetele pentru produse obținute prin ameliorare convențională;

L. întrucât noul articol 28 alineatul (2) aduce claritate textului CBE, fără a-l interpreta sau contrazice, și afirmă fără echivoc că nu se acordă brevete pentru plante și animale obținute prin procese esențialmente biologice;

M. întrucât, la 5 decembrie 2018, Camera Tehnică de Apel a OEB a declarat că noul articol 28 alineatul (2) din Normele de aplicare a CBE nu are caracter obligatoriu pentru deciziile ulterioare ale Organizației Europene de Brevete care permit acordarea de brevete pentru produse obținute prin procese esențialmente biologice[6];

N. întrucât, în martie 2019, președintele OEB a transmis Marii Camere de Apel două întrebări cu privire la brevetabilitatea plantelor și animalelor obținute prin procese esențialmente biologice;

O. întrucât în urma deciziei Camerei Tehnice de Apel a OEB, un număr mare de cazuri pendinte (aproximativ 250 de cereri de brevet și 4 contestații) sunt în așteptarea unei decizii din partea Marii Camere de Apel a OEB;

P. întrucât un principiu fundamental al sistemului internațional al drepturilor soiurilor de plante, întemeiat pe Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 1991, și al sistemului UE fondat pe Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului constă în aceea că deținătorul unui drept de proprietate asupra unui soi de plante nu poate să împiedice alte persoane să utilizeze planta protejată în alte activități de ameliorare,

1. reiterează că plantele obținute prin procese esențialmente biologice nu au caracter brevetabil;

2. consideră că orice încercare de a breveta produse obținute prin metode convenționale de ameliorare sau material genetic necesar pentru ameliorarea convențională subminează excluderea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

3. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că decizia din 5 decembrie 2018 a Camerei Tehnice de Apel a OEB privind brevetabilitatea plantelor (T 1063/18) prevede posibilitatea de a acorda brevete pentru trăsături naturale introduse în cazul soiurilor noi prin intermediul unor procese esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

4. îndeamnă Comisia să prezinte observațiile și declarațiile necesare pentru a reafirma, în cadrul Marii Camere de Apel a OEB, că nu ar trebui acordat niciun brevet pentru produse obținute prin procese esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția, de exemplu pentru trăsături naturale care sunt introduse în plante prin intermediul unor astfel de procese;

5. invită Comisia să protejeze capacitatea de inovare a sectorului european de ameliorare a plantelor și interesul public general în fața Marii Camere de Apel a OEB și să prezinte Parlamentului rapoarte periodice privind ultimele evoluții;

6. invită Marea Cameră de Apel a OEB să reinstituie securitatea juridică în interesul utilizatorilor sistemului de brevetare european și al publicului;

7. invită Comisia și statele membre să se asigure că Uniunea va proteja accesul garantat la materialul obținut prin procese esențialmente biologice și utilizarea acestuia pentru ameliorarea plantelor, astfel încât, după caz, să nu se afecteze practicile care garantează scutirea amelioratorilor;

8. invită statele membre să transmită mesajul politic că autoritățile naționale de brevetare din UE nu trebuie să acorde brevete pentru produse obținute prin procese esențialmente biologice;

9. invită Comisia să dialogheze în mod activ cu țările terțe atunci când negociază acorduri comerciale și de parteneriat cu scopul de a asigura excluderea de la brevetare a proceselor esențialmente biologice și a produselor rezultate din acestea;

10. invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, astfel cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și astfel cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Oficiului European de Brevete.

 

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate