Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0047/2019

Ingivna texter :

B9-0047/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/09/2019 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0047/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 48k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av frågan för muntligt besvarande B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jan Huitema, Hilde Vautmans, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Vlad‑Marius Botoş, Jérémy Decerle, Ulrike Müller</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew Europe-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0040/2019

B9‑0047/2019

Europaparlamentets resolution om växters patenterbarhet och väsentligen biologiska förfaringssätt

(2019/2800(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter[1],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar, särskilt artikel 4, enligt vilken produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte är patenterbara[2],

 med beaktande av den europeiska patentkonventionen (EPC) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b och artikel 33 b,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 november 2016 om vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[3],

 med beaktande av beslutet av den 29 juni 2017 från Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd som innebär en ändring av reglerna 27 och 28 i den europeiska patentkonventionens tillämpningsföreskrifter (CA/D 6/17),

 med beaktande av beslutet av den 18 december 2018 från Europeiska patentverkets (EPO) tekniska besvärskammare i mål T 1063/18 om växters patenterbarhet, som anger möjligheten att meddela patent för växters naturliga egenskaper,

 med beaktande av det faktum att EPO:s ordförande i mars 2019 begärde en slutlig dom från EPO:s stora besvärskammare för att avsluta ärendet,

 med beaktande av de många pågående ärenden (omkring 250 patentansökningar och fyra invändningar mot patent) som väntar på beslut från EPO:s stora besvärskammare,

 med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för EPC, särskilt regel 26, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett supplementärt tolkningsmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar,

 med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt, särskilt artikel 15 c och d[4],

 med beaktande av rådets slutsatser av den 20 februari 2017 om växters patenterbarhet,

 med beaktande av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, inklusive handeln med förfalskade varor (Trips-avtalet), särskilt artikel 27.3,

 med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Obehindrad tillgång till växtmaterial är av avgörande betydelse för den europeiska växtförädlingssektors innovativa förmåga, dess globala konkurrenskraft och utvecklingen av nya växtsorter.

B. Tillgång till grundläggande resurser inom jordbruket är centralt för livsmedelsproduktionen, en europeisk tryggad livsmedelsförsörjning samt jordbrukares och odlares valfrihet. Obehindrad tillgång till växtmaterial är av avgörande betydelse för att utveckla nya växtsorter som kan stå emot jordbrukets förändrade förutsättningar till följd av klimatförändringen.

C. Alla begränsningar eller försök att hindra tillgången till genetiska resurser kan leda till en överdriven marknadskoncentration på växtförädlingsområdet, vilket kan påverka marknadskonkurrensen, konsumenterna och EU:s inre marknad på ett negativt sätt.

D. Växtförädling är ett innovativt förfaringssätt som har tillämpats av bönder och bondesamhällen sedan jordbrukets begynnelse. Sorter och förädlingsmetoder som inte är patenterade är viktiga för den genetiska mångfalden.

E. Immateriella rättigheter behövs för att skydda ekonomiska incitament när det gäller att utveckla nya växtprodukter och säkra konkurrenskraften.

F. I direktiv 98/44/EG lagstiftas det om biotekniska uppfinningar och särskilt genteknik.

G. I kommissionens meddelande av den 8 november 2016 framgick det klart och tydligt att det aldrig hade varit kommissionens, och inte heller parlamentets, avsikt att tillåta att patent meddelades på naturliga egenskaper som införs i växter genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval.

H. Patent på produkter som härrör från konventionell förädling eller avel, eller på genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel kan urholka det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i EPC och i artikel 4 i direktiv 98/44/EG.

I. Den 29 juni 2017 ändrade Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd reglerna 27 och 28 i tillämpningsföreskrifterna för EPC[5], och bekräftade därmed att patent på växter och djur är förbjudet.

J. Med dessa nya regler åstadkom förvaltningsrådet en anpassning av europeisk patentpraxis till den tolkning som tillhandahållits av kommissionen. Reglerna godkändes nästan enhälligt av de 38 avtalsslutande parterna i den europeiska patentorganisationen.

K. Den nya regeln 28.2 överensstämmer med artikel 53 b i EPC, eftersom ett uteslutande av väsentligen biologiska förfaringssätt för framställningen av växter skulle bli fullkomligt ineffektivt om patent på produkter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt skulle vara tillåtna, vilket därmed skulle skapa frustration hos lagstiftaren och undergräva lagstiftarens avsikt att utesluta patent från konventionell förädling eller avel.

L. Den nya regeln 28.2 klargör texten i EPC utan att tolka eller motsäga den, och ger en entydig förklaring som innebär att inga patent får beviljas på växter och djur som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt.

M. Den 5 december 2018 förklarade EPO:s tekniska besvärskammare att den nya regeln 28.2 i tillämpningsföreskrifterna för EPC inte ska vara bindande för Europeiska patentorganisationens framtida beslut, vilket gör att det blir möjligt att meddela patent på produkter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt[6].

N. EPO:s ordförande hänsköt två frågor till den stora besvärskammaren om patenterbarheten för växter och djur som erhålls genom ”väsentligen biologiska förfaringssätt”.

O. Till följd av beslutet från EPO:s tekniska besvärskammare väntar flera pågående ärenden (omkring 250 patentansökningar och fyra invändningar mot patent) på beslut från EPO:s stora besvärskammare.

P. Det är en grundläggande princip i det internationella systemet för växtförädlarrättigheter, som baseras på UPOV-konventionen från 1991, och i EU‑systemet, som baseras på rådets förordning (EG) nr 2100/94, att innehavaren av en växtförädlarrätt inte kan hindra andra från att använda den skyddade växten i annan förädlingsverksamhet.

1. Europaparlamentet upprepar att växter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte är patenterbara.

2. Europaparlamentet anser att alla försök att patentera produkter som härrör från konventionell förädling eller avel, eller genetiskt material som behövs för konventionell förädling eller avel urholkar det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i EPC och i artikel 4 i direktiv 98/44/EG.

3. Europaparlamentet är djupt bekymrat över beslutet av den 5 december 2018 från EPO:s tekniska besvärskammare om växters patenterbarhet (T 1063/18), enligt vilket det blir möjligt att meddela patent på naturliga egenskaper som införts i nya sorter och raser genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inge relevanta synpunkter och inlagor för att EPO:s stora besvärskammare åter ska bekräfta att det inte bör meddelas några patent på produkter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval, till exempel på naturliga egenskaper som införs i växter genom sådana förfaringssätt.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skydda den europeiska växtförädlingssektorns innovativa förmåga och allmänhetens intressen inför EPO:s stora besvärskammare och att ge detta parlamentet regelbundna rapporter om den senaste utvecklingen.

6. Europaparlamentet uppmanar EPO:s stora besvärskammare att återställa rättssäkerheten i allmänhetens och användarna av det europeiska patentsystemets intresse.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att unionen skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling, så att man inte – i tillämpliga fall – hindrar den praxis som innebär att det garanteras undantag för förädlare.

8. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att skicka ett politiskt budskap som säger att nationella EU-patentverk inte får meddela patent på produkter som erhålls genom väsentligen biologiska förfaringssätt.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt arbeta med tredjeländer vid förhandlingar om handels- och partnerskapsavtal, i syfte att säkerställa att väsentligen biologiska förfaringssätt och de produkter som erhålls därigenom inte är patenterbara.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och effekterna av patenträtten inom bioteknik och genteknik, i enlighet med både skyldigheten enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningen i parlamentets resolution av den 17 december 2015 om patent och växtförädlares rättigheter.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska patentverket.

 

[1] EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.

[2] EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

[3] EUT C 411, 8.11.2016, s. 3.

[4] EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.

[5] EPO:s officiella tidning, juli 2017 (CA/D 6/17).

[6] Skriftligt beslut i mål T 1063/18 från EPO:s besvärskammare.

Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy