Projekt rezolucji - B9-0099/2019Projekt rezolucji
B9-0099/2019

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy

17.9.2019 - (2019/2819(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Kati Piri, Isabel Santos
w imieniu grupy S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0097/2019

Procedura : 2019/2819(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0099/2019

B9‑0099/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy

(2019/2819(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając uniwersalne zasady praw człowieka i podstawowe zasady Unii Europejskiej jako wspólnoty wartości,

 uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r.,

 uwzględniając oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji F. Timmermansa i komisarz V. Jourovej z 22 sierpnia 2019 r. wydane w przededniu Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych,

 uwzględniając sprawozdanie przedstawione 9 maja 2017 r. przez specjalnego sprawozdawcę ONZ na temat współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz powiązanego z tymi kwestiami braku tolerancji,

 uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 71/179 z 19 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania gloryfikacji nazizmu, neonazizmu i innych praktyk przyczyniających się do podsycania współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i oraz powiązanego z tymi kwestiami braku tolerancji,

 uwzględniając swoją rezolucję z 25 października 2018 r. w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie[1],

 uwzględniając swoją rezolucję z 12 maja 2005 r. w sprawie sześćdziesiątej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej 8 maja 1945 r.[2],

 uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych[3],

 uwzględniając deklarację w sprawie europejskiego sumienia i komunizmu, przyjętą w Pradze 3 czerwca 2008 r.,

 uwzględniając swoją deklarację z 23 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu[4],

 uwzględniając swoją rezolucję z 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu[5],

 uwzględniając sprawozdanie Komisji z 22 grudnia 2010 r. w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie (COM(2010)0783),

 uwzględniając konkluzje Rady ze szczytu w dniach 9–10 czerwca 2011 r. w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie,

 uwzględniając deklarację warszawską przyjętą 23 sierpnia 2011 r. z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych,

 uwzględniając wspólne oświadczenie przedstawicieli rządów ośmiu państw członkowskich UE z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie upamiętnienia ofiar komunizmu,

 uwzględniając Komisje Prawdy i Sprawiedliwości ustanowione w różnych częściach świata, które pomogły ludziom żyjącym pod licznymi byłymi autorytarnymi i totalitarnymi reżimami przezwyciężyć różnice i osiągnąć pojednanie,

 uwzględniając swoją rezolucję w sprawie sytuacji w Estonii, na Łotwie i na Litwie przyjętą 13 stycznia 1983 r.[6],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), zgodnie z którym Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne wszystkim państwom członkowskim;

B. mając na uwadze, że w XX wieku w Europie reżimy totalitarne i autorytarne były odpowiedzialne deportacje, więzienie, torturowanie i zamordowanie milionów osób; mając na uwadze, że nie można dopuścić do zatarcia pamięci o wyjątkowej skali Holokaustu i zbrodni popełnionych przez reżim nazistowski;

C. mając na uwadze, że przed 80 laty, 23 sierpnia 1939 r. Związek Radziecki i nazistowskie Niemcy podpisały pakt o nieagresji, zwany paktem Ribbentrop-Mołotow, wraz z tajnymi protokołami, w którym oba te reżimy totalitarne podzieliły Europę i terytoria niezależnych państw na własne sfery wpływów, co utorowało drogę do wybuchu drugiej wojny światowej;

D. mając na uwadze, że bezpośrednim następstwem paktu Ribbentrop-Mołotow oraz późniejszego Traktatu o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR z 28 września 1939 r. był atak na Rzeczpospolitą Polską najpierw przez Hitlera, a dwa tygodnie później przez Stalina, i ostateczna utrata niepodległości tego kraju; mając na uwadze, że 30 listopada 1939 r. Związek Radziecki rozpoczął ofensywę przeciwko Finlandii, a w czerwcu 1940 r. zajął i zaanektował część Rumunii (terytoria, których dotychczas nie zwrócono) oraz siłą przyłączył niepodległe republiki Litwy, Łotwy i Estonii; mając na uwadze, że 23 sierpnia 1989 r., obchodzono 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i upamiętniono ofiary reżimów totalitarnych „łańcuchem bałtyckim” – bezprecedensową demonstracją z udziałem dwóch milionów Litwinów, Łotyszy i Estończyków;

E. mając na uwadze, że po klęsce nazistów i zakończeniu drugiej wojny światowej niektóre państwa europejskie przystąpiły do powojennej odbudowy i pojednania, natomiast inne przez pół wieku pozostawały w rękach dyktatorów, w tym kilka państw pod okupacją sowiecką, nadal pozbawione wolności, demokracji, godności, praw człowieka i możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego;

F. mając na uwadze, że upamiętnienie ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych oraz uznanie wspólnego europejskiego dziedzictwa zbrodni popełnionych przez komunistów, nazistów i innych dyktatorów oraz świadomość tych zbrodni są kluczowe dla zapewnienia jedności Europy i Europejczyków oraz budowania odporności Unii na zagrożenia zewnętrzne, z którymi się dzisiaj boryka;

G. mając na uwadze, że ugrupowania i partie polityczne prezentujące otwarcie poglądy neofaszystowskie, neonazistowskie, rasistowskie i ksenofobiczne podżegają do nienawiści i przemocy w społeczeństwie, przypominając nam o tym, do czego były zdolne w przeszłości;

H. mając na uwadze, że szerzenie mowy nienawiści w internecie często prowadzi do przemocy, w tym ze strony ugrupowań neofaszystowskich;

1. podkreśla, że obchodzony co roku 23 sierpnia Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych ma przypominać o tym, że godność, wolność, demokracja, praworządność i prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze oraz że pokój, demokracja i prawa podstawowe mogą nam zostać odebrane;

2. oddaje hołd pamięci ofiar nazizmu, stalinizmu i innych reżimów totalitarnych i autorytarnych; podkreśla, że pamięć o nich umacnia wartość pokoju i dobrobytu, które zawdzięczamy Unii;

3. podkreśla, że druga wojna światowa – będąca najbardziej niszczycielską wojną w historii Europy – wybuchła jako natychmiastowy skutek osławionego radziecko-nazistowskiego traktatu o nieagresji z 23 sierpnia 1939 r., znanego także jako pakt Ribbentrop-Mołotow, i tajnych protokołów do niego, na mocy którego dwa totalitarne reżimy podzieliły Europę na dwie strefy wpływów;

4. przypomina, że nazistowskie, stalinowskie i inne reżimy totalitarne i autorytarne były odpowiedzialne za masowe mordy, ludobójstwo, deportacje oraz utratę życia i swobód w XX wieku na niespotykaną wcześniej skalę w historii ludzkości;

5. potępia rewizjonizm historyczny i gloryfikowanie nazistowskich kolaborantów w niektórych państwach członkowskich UE; jest głęboko zaniepokojony postępującą akceptacją społeczną dla faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji w Unii Europejskiej, a także jest zmartwiony doniesieniami z niektórych państw członkowskich na temat zmowy przywódców politycznych, partii politycznych i organów ścigania z neofaszystami i neonazistami;

6. wzywa państwa członkowskie do potępiania wszelkich form negowania Holokaustu, łącznie z trywializowaniem i minimalizowaniem skali zbrodni nazistów i ich kolaborantów, oraz do zapobiegania im, a także do przeciwdziałania trywializowania tych kwestii w dyskursie politycznym i medialnym;

7. wzywa do przyjęcia wspólnej kultury pamięci, która odrzuca zbrodnie faszystowskie, stalinowskie oraz zbrodnie popełnione przez inne reżimy totalitarne i autorytarne w przeszłości, aby zwiększyć odporność na współczesne zagrożenia dla demokracji, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń;

8. zachęca państwa członkowskie do promowania, za pośrednictwem głównego nurtu kultury, edukacji dotyczącej różnorodności naszego społeczeństwa i naszej wspólnej historii, w tym do uczenia o okrucieństwach drugiej wojny światowej, takich jak Holokaust, czy o systematycznym odczłowieczaniu jego ofiar przez lata;

9. apeluje do państw członkowskich, by zapewniły zgodność z przepisami decyzji ramowej Rady, zwalczały organizacje szerzące mowę nienawiści i przemoc w przestrzeni publicznej i w internecie oraz aby skutecznie zakazywały działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich oraz wszelkich innych fundacji lub stowarzyszeń czczących lub gloryfikujących nazizm i faszyzm, przy poszanowaniu krajowego porządku prawnego i jurysdykcji;

10. wzywa Komisję, aby skutecznie wspierała projekty propagujące pamięć historyczną i pamięć o przeszłości w państwach członkowskich oraz działalność Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, a także by przydzieliła odpowiednie zasoby finansowe w ramach programu Europa dla Obywateli w celu wspierania upamiętniania ofiar reżimów totalitarnych i autorytarnych oraz pamięci o tych ofiarach;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności