Procedura : 2019/2819(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0100/2019

Teksty złożone :

B9-0100/2019

Debaty :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Głosowanie :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0021

<Date>{17/09/2019}17.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0100/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 53k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy</Titre>

<DocRef>(2019/2819(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad-Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Christophe Grudler</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew Europe</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0097/2019

B9-0100/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie znaczenia europejskiej pamięci historycznej dla przyszłości Europy

(2019/2819(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając uniwersalne zasady praw człowieka i podstawowe zasady Unii Europejskiej jako wspólnoty wartości,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka ONZ przyjętą 10 grudnia 1948 r.,

 uwzględniając rezolucję nr 1481(2006) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie konieczności międzynarodowego potępienia zbrodni totalitarnych reżimów komunistycznych,

 uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych[1],

 uwzględniając deklarację w sprawie europejskiego sumienia i komunizmu, przyjętą w Pradze w dniu 3 czerwca 2008 r.,

 uwzględniając swoją deklarację w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, przyjętą w dniu 23 września 2008 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu[2],

 uwzględniając wspólne oświadczenie przedstawicieli rządów państw Unii Europejskiej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie upamiętnienia ofiar komunizmu,

 uwzględniając swoje liczne poprzednie rezolucje dotyczące demokracji i poszanowania podstawowych praw i wolności, w tym rezolucję z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sześćdziesiątej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej 8 maja 1945 r.[3], z dnia 23 października 2008 r.  w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach 1932-1933[4] oraz z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie Srebrenicy[5],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że 80 lat temu w dniu 23 sierpnia 1939 r. Związek Radziecki i nazistowskie Niemcy podpisały pakt o nieagresji, znany jako pakt Ribbentrop-Mołotow, oraz załączony do niego tajny protokół dodatkowy, w którym oba totalitarne reżimy podzieliły Europę i terytoria niezależnych państw na swoje strefy interesów, co przyczyniło się do wybuchu drugiej wojny światowej;

B. mając na uwadze, że należy podtrzymywać pamięć o tragicznych wydarzeniach z historii Europy, aby móc złożyć hołd ofiarom, skazać sprawców i stworzyć podwaliny pojednania opartego na prawdzie i pamięci; mając na uwadze, że w tym roku mija 80 lat od wybuchu drugiej wojny światowej, która przysporzyła ludziom cierpień na niewyobrażalną dotąd skalę i doprowadziła do kilkudziesięcioletniej okupacji europejskich krajów;

C. mając na uwadze, że integracja europejska od samego początku stanowiła odpowiedź na cierpienia zadane w wyniku dwóch wojen światowych oraz nazistowskiej tyranii, która doprowadziła do Holokaustu, oraz na rozprzestrzenianie się totalitarnych i niedemokratycznych reżimów komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także była sposobem przezwyciężenia głębokich podziałów i wrogości w Europie za pomocą współpracy i integracji oraz sposobem na zakończenie wojny i zapewnienie demokracji w Europie,

D. mając na uwadze, że proces integracji europejskiej przebiegł pomyślnie i doprowadził do powstania Unii Europejskiej, obejmującej obecnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których od zakończenia drugiej wojny światowej do lat 90. XX wieku panował reżim komunistyczny; mając na uwadze, że wcześniejsze przystąpienie do UE Grecji, Hiszpanii i Portugalii pomogło ochronić demokrację na południu Europy;

E. mając na uwadze, że w 2012 r. Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za swój ponadsześćdziesięcioletni wkład w postęp w dziedzinie pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie;

F. mając na uwadze, że ekstremistyczne i ksenofobiczne siły polityczne w Europie coraz częściej uciekają się do przeinaczania faktów historycznych i posługują się symboliką i retoryką, która przywołuje na myśl aspekty propagandy totalitarnej, takie jak rasizm, antysemityzm i nienawiść wobec mniejszości seksualnych i innych;

G. mając na uwadze, że historia integracji europejskiej jako antytezy opresji i zniszczeń ze strony reżimów totalitarnych jest wspólna dla wszystkich obywateli UE i wszystkich państw członkowskich, niezależnie od położenia geograficznego, i powinna służyć za podstawę solidarności UE i  wspólnej wizji przyszłości;

1. wyraża najgłębszy szacunek dla wszystkich ofiar systemów totalitarnych i niedemokratycznych w Europie i składa hołd wszystkim, którzy walczyli przeciwko tyranii i uciskowi;

2. ponawia swoje zobowiązanie do działania na rzecz pokojowej i dobrze prosperującej Europy opartej na takich wartościach jak poszanowanie ludzkiej godności, wolność, demokracja, równość, rządy prawa i przestrzeganie praw człowieka;

3. podkreśla znaczenie podtrzymywania pamięci o wydarzeniach historycznych, ponieważ bez pamięci pojednanie nie jest możliwe, i podkreśla swój sprzeciw wobec wszelkich rządów totalitarnych, niezależnie od ich kierunku ideologicznego;

4. przypomina, że ostatni akt ludobójstwa w Europie miał miejsce w Srebrenicy lipcu 1995 roku i że należy zachować stałą czujność, aby móc walczyć z ideami i tendencjami o charakterze niedemokratycznym, ksenofobicznym, autorytarnym lub totalitarnym;

5. podkreśla, że aby zwiększyć świadomość Europejczyków na temat zbrodni popełnionych w systemach totalitarnych i niedemokratycznych, należy wspierać proces dokumentowania i zbierania świadectw burzliwej przeszłości Europy, jako że bez pamięci pojednanie nie jest możliwe;

6. wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, aby upamiętniły dzień 23 sierpnia jako Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i rządowym, oraz aby podnosiły świadomość młodego pokolenia na temat tych kwestii dzięki włączeniu zagadnień dotyczących historii reżimów totalitarnych i analizy ich skutków do programów nauczania i podręczników we wszystkich szkołach w UE;

7. przypomina, że pakt Ribbentrop-Mołotow oraz załączony do niego tajny protokół dodatkowy pozostaje symbolem tego, jak destrukcyjne i opresyjne skutki ma agresywna polityka siły oraz idea stref wpływów; podkreśla, że europejski projekt pokojowej współpracy i współdzielonej suwerenności jest najlepszym sposobem na to, aby nie dopuścić do powrotu polityki siły i podziałów na kontynent europejski, i wzywa Komisję i państwa członkowskie do stania na straży tej zasady także w ramach unijnej polityki zewnętrznej i polityki sąsiedztwa;

8. potępia manifestacje i inne działania propagujące ideologie totalitarne, takie jak nazizm i stalinizm, w UE;

9. jest zaniepokojony wzrostem popularności ruchów ekstremistycznych i coraz częstszym używaniem ksenofobicznego języka przywołującego na myśl totalitarną przeszłość Europy, wyrażającego nienawiść i dyskryminację względem osób LGBTI, Romów i innych mniejszości etnicznych i religijnych, a także uchodźców; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwalczania wszelkich form ekstremizmu i powstrzymania ofensywy mowy nienawiści w internecie;

10. oświadcza, że integracja europejska jako model osiągnięcia pokoju i pojednania stanowiła dobrowolny wybór narodów Europy z myślą o wspólnej przyszłości oraz że na Unii Europejskiej spoczywa szczególna odpowiedzialność za szerzenie i obronę demokracji, poszanowania praw człowieka i rządów prawa, nie tylko w Unii Europejskiej, ale i poza jej granicami;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszych wysiłków na rzecz wsparcia nauczania historii europejskiej, a także podkreślenia historycznego osiągnięcia, jakim jest integracja europejska, oraz ogromnego kontrastu między tragiczną przeszłością a pokojowym i demokratycznym porządkiem społecznym w dzisiejszej Unii Europejskiej;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dążyły do tego, by w świadomości obywateli i nauczaniu integracja europejska uznawana był powszechnie za antidotum na szkody powodowane przez systemy totalitarne, zarówno nazistowski, jak i stalinowski, aby wspierały wspólną świadomość historyczną i wspólne poczucie tożsamości wśród obywateli UE, a także aby położyły kres wszelkim utrzymującym się podziałom między starymi i nowymi państwami członkowskimi;

13. ponownie podkreśla swoje nieustanne poparcie dla wzmocnienia międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, w tym Międzynarodowego Trybunału Karnego i innych specjalnych trybunałów; wzywa Komisję, aby skutecznie wspierała projekty propagujące pamięć historyczną i pamięć o przeszłości w państwach członkowskich oraz działalność Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, a także by przydzieliła odpowiednie zasoby finansowe w ramach programu Europa dla Obywateli w celu wspierania upamiętniania ofiar totalitaryzmu i pamięci o nich;

14. podkreśla, że wszystkie kraje europejskie powinny zmierzyć się ze swoją tragiczną przeszłością i spuścizną historyczną; zwraca uwagę, że obywatele Rosji są wciąż największymi ofiarami byłego reżimu komunistycznego oraz że tak długo, jak reżim stalinowski będzie wybielany lub gloryfikowany, rozwój demokratyczny będzie utrudniony;

15. podkreśla, że tragiczna przeszłość Europy powinna nadal stanowić źródło moralnej i politycznej inspiracji pomagającej zmierzyć się z wyzwaniami dzisiejszego świata, do których należy walka o bardziej sprawiedliwy świat, przeciwdziałanie zmianie klimatu, kwestia migracji i uchodźców, stworzenie otwartych i tolerancyjnych społeczeństw i wspólnot, obejmujących mniejszości etniczne, religijne i seksualne, a także sprawienie, by wartości europejskie były uznawane przez wszystkich;

16. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom krajów kandydujących, rządom i parlamentom krajów stowarzyszonych z Unią Europejską oraz rządom i parlamentom państw członkowskich Rady Europy.

 

[1] Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 55.

[2] Dz.U. C 137 E z 27.5.2010, s. 25.

[3] Dz.U. C 92 E z 20.4.2006, s. 392.

[4] Dz.U. C 15 E z 21.1.2010, s. 78.

[5] Dz.U. C 46 E z 24.2.2010, s. 111.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności