Proċedura : 2019/2825(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0103/2019

Testi mressqa :

B9-0103/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 10/10/2019 - 8.5

Testi adottati :

P9_TA(2019)0026

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0103/2019</NoDocSe>
PDF 180kWORD 52k

<TitreType>MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI</TitreType>

<TitreRecueil>imressqa skont l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura</TitreRecueil>


<Titre>dwar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/707 tas-7 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus razza 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, S-metolachlor u tebuconazole</Titre>

<DocRef>(2019/2825(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel</Commission>

Membru responsabbli: <Depute>Anja Hazekamp</Depute>


B9‑0103/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/707 tas-7 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus razza 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, S-metolachlor u tebuconazole

(2019/2825(RSP))

 

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/707 tas-7 ta' Mejju 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamid, desmedipham, dimethoate, dimethomorph, diuron, ethephon, etoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanate, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus razza 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, propamocarb, prothioconazole, S-metolachlor u tebuconazole[1],

 wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE[2], u b'mod partikolari l-Artikolu 21 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/408 tal-11 ta' Marzu 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 80(7) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jistabbilixxi lista ta' kandidati għas-sostituzzjoni[3],

 wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni[4],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009[5],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

A. billi l-flumioxazine ġiet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE[6] fl-1 ta' Jannar 2003 mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/81/KE[7] u tqieset li ġiet approvata skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

B. billi proċedura għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-flumioxazine skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012[8] ilha għaddejja mill-2010[9], u l-applikazzjoni għaliha ġiet imressqa skont l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2010[10];

C. billi l-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva flumioxazine diġà ġie estiż b'ħames snin bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/77/UE[11] u sussegwentement b'sena kull sena mill-2015 bir-Regolamenti ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1885[12], 2016/549[13], 2017/841[14], 2018/917[15], u issa mill-ġdid permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/707 li jestendi l-perjodu ta' approvazzjoni sat-30 ta' Ġunju 2020;

D. billi l-Kummissjoni naqset milli tispjega r-raġunijiet għall-estensjoni apparti li ssostni li: "Minħabba l-fatt li l-valutazzjoni tas-sustanzi ddewmet minħabba raġunijiet li ma kinux fil-kontroll tal-applikanti, aktarx li l-approvazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi attivi jiskadu qabel ma tkun ittieħdet deċiżjoni dwar it-tiġdid tagħhom";

E. billi r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu l-għan li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali kif ukoll tal-ambjent u fl-istess ħin jissalvagwardja l-kompetittività tal-agrikoltura tal-Unjoni; billi għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi n-nisa tqal, it-trabi u t-tfal;

F. billi għandu japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, u billi r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jispeċifika li s-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fejn ikun intwera li dawn jippreżentaw benefiċċju ċar għall-produzzjoni tal-pjanti u li mhumiex mistennija jkollhom xi effett ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew xi effetti inaċċettabbli fuq l-ambjent;

G. billi r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jindika li fl-interess tas-sikurezza, il-perjodu ta' approvazzjoni għal sustanzi attivi għandu jkun limitat fiż-żmien; billi l-perjodu ta' approvazzjoni għandu jkun proporzjonat għar-riskji possibbli inerenti fl-użu ta' tali sustanzi, iżda tali proporzjonalità hija nieqsa b'mod evidenti;

H. billi matul is-16-il sena mill-approvazzjoni tagħha bħala sustanza attiva, il-flumioxazine ġiet identifikata u kklassifikata bħala tossika għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1B u bħala interferent tas-sistema endokrinali, u li matul dan iż-żmien (il-kundizzjonijiet għal) l-approvazzjoni tagħha ma ġewx riveduti jew irtirati;

I. billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà u r-responsabbiltà li jaġixxu skont il-prinċipju ta' prekawzjoni, meta l-possibbiltà ta' effetti ta' ħsara fuq is-saħħa jkunu ġew identifikati iżda tkun tippersisti inċertezza xjentifika, billi jadottaw miżuri provviżorji ta' ġestjoni tar-riskju li jkunu meħtieġa biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

J. billi, b'mod aktar speċifiku, l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jiżgura li l-Kummissjoni tista' tirrevedi l-approvazzjoni ta' sustanza attiva fi kwalunkwe ħin, speċjalment fejn, fid-dawl ta' għarfien xjentifiku u tekniku ġdid, tqis li hemm indikazzjonijiet li s-sustanza m'għadhiex tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4, u din ir-reviżjoni tista' twassal biex tiġi rtirata jew emendata l-approvazzjoni tas-sustanza;

Tossika għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1B u tinterferixxi fis-sistema endokrinali

K. billi, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[16], il-flumioxazine hi, skont klassifikazzjoni armonizzata, tossika għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1B, tossika ħafna għall-organiżmi akkwatiċi u tossika ħafna għall-ħajja akkwatika b'effetti fit-tul;

L. billi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel diġà kkonkludiet fl-2014, u sussegwentement fl-2017 u fl-2018, li kien hemm oqsma kritiċi ta' tħassib peress li l-flumioxazine hija kklassifikata fil-kategorija ta' tossiċità riproduttiva tal-kategorija 1B, u wkoll li l-interferenza endokrinali potenzjali ta' flumioxazine kienet kwistjoni li ma setgħetx tiġi ffinalizzata u li hija element kritiku ta' tħassib;

M. billi fl-2015 il-flumioxazine tqiegħdet fuq il-lista tal-Kandidati għas-Sostituzzjoni bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/408 minħabba li hija kklassifikata jew għandha tiġi kklassifikata, skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008, bħala tossika għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1A jew 1B;

N. billi, skont il-punt 3.6.4, tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, sustanzi attivi ma jistgħux jiġu awtorizzati meta huma tossiċi għar-riproduzzjoni tal-kategorja 1B, ħlief f'każijiet fejn, fuq il-bażi ta' evidenza dokumentata inkluża fl-applikazzjoni, hija meħtieġa sustanza attiva biex jiġi kkontrollat periklu serju għas-saħħa tal-pjanti li ma jistax jiġi mrażżan permezz ta' mezzi oħra disponibbli, inklużi metodi mhux kimiċi, li f'dan il-każ għandhom jittieħdu miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju biex ikun żgurat li l-esponiment tal-bnedmin u tal-ambjent ikun minimizzat;

O. billi, skont il-punt 3.6.5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, sustanzi attivi ma jistgħux jiġu awtorizzati meta jitqiesu li għandhom proprjetajiet li jinterferixxu mas-sistema endokrinali u li jistgħu jikkawżaw effett negattiv fil-bnedmin, sakemm l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, f'kondizzjonijiet proposti realistiċi ta' użu, ma jkunx negliġibbli, jiġifieri, il-prodott jintuża f'sistemi magħluqa jew f'kundizzjonijiet oħra li jeskludu l-kuntatt mal-bnedmin u fejn residwi tas-sustanza attiva, tal-aġent protettiv jew tas-sinerġist ikkonċernati fuq ikel u għalf ma jeċċedux il-valur prestabbilit f'konformità mal-Artikolu 18(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[17];

P. billi l-flumioxazine għandha riskju għoli ta' bijokonċentrazzjoni, hija tossika ħafna għall-alka u għall-pjanti akkwatiċi u hija moderatament tossika għall-ħniex, in-naħal tal-għasel, il-ħut u l-invertebrati akkwatiċi;

Q. billi huwa inaċċettabbli li sustanza li hija magħrufa li tissodisfa l-kriterji ta' limitu għal sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi u/jew tossiċi għar-riproduzzjoni, jew li għandhom proprjetajiet li jinterferixxu mas-sistema endokrinali, li huma stabbiliti biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem u dik ambjentali, tkompli titħalla tintuża fl-Unjoni, u tqiegħed is-saħħa pubblika u ambjentali f'riskju;

R. billi l-applikanti jistgħu jieħdu vantaġġ mill-awtomatizzazzjoni li hemm fil-metodi ta' ħidma tal-Kummissjoni biex b'mod immedjat jestendu l-perjodi ta' approvazzjoni ta' sustanzi attivi meta l-valutazzjoni mill-ġdid tar-riskju ma tkunx ġiet iffinalizzata, billi jtawlu l-proċess ta' rivalutazzjoni b'mod maħsub billi jipprovdu data mhux kompluta u billi jitolbu għal aktar derogi u kundizzjonijiet speċjali, li jwassal għal riskji inaċċettabbli għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem minħabba li matul dan il-perjodu l-esponiment għas-sustanza perikoluża jitkompla;

S. billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti, il-Parlament stieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-estensjoni proċedurali tal-perjodu ta' approvazzjoni għat-tul tal-proċedura, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, mhux se tintuża għal sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi u tossiċi għar-riproduzzjoni, u li għaldaqstant jaqgħu fil-kategorija 1A jew 1B, jew sustanzi attivi li għandhom karatteristiċi li jinterferixxu mas-sistema endokrinali u jagħmlu ħsara lill-bnedmin jew lill-annimali, kif attwalment hu l-każ tas-sustanzi bħall-flumioxazine, it-thiacloprid, il-chlorotoluron u d-dimoxystrobin;

T. billi l-Parlament Netherlandiż esprima t-tħassib tiegħu dwar dawn l-estensjonijiet u qed jitlob li jintemmu l-estensjonijiet ta' sustanzi magħrufa li huma ta' theddida sinifikanti għall-bijodiversità (b'mod partikolari n-naħal u n-naħal bagħli) jew li huma karċinoġeniċi, mutaġeniċi, li jinterferixxu mas-sistema endokrinali u/jew huma tossiċi għar-riproduzzjoni[18];

1. Iqis li r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2019/707 jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fir-Regolament (UE) Nru 1107/2009;

2. Iqis li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 2019/707 tal-Kummissjoni ma jirrispettax il-prinċipju ta' prekawzjoni;

3. Iqis li d-deċiżjoni li jiġi estiż il-perjodu ta' approvazzjoni għall-flumioxazine mhijiex konformi mal-kriterji ta' sikurezza stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u mhix bbażata la fuq evidenza li din is-sustanza tista' tintuża b'mod sikur u lanqas fuq ħtieġa urġenti ppruvata għas-sustanza attiva flumioxazine fil-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2019/707 u biex tippreżenta abbozz ġdid lill-kumitat li jqis l-evidenza xjentifika dwar il-karatteristiċi ta' ħsara tas-sustanzi kollha kkonċernati, speċjalment dawk tal-flumioxazine;

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex fil-futur tippreżenta biss abbozzi ta' regolamenti ta' implimentazzjoni biex testendi l-perjodi ta' approvazzjoni ta' sustanzi li għalihom l-istat attwali tax-xjenza ma jkunx mistenni li jwassal għal proposta tal-Kummissjoni li tirrifjuta t-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tas-sustanza attiva kkonċernata;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-approvazzjonijiet ta' sustanzi jekk jeżistu provi jew dubji raġonevoli li mhumiex se jissodisfaw il-kriterji ta' sikurezza stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

7. Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw valutazzjoni mill-ġdid xierqa u f'waqtha tal-awtorizzazzjonijiet tas-sustanzi attivi li għalihom huma l-Istati Membri li qed jirrapportaw u biex jiżguraw li d-dewmien attwali jiġi riżolt b'mod effettiv mill-aktar fis possibbli;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

 

[1] ĠU L 120, 8.5.2019, p. 16.

[2] ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

[3] ĠU L 67, 12.3.2015, p. 18.

[4] ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

[5] Testi adottati, P8_TA(2018)0356.

[6] Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

[7] Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/81/KE tal-10 ta' Ottubru 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-flumioxazine bħala sustanza attiva (ĠU L 276, 12.10.2002, p. 27).

[8] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).

[9] ĠU L 293, 11.11.2010, p. 48.

[10] Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2010 tas-7 ta' Diċembru 2010 li jistabbilixxi l-proċedura għat-tiġdid tal-inklużjoni tat-tieni grupp ta' sustanzi attivi fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u li jistabbilixxi l-lista ta' dawk is-sustanzi (ĠU L 322, 8.12.2010, p. 10).

[11] Direttiva tal-Kummissjoni 2010/77/UE tal-10 ta' Novembru 2010 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tad-dati ta' skadenza għall-inklużjoni fl-Anness I ta' ċerti sustanzi attivi (ĠU L 293, 11.11.2010, p. 48).

[12] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1885 tal-20 ta' Ottubru 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi 2,4-D, Aċibenżolar-s-metil, Amitrol, Bentażon, Ċjalofop-butil, Dikwat, Esfenvalerat, Famoksadon, Flumjoksażina, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), Glifosat, Iprovalikarb, Isoproturon, Lambda-Ċjalotrina, Metalaksil-M, Metsulfuron-metil, Pikolinafen, Prosulfuron, Pimetrożina, Piraflufen-etil, Tijabendażol, Tifensulfuron-metil u Triasulfuron (ĠU L 276, 21.10.2015, p. 48).

[13] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/549 tat-8 ta' April 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi bentażon, ċjalofop butil, dikwat, famoksadon, flumjoksażina, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), metalaksil-M, pikolinafen, prosulfuron, pimetrożina, tijabendażol u tifensulfuron-metil (ĠU L 95, 9.4.2016, p. 4).

[14] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/841 tas-17 ta' Mejju 2017 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alfa-ċipermetrina, ir-razza Ampelomyces quisqualis: aq 10, benalaksil, bentażon, bifenażat, bromossinil, etil tal-karfentrażon, klorprofam, ċjażofammid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etossażol, famoksadon, fenamidon, flumjoksażina, foramsulfuron, ir-razza Gliocladium catenulatum: : j1446, imażamoks, imażosulfuron, isossaflutol, laminarin, metalaksil-m, metossifenożid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrożina, s-metolaklor, u triflossistrobin (ĠU L 125, 18.5.2017, p. 12).

[15] Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/917 tas-27 ta' Ġunju 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alfaċipermetrina, beflubutammid, benalassil, bentjavalikarb, bifenażat, boskalid, bromossinil, kaptan, karvone, klorprofam, ċjażofammid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, dikwat, etefon, etoprofos, etossażol, famoksadon, fenamidon, fenamifos, flumjoksażina, fluwossastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, u r-razza Gliocladium catenulatum: J1446, isossaflutol, metalaksil-m, metjokarb, metossifenożid, metribużin, milbemektin, oksasulfuron, ir-razza 251 Paecilomyces lilacinus, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamokarb, protijokonażol, pimetrożin u s-metolaklor (ĠU L 163, 28.6.2018, p. 13).

[16] Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1).

[17] Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).

[18] TK 21501-32 nr. 1176.

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza