Postup : 2019/2825(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0103/2019

Predkladané texty :

B9-0103/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/10/2019 - 8.5

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0026

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0103/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 54k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/707 zo 7. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalicarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, cyazofamid, desmedifám, dimetoát, dimetomorf, diurón, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, foramsulfurón, formetanát, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlór a tebukonazol</Titre>

<DocRef>(2019/2825(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Zodpovedná poslankyňa: <Depute>Anja Hazekamp</Depute>


B9‑0103/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/707 zo 7. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalicarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, cyazofamid, desmedifám, dimetoát, dimetomorf, diurón, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, foramsulfurón, formetanát, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlór a tebukonazol

(2019/2825(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/707 zo 7. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalicarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, cyazofamid, desmedifám, dimetoát, dimetomorf, diurón, etefón, etoxazol, famoxadón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, foramsulfurón, formetanát, metalaxyl-M, metiokarb, metribuzín, milbemektín, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, S-metolachlór a tebukonazol[1],

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS[2], a najmä na článok 21 a prvý odsek jeho článku 17,

 so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/408 z 11. marca 2015 o vykonávaní článku 80 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zostavení zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť[3],

 so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[4],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín[5],

 so zreteľom na článok 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A. keďže flumioxazín bol zaradený do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS[6] smernicou Komisie 2002/81/ES[7] a považuje sa za schválený podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009;

B. keďže od roku 2010[8] prebieha postup na obnovenie schválenia flumioxazínu podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012[9] a príslušná žiadosť bola predložená v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1141/2010[10];

C. keďže obdobie platnosti schválenia účinnej látky flumioxazín už bolo predĺžené o päť rokov smernicou Komisie 2010/77/EÚ[11] a následne od roku 2015 každoročne o ďalší rok na základe vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) 2015/1885[12], 2016/549[13], 2017/841[14], 2018/917[15] a v súčasnosti sa opäť predĺžilo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/707, čím sa obdobie platnosti schválenia predlžuje do 30. júna 2020;

D. keďže Komisia neobjasnila dôvody na predĺženie, ale len uviedla: „Keďže hodnotenie látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení“;

E. keďže cieľom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia, a súčasne zabezpečiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva Únie; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, dojčiat a detí;

F. keďže by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti a keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že látky by sa mali do prípravkov na ochranu rastlín pridávať iba vtedy, ak sa preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a že sa pri nich neočakávajú žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat ani žiadny neprijateľný účinok na životné prostredie;

G. keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že v záujme bezpečnosti by sa obdobie platnosti schválenia účinných látok malo časovo obmedziť; keďže obdobie platnosti schválenia by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok, ale táto úmernosť zjavne chýba;

H. keďže počas 16 rokov od svojho schválenia ako účinnej látky bol flumioxazín identifikovaný a klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu kategórie 1B a ako pravdepodobný endokrinný disruptor, ale počas tohto obdobia ešte nebolo jeho schválenie preskúmané ani zrušené;

I. keďže Komisia a členské štáty majú možnosť a zodpovednosť konať v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti, ak bola zistená možnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, tým, že prijmú predbežné opatrenia na riadenie rizika, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia;

J. keďže konkrétne v článku 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa ustanovuje, že Komisia môže kedykoľvek preskúmať schválenie účinnej látky, najmä ak sa vzhľadom na nové vedecko-technické poznatky domnieva, že existujú známky toho, že látka už nespĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4, a keďže toto preskúmanie môže viesť k zrušeniu alebo zmene schválenia látky;

Reprodukčne toxická látka kategórie 1B a endokrinný disruptor

K. keďže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008[16] je flumioxazín podľa harmonizovanej klasifikácii reprodukčne toxickou látkou kategórie 1B, vysoko toxický pre vodné organizmy a vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami;

L. keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín dospel už v roku 2014 a následne v rokoch 2017 a 2018 k záveru, že tu existujú kritické problémové oblasti, pretože flumioxazín je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu kategórie 1B, a že otázka, či je flumioxazín potenciálnym endokrinným disruptorom, nemohla byť uzavretá a predstavuje kritickú problémovú oblasť;

M. keďže v roku 2015 sa flumioxazín nachádzal na zozname látok, ktoré sa majú nahradiť vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/408, pretože sa klasifikuje alebo má klasifikovať v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 ako reprodukčne toxická látka kategórie 1A alebo 1B;

N. keďže podľa bodu 3.6.4 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 účinné látky nemožno schváliť, ak sú toxické pre reprodukciu v kategórii 1B, s výnimkou prípadov, keď je na základe podložených dôkazov uvedených v žiadosti potrebná účinná látka na účel kontroly vážneho ohrozenia zdravia rastlín, ktorú nemožno dosiahnuť inými dostupnými prostriedkami vrátane nechemických metód, pričom treba prijať opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré zabezpečia minimalizáciu expozície ľudí a životného prostredia voči tejto látke;

O. keďže podľa bodu 3.6.5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 účinná látka, safener alebo synergent sa schvália iba vtedy, ak sa nepovažujú za látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať škodlivé účinky u ľudí s výnimkou prípadu, keď je expozícia ľudí tejto účinnej látke, safeneru alebo synergentu v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná, t. j. prípravok sa používa v uzavretých systémoch alebo v iných podmienkach, ktoré vylučujú kontakt s ľuďmi, a rezíduá príslušnej účinnej látky, safeneru alebo synergentu v potravinách a krmive neprekračujú štandardné hodnoty stanovené v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005[17];

P. keďže v prípade flumioxazínu existuje vysoké riziko biokoncentrácie, je vysoko toxický pre riasy a vodné rastliny a je mierne toxický pre dážďovky, včely medonosné, ryby a vodné bezstavovce;

Q. keďže je neprijateľné, aby používanie látky, o ktorej je známe, že spĺňa hraničné kritériá pre účinné látky, ktoré sú mutagénne, karcinogénne, reprodukčne toxické alebo majú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, ktoré sú stanovené na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, bolo v Únii naďalej povolené, čím sa ohrozuje verejné zdravie a životné prostredie;

R. keďže žiadatelia môžu zneužiť automatizmov v pracovných metódach Komisie, aby zabezpečili okamžité predĺženie období platnosti schválenia účinných látok, hoci nebolo dokončené opätovné posúdenie rizík, a úmyselne predlžovať proces opätovného posúdenia tak, že poskytnú neúplné údaje a budú požadovať ďalšie výnimky a osobitné podmienky, čo povedie k neprijateľným rizikám pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože počas tohto obdobia bude expozícia nebezpečnej látke pokračovať;

S. keďže vo svojom uznesení z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že „procedurálne predĺženie obdobia platnosti schválenia o dĺžku trvania daného postupu v súlade s článkom 17 nariadenia sa nepoužije v prípade aktívnych látok, ktoré sú mutagénne, karcinogénne a reprodukčne toxické, a preto sú zaradené do kategórie 1A alebo 1B, ani v prípade aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, čo sa v súčasnosti týka látok, ako sú flumioxazín, tiakloprid, chlorotolurón a dimoxystrobín“;

T. keďže holandský parlament vyjadril znepokojenie nad týmto predlžovaním a požaduje ukončenie predlžovania období schválenia látok, o ktorých je známe, že vážne ohrozujú biodiverzitu (najmä včely a čmeliaky), alebo ktoré sú karcinogénne, mutagénne, narúšajúce endokrinný systém alebo reprodukčne toxické[18];

1. domnieva sa, že vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/707 prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1107/2009;

2. domnieva sa, že vykonávacie nariadenie Komisie č. 2019/707 porušuje zásadu predbežnej opatrnosti;

3. domnieva sa, že rozhodnutie o predĺženie obdobia platnosti flumioxazínu nie je v súlade s bezpečnostnými kritériami stanovenými v nariadení (ES) č. 1107/2009 a nie je založené ani na dôkazoch, že sa táto látka môže bezpečne používať, ani na preukázanej naliehavej potrebe účinnej látky flumioxazín pre výrobu potravín v Únii;

4. vyzýva Komisiu, aby zrušila vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/707 a predložila výboru nový návrh, ktorý zohľadní vedecké dôkazy o škodlivých vlastnostiach všetkých príslušných látok, najmä pokiaľ ide o flumioxazín;

5. vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti predkladala len návrhy vykonávacích nariadení o predĺžení období platnosti schválenia látok, v prípade ktorých sa za súčasného stavu vedeckých poznatkov neočakáva, že by viedli k návrhu Komisie na nepredĺženie povolenia príslušnej účinnej látky;

6. vyzýva Komisiu, aby stiahla schválenia týkajúce sa látok, v prípade ktorých existuje dôkaz alebo odôvodnená pochybnosť o tom, že nespĺňajú kritériá bezpečnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

7. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne a včasné opätovné posúdenie povolení účinných látok, pre ktoré sú členskými štátmi podávajúcimi správy, a aby zabezpečili, že súčasné oneskorenia budú čo najskôr účinne riešiť;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 120, 8.5.2019, s. 16.

[2] Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

[3] Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 18.

[4] Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[5] Prijaté texty, P8_TA(2018)0356.

[6] Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

[7] Smernica Komisie 2002/81/ES z 10. októbra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zaradení flumioxazínu medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 276, 12.10.2002, p. 28).

[8] Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 48.

[9] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).

[10] Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2010 zo 7. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje postup na obnovenie zaradenia druhej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvára zoznam takýchto látok (Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2010, s. 10).

[11] Smernica Komisie 2010/77/EÚ z 10. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátumy skončenia platnosti zaradenia určitých účinných látok do prílohy I (Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s.48).

[12] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1885 z 20. októbra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok 2,4-D, acibenzolar-S-metyl, amitrol, bentazón, cyhalofop-butyl, dikvát, esfenvalerát, famoxadón, flumioxazín, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), glyfozát, iprovalikarb, izoproturón, lambda-cyhalotrín, metalaxyl-M, metsulfurón-metyl, pikolinafén, prosulfurón, pymetrozín, pyraflufén-etyl, tiabendazol, tifensulfurón-metyl a triasulfurón (Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2015, s. 48).

[13] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/549 z 8. apríla 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok bentazón, cyhalofop-butyl, dikvát, famoxadón, flumioxazín, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), metalaxyl-M, pikolinafén, prosulfurón, pymetrozín, tiabendazol a tifénsulfurón-metyl (Ú. v. EÚ L 95, 9.4.2016, s. 4).

[14] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/841 z 17. mája 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, Ampelomyces quisqualis kmeň: AQ 10, benalaxyl, bentazón, bifenazát, bromoxynil, karféntrazón-etyl, chlórprofám, cyazofamid, desmedifám, dikvát, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), etoxazol, famoxadón, fenamidón, flumioxazín, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, imazamox, imazosulfurón, izoxaflutol, laminarín, metalaxyl-M, metoxyfenozid, milbemektín, oxasulfurón, pendimetalín, fénmedifám, pymetrozín, S-metolachlór a trifloxystrobín (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2017, s.12).

[15] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/917 z 27. júna 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok alfa-cypermetrín, beflubutamid, benalaxyl, bentiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptán, karvón, chlórprofám, cyazofamid, desmedifám, dimetoát, dimetomorf, dikvát, etefón, etoprofos, etoxazol, famoxadón, fenamidón, fenamifos, flumioxazín, fluoxastrobín, folpet, foramsulfurón, formetanát, Gliocladium catenulatum kmeň: J1446, izoxaflutol, metalaxyl-M, metiokarb, metoxyfenozid, metribuzín, milbemektín, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus kmeň 251, fénmedifám, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, pymetrozín a S-metolachlór (Ú.v. EÚ 163, 28.6.2018, s. 13).

[16] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

[17] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

[18] TK 21501 – 32 č. 1176.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia