Postup : 2019/2826(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0104/2019

Predkladané texty :

B9-0104/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/10/2019 - 8.6

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0027

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0104/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón</Titre>

<DocRef>(D062951/02 – 2019/2826(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín</Commission>

Zodpovedná poslankyňa: <Depute>Anja Hazekamp</Depute>


B9‑0104/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón

(D062951/02 – 2019/2826(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, beta-cyflutrín, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflubenzurón, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfén, tiofanát-metyl, triflusulfurón a tritosulfurón (D062951/02),

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS[1], a najmä na článok 21 a prvý odsek jeho článku 17,

 so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/408 z 11. marca 2015 o vykonávaní článku 80 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zostavení zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť[2],

 so zreteľom na článok 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[3],

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín[4],

 so zreteľom na článok 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

A. keďže chlorotolurón bol 1. marca 2006 zaradený do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS[5] smernicou Komisie 2005/53/ES[6] a považuje sa za schválený podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009;

B. keďže od roku 2013 prebieha postup na obnovenie schválenia chlorotolurónu podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012[7];

C. keďže obdobie platnosti schválenia účinnej látky chlorotolurón už bolo predĺžené o jeden rok vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 533/2013[8], následne o ďalší rok vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1511[9], znova o rok vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1262[10] a teraz by sa prostredníctvom tohto návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie predĺžilo opäť o jeden rok, a to do 31. októbra 2020;

D. keďže Komisia nevysvetlila dôvody predĺženia a uviedla len, že: „Keďže hodnotenie látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení.“;

E. keďže cieľom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia, a súčasne zaistiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva Únie; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, dojčiat a detí;

F. keďže by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti a keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že látky by sa mali do prípravkov na ochranu rastlín pridávať iba vtedy, ak sa preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a že sa pri nich neočakávajú žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat ani žiadny neprijateľný účinok na životné prostredie;

G. keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že v záujme bezpečnosti by sa obdobie platnosti schválenia účinných látok malo časovo obmedziť; keďže obdobie platnosti schválenia by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok, ale v tomto prípade je zrejmé, že táto úmernosť chýba;

H. keďže v priebehu 13 rokov, ktoré uplynuli od schválenia chlorotolurónu ako účinnej látky, sa zistilo, že pravdepodobne ide o endokrinný disruptor, a napriek tomu sa za celé toto obdobie jeho schválenie neprehodnotilo ani nestiahlo;

I. keďže Komisia a členské štáty majú možnosť a povinnosť konať v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti, keď sa zistí, že by mohlo byť poškodené zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, a to prijatím dočasných opatrení na riadenie rizika, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia;

J. keďže konkrétne v článku 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že Komisia môže kedykoľvek preskúmať schválenie účinnej látky, najmä ak sa na základe nových vedeckých a technických poznatkov domnieva, že existujú náznaky, že látka už nespĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 4, a keďže toto preskúmanie môže viesť k zrušeniu alebo zmene a doplneniu schválenia látky;

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

K. keďže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008[11] patrí chlorotolurón na základe harmonizovanej klasifikácie medzi látky, ktoré sú veľmi toxické pre vodné organizmy, veľmi toxické pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami a v prípade ktorých existuje podozrenie, že spôsobujú rakovinu (Carc. 2), a podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa (Repr. 2);

L. keďže v roku 2015 bol chlorotolurón vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/408 zaradený na „zoznam látok, ktoré sa majú nahradiť“, pretože sa považuje za látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudí, a pretože spĺňa kritériá na to, aby sa mohol považovať za perzistentnú a toxickú látku;

M. keďže podľa bodu 3.6.5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 účinné látky nemožno povoliť, ak sa považujú za látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém,  ktoré môžu mať škodlivé účinky u ľudí s výnimkou prípadu, keď je expozícia ľudí tejto účinnej látke, safeneru alebo synergentu v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná, t. j. prípravok sa používa v uzavretých systémoch alebo v iných podmienkach, ktoré vylučujú kontakt s ľuďmi, a rezíduá príslušnej účinnej látky, safeneru alebo synergentu v potravinách a krmive neprekračujú štandardné hodnoty stanovené v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005[12];

N. keďže je neprijateľné, aby používanie látky, o ktorej je známe, že spĺňa hraničné kritériá pre účinné látky, ktoré sú mutagénne, karcinogénne, reprodukčne toxické alebo majú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, ktoré sú stanovené na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, bolo v Únii naďalej povolené, čím sa ohrozuje verejné zdravie a životné prostredie;

O. keďže žiadatelia môžu zneužiť skutočnosť, že Komisia zahrnula do svojich pracovných metód automatické a okamžité predĺženie období platnosti schválenia účinných látok, ak nebolo dokončené opätovné posúdenie rizík, a úmyselne predlžovať proces opätovného posúdenia tak, že poskytnú neúplné údaje a budú požadovať ďalšie výnimky a osobitné podmienky, čo povedie k neprijateľným rizikám pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože počas tohto obdobia bude expozícia nebezpečnej látke pokračovať;

P. keďže Parlament vo svojom uznesení z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín[13] vyzval Komisiu a členské štáty, „aby zabezpečili, že procedurálne predĺženie obdobia platnosti schválenia o dĺžku trvania daného postupu v súlade s článkom 17 nariadenia sa nepoužije v prípade aktívnych látok, ktoré sú mutagénne, karcinogénne a reprodukčne toxické, a preto sú zaradené do kategórie 1A alebo 1B, ani v prípade aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, čo sa v súčasnosti týka látok, ako sú flumioxazín, tiakloprid, chlorotolurón a dimoxystrobín“;

Q. keďže holandský parlament vyjadril znepokojenie nad týmito predĺženiami a vyzval na ich ukončenie v prípade látok, o ktorých je známe, že vážne ohrozujú biodiverzitu, najmä včely a čmeliaky, alebo ktoré sú karcinogénne, mutagénne, narúšajúce endokrinný systém alebo reprodukčne toxické[14];

1. domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2. domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie nedodržiava zásadu predbežnej opatrnosti;

3. domnieva sa, že rozhodnutie predĺžiť obdobie platnosti schválenia chlorotolurónu nie je v súlade s kritériami bezpečnosti stanovenými v nariadení (ES) č. 1107/2009 a nezakladá sa ani na dôkazoch, že túto látku možno bezpečne používať, ani na preukázanej naliehavej potrebe účinnej látky chlorotolurón pri potravinárskej výrobe v Únii;

4. vyzýva Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a predložila výboru nový návrh, ktorý zohľadní vedecké dôkazy o škodlivých vlastnostiach všetkých príslušných látok, najmä chlorotolurónu;

5. vyzýva Komisiu, aby predložila len návrhy vykonávacích nariadení týkajúcich sa predĺženia období platnosti schválenia látok, v prípade ktorých sa neočakáva, že súčasný stav vedy povedie k návrhu Komisie na neobnovenie povolenia príslušnej účinnej látky;

6. vyzýva Komisiu, aby stiahla schválenia týkajúce sa látok, v prípade ktorých existuje dôkaz, že nesplnia kritériá bezpečnosti stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009, alebo odôvodnená pochybnosť v tomto smere;

7. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili riadne a včasné opätovné posúdenie autorizácií účinných látok, v prípade ktorých sú spravodajskými členskými štátmi, a aby zaistili, že súčasné oneskorenia sa čo najrýchlejšie účinne vyriešia;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

[2] Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 18.

[3] Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

[4] Prijaté texty, P8_TA(2018)0356.

[5] Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

[6] Smernica Komisie 2005/53/ES zo 16. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chlórtalonil, chlórtolurón, cypermetrín, daminozid a metyl-tiofanát ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2005, s. 51).

[7] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).

[8] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 533/2013 z 10. júna 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok 1-metylcyklopropén, chlorotalonil, chlorotolurón, cypermetrín, daminozid, forchlórfenurón, indoxakarb, tiofanát-metyl a tribenurón (Ú. v. EÚ L 159, 11.6.2013, s. 9).

[9] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1511 z 30. augusta 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok 1-metylcyklopropén, beta-cyflutrín, chlorotalonil, chlorotolurón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dimeténamid-p, flufenacet, flurtamón, forchlórfenurón, fostiazát, indoxakarb, iprodión, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanát-metyl a tribenurón (Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 115).

[10] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1262 z 20. septembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok 1-metylcyklopropén, beta-cyflutrín, chlorotalonil, chlorotolurón, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dimeténamid-p, diurón, fludioxonyl, flufenacet, flurtamón, fostiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanát-metyl a tribenurón (Ú. v. EÚ L 238, 21.9.2018, s. 62).

[11] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

[12] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).

[13] Prijaté texty, P8_TA(2018)0356.

[14] TK 21501-32 nr. 1176.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia