Διαδικασία : 2019/2828(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0105/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0105/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0029

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0105/2019</NoDocSe>
PDF 213kWORD 65k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου</Titre>

<DocRef>(D062417/04 – 2019/2828(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</Commission>

Αρμόδιοι βουλευτές: <Depute>Tilly Metz

Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen</Depute>


B9‑0105/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(D062417/04 – 2019/2828(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D062417/04),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές[1], και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3,

 έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 11 Ιουνίου 2019, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση, και την ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών στις 12 Ιουλίου 2019, που επίσης δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[2],

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 29 Νοεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2019[3],

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που διατύπωναν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)[4],

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2008/730/ΕΚ[5] της Επιτροπής ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 («σόγια A2704-12»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης αυτής καλύπτει επίσης τη διάθεση στην αγορά άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από σόγια A2704-12, για τις ίδιες χρήσεις όπως οιασδήποτε άλλης σόγιας, πλην της καλλιέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Αυγούστου 2017, ο κάτοχος της άδειας, Bayer CropScience AG, υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της εν λόγω άδειας («αίτηση ανανέωσης»)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Νοεμβρίου 2018, η EFSA εξέδωσε θετική γνώμη σχετικά με την αίτηση ανανέωσης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2019[6]·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σόγια A2704-12 αναπτύχθηκε για να προσδοθεί αντοχή στα ζιζανιοκτόνα γλυφοσινικού αμμωνίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντοχή σε αυτά τα ζιζανιοκτόνα επιτυγχάνεται με την παραγωγή της πρωτεΐνης PAT (ακετυλοτρανσφεράση φωσφινοθρικίνης)[7]·

Συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά από μελέτες καταδεικνύουν ότι οι γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα οδηγούν σε αυξημένη χρήση των εν λόγω ζιζανιοκτόνων[8]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη η έκθεση καλλιεργειών σόγιας A2704-12 σε αυξημένες και επαναλαμβανόμενες δόσεις γλυφοσινικού αμμωνίου, πράγμα που σημαίνει ότι η ποσότητα καταλοίπων στη συγκομιδή ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του τελευταίου συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου της Ένωσης (για τα έτη 2020, 2021 και 2022)[9], τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μετρούν τα κατάλοιπα γλυφοσινικού αμμωνίου στην εισαγόμενη σόγια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η σόγια A2704-12 ή προϊόντα που προέρχονται από αυτή για τρόφιμα ή ζωοτροφές να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) της Ένωσης, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γλυφοσινικό αμμώνιο ταξινομείται ως τοξικό για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων) και επομένως πληροί τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας γλυφοσινικό αμμώνιο (glufosinate) για χρήση στην Ένωση έληξε στις 31 Ιουλίου 2018[11]·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ΓΤ φυτά, ο τρόπος διάσπασης των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων από το φυτό και η σύνθεση και, κατ’ επέκταση, η τοξικότητα των προϊόντων της διάσπασης («μεταβολίτες») ενδέχεται να καθορίζονται από την ίδια τη γενετική τροποποίηση[12]·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των καταλοίπων ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους σε γενετικώς τροποποιημένα φυτά δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ομάδας της EFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς·

Παρατηρήσεις των κρατών μελών

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν στην EFSA πολλές επικριτικές παρατηρήσεις κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης[13]· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον επικριτικές παρατηρήσεις αφορούν την αδυναμία ορθής αξιολόγησης των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση της σόγιας A2704-12 σε τρόφιμα και ζωοτροφές, λόγω του ότι οι επιτόπιες μελέτες είναι ανεπαρκείς ως προς τον αριθμό και την πολυμορφία, υπάρχει γενική έλλειψη στοιχείων για τα κατάλοιπα γλυφοσινικού αμμωνίου και παντελής απουσία οιασδήποτε μελέτης σχετικά με τη χρόνια ή την υπο-χρόνια τοξικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη επισημαίνουν ότι το σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης δεν είναι σύμφωνο ούτε με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14] και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές ούτε με τις κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για την περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά (2011)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εκφράζουν την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο της καλλιέργειας σόγιας A2704-12 στη βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία στις χώρες παραγωγής και εξαγωγής·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητη μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση κινδύνου από την EFSA δεν είναι αποδεκτή στην παρούσα μορφή της[15], δεδομένου ότι δεν εντοπίζει κενά γνώσεων και αβεβαιότητες και δεν αξιολογεί ορθά τη συνολική ασφάλεια και την πιθανή τοξικότητα της σόγιας A2704-12· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη, η EFSA δεν αναγνώρισε τις αλλαγές που επήλθαν στη δεκαετή περίοδο από την αρχική έγκριση της σόγιας A2704-12, όσον αφορά τις γεωπονικές συνθήκες υπό τις οποίες καλλιεργείται ανθεκτική στα ζιζανιοκτόνα σόγια, π.χ. τον αυξανόμενο αριθμό προβλημάτων σε σχέση με ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα φυτά για τα οποία απαιτούνται ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες ζιζανιοκτόνων·

Τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, οφείλει να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους εν λόγω θεμιτούς παράγοντες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD)·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από πρόσφατη έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ σχετικά με το δικαίωμα στην τροφή προκύπτει ότι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, επικίνδυνα φυτοφάρμακα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία και τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των γεωργών και των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα, των κοινοτήτων που ζουν κοντά σε γεωργικές εκτάσεις, των αυτόχθονων κοινοτήτων, των εγκύων και των παιδιών[16]· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 3.9 αποσκοπεί στο να μειωθεί σημαντικά, έως το 2030, ο αριθμός των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και από τη ρύπανση και τη μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους[17]·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών αποτελεί σημαντική αιτία της μείωσης της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές από τη χρήση της γης και την αλλαγή της χρήσης της γης, κυρίως λόγω της αποψίλωσης, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αιτία της κλιματικής αλλαγής μετά την καύση ορυκτών καυσίμων[18]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού και το παγκόσμιο στρατηγικό σχέδιο για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο 2011-2020, συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Aichi για τη βιοποικιλότητα, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της CBD, προάγουν τις προσπάθειες βιώσιμης διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης των δασών[19]·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 15 περιλαμβάνει τον στόχο της ανάσχεσης της αποψίλωσης των δασών έως το 2020[20]· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση διαδραματίζουν πολυλειτουργικό ρόλο που στηρίζει την επίτευξη της πλειονότητας των ΣΒΑ[21]·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή σόγιας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της αποψίλωσης του Αμαζονίου, καθώς και των δασών του Cerrado και του Gran Chaco στη Νότια Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 97 % και το 100 % της σόγιας που καλλιεργείται στη Βραζιλία και την Αργεντινή, αντίστοιχα, είναι ΓΤ σόγια[22]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σόγια A2704-12 διαθέτει έγκριση για καλλιέργεια, μεταξύ άλλων περιοχών, στη Βραζιλία και την Αργεντινή[23]·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας σόγιας στον κόσμο και ότι η σόγια που εισάγεται στην Ένωση προορίζεται κατά μέγα μέρος για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η σόγια αποτελεί ανέκαθεν το προϊόν με τη μεγαλύτερη συμβολή στην παγκόσμια αποψίλωση και τις συναφείς εκπομπές, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της αποψίλωσης που ενσωματώνεται σε όλες τις εισαγωγές της Ένωσης[24]·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα ποικιλίες ΓΤ σόγιας που έχουν εγκριθεί για καλλιέργεια στη Βραζιλία έχουν ήδη εγκριθεί για εισαγωγή στην Ένωση ως τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι εκκρεμεί η έγκριση για εισαγωγή στην Ένωση τροφίμων και ζωοτροφών για τρεις ποικιλίες ΓΤ σόγιας που έχουν εγκριθεί για καλλιέργεια στη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένης της σόγιας A2704-12[25]·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από πρόσφατη πανενωσιακή έρευνα προέκυψε ότι σχεδόν το 90 % όσων απάντησαν θεωρεί ότι χρειάζονται νέοι νόμοι για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που πωλούνται στην Ένωση δεν συμβάλλουν στην παγκόσμια αποψίλωση των δασών[26]·

Αντιδημοκρατική διαδικασία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφοφορίες τόσο στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 11 Ιουνίου 2019, όσο και στην επιτροπή προσφυγών, στις 12 Ιουλίου 2019, δεν κατέληξαν στην έκδοση γνωμοδότησης, γεγονός που σημαίνει ότι η έγκριση δεν έχει την υποστήριξη της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, έχουν εγκριθεί αποφάσεις έγκρισης από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, η οποία είθισται να αποτελεί εξαίρεση για τη διαδικασία στο σύνολό της, αποτελεί πλέον τον κανόνα για τη λήψη αποφάσεων για τις εγκρίσεις ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική[27]·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα που αντιτίθενται στη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ για τρόφιμα και ζωοτροφές (33 ψηφίσματα) και στην καλλιέργεια ΓΤΟ στην Ένωση (τρία ψηφίσματα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών υπέρ της έγκρισης οιουδήποτε από αυτούς τους ΓΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αναγνώριση των δικών της δημοκρατικών ανεπαρκειών, την έλλειψη στήριξης από την πλευρά των κρατών μελών και τις ενστάσεις του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή εξακολουθεί να εγκρίνει ΓΤΟ μολονότι δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να το πράξει·

1. εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2. εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[28], να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης·

4. επαναλαμβάνει ότι δεσμεύεται να προωθήσει τις εργασίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011· καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει επειγόντως τις εργασίες του για την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής·

5. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει όλες τις εκτελεστικές αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις έγκρισης ΓΤΟ, έως ότου η διαδικασία έγκρισης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

6. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις για την έγκριση ΓΤΟ εάν δεν διατυπωθεί γνώμη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, είτε πρόκειται για την καλλιέργεια είτε για τη χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

7. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα ΓΤ φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των καταλοίπων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα, τους μεταβολίτες και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

8. καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής συμπληρωματικών φυτοφαρμάκων και των καταλοίπων τους στην εκτίμηση επικινδυνότητας των ανθεκτικών στα φυτοφάρμακα ΓΤ φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το συγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση με σκοπό τη χρήση του σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

9. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή, για χρήση σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, γενετικώς τροποποιημένων φυτών που έχουν καταστεί ανθεκτικά σε φυτοφάρμακο μη εγκεκριμένο για χρήση στην Ένωση, και εν προκειμένω στο γλυφοσινικό αμμώνιο·

10. υπενθυμίζει ότι οι ΣΒΑ μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν καταστούν βιώσιμες οι αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των πολιτικών[29]·

11. εκφράζει και πάλι την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υψηλή εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές ζωοτροφών με τη μορφή σόγιας προκαλεί αποψίλωση σε τρίτες χώρες[30]·

12. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή ποικιλιών ΓΤ σόγιας, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η καλλιέργειά τους δεν συντελεί στην αποψίλωση των δασών·

13. καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει όλες τις ισχύουσες άδειες για ΓΤ σόγια υπό το πρίσμα των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, της CBD και των ΣΒΑ·

14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

[2] ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

[3] Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση της γενετικώς τροποποιημένης σόγιας A2704-12 για ανανέωση άδειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-RX-009), EFSA Journal 2019· 17(1): 5523, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523

[4] Κατά την όγδοη κοινοβουλευτική του περίοδο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε 36 ψηφίσματα που διατύπωναν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

[5] Απόφαση 2008/730/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008, για έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 247 της 16.9.2008, σ. 50).

[6] EFSA Journal 2019·17(1):5523.

[7] Γνώμη της επιστημονικής ομάδας για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς σχετικά με αίτηση (κωδικός EFSA-GMO-NL-2005-18) για τη διάθεση στην αγορά της ανθεκτικής στο γλυφοσινικό αμμώνιο σόγιας A2704-12 για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 από τη Bayer CropScience, EFSA Journal, (2007)524, σ. 1. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2007.524

[8] Βλ., για παράδειγμα, Bonny S, Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, Ιανουάριος 2016, 57(1), σσ. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 και  Charles M Benbrook, Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, τόμος 24, αριθμός άρθρου: 24 (2012), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

[9] Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/533 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2019, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2020, 2021 και 2022 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 88 της 29.3.2019, σ. 28).

[10] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

[12] Για παράδειγμα, σύμφωνα με την EFSA, αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που το συμπληρωματικό ζιζανιοκτόνο είναι γλυφοσάτη· έκθεση της EFSA σχετικά με τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων γλυφοσάτης σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, 2018, σ. 12. https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

[13] Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2018-00992

[14] Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1).

[15] Παρατηρήσεις της Testbiotech σχετικά με την αξιολόγηση της EFSA για τη γενετικώς τροποποιημένη σόγια A2704-12 για ανανέωση https://www.testbiotech.org/en/content/testbiotech-comment-soybean-a2704-12-renewal

[18] Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2019, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη, COM(2019)0352, σ. 1.

[19] Ομοίως, σ. 2.

[22] International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (2017) ‘Global status of commercialized biotech/GM crops in 2017’ ISAAA Δελτίο αριθ. 53, σ. 16 και σ. 21. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf

[24] Τεχνική έκθεση 2013 - 063 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Οι επιπτώσεις της ενωσιακής κατανάλωσης στην αποψίλωση των δασών: Ολοκληρωμένη ανάλυση των επιπτώσεων της κατανάλωσης της ΕΕ στην αποψίλωση των δασών», σσ. 23-24, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf: Μεταξύ του 1990 και του 2008, η Ένωση εισήγαγε φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που ενσωματώνουν αποψίλωση 90 000 km². Τα φυτικά προϊόντα αντιστοιχούν σε 74 000 km² (82 %) αποψίλωσης, ενώ τα ελαιούχα φυτά έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (52 000 km²). Η σόγια και η πίτα σόγιας αντιπροσώπευαν το 82 % της εν λόγω έκτασης (42 600 km²), που ισοδυναμεί με το 47 % της συνολικής ενωσιακής εισαγωγής ενσωματωμένης αποψίλωσης.

[25] Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη διασταύρωση της βάσης δεδομένων για την έγκριση ΓΤΟ της Διεθνούς Υπηρεσίας για την απόκτηση γεωργικών βιοτεχνολογικών εφαρμογών (https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/approvedeventsin/default.asp?CountryID=BR&Country=Brazil) με το μητρώο της ΕΕ για τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές (https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en) – και τα δύο του Σεπτεμβρίου 2019.

[27] Βλέπε, π.χ. την εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).

[28] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

[29] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τη διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2018)0333), παράγραφος 67.

[30] Ομοίως.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου