Διαδικασία : 2019/2829(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0106/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0106/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0030

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0106/2019</NoDocSe>
PDF 215kWORD 64k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου</Titre>

<DocRef>(D062827/02 – 2019/2829(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων</Commission>

Αρμόδιοι βουλευτές: <Depute>Tilly Metz

Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Ştefănuță</Depute>


B9‑0106/2019

σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(D062827/02 – 2019/2829(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, και γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο που συνδυάζει δύο, τρία ή τέσσερα από τα μονά συμβάντα MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 και DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D062827/02),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές[1], και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

 έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 12 Ιουλίου 2019, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση, και την ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, που κατέληξε επίσης σε μη έκδοση γνωμοδότησης·

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ.° 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[2],

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 28 Νοεμβρίου 2018 και δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2019[3],

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που διατύπωναν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ)[4],

 έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Φεβρουαρίου 2013, η Dow AgroSciences Europe υπέβαλε, εξ ονόματος της Dow AgroSciences LLC, αίτηση στην εθνική αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών («η αίτηση») για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 («ο ΓΤ αραβόσιτος συσσωρευμένων συμβάντων») σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικά τροποποιημένο (ΓΤ) αραβόσιτο συσσωρευμένων συμβάντων και προορίζονται για χρήσεις διαφορετικές από τη χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από 25 επιμέρους συνδυασμούς των μονών συμβάντων μετασχηματισμού που συνιστούν τον ΓΤ αραβόσιτο συσσωρευμένων συμβάντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη εγκριθεί 11 από αυτούς τους επιμέρους συνδυασμούς[5]· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπόλοιποι 14 επιμέρους συνδυασμοί, επιπλέον του ΓΤ αραβόσιτου συσσωρευμένων συμβάντων, καλύπτονται από το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Νοεμβρίου 2018, η EFSA διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2019[6]·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΓΤ αραβόσιτος συσσωρευμένων συμβάντων προέρχεται από τη διασταύρωση πέντε συμβάντων ΓΤ αραβοσίτου και προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο (glufosinate), γλυφοσάτη (glyphosate) και 2,4-D, ενώ παράγει επίσης έξι εντομοκτόνες πρωτεΐνες (πρωτεΐνες «Bt» ή «Cry»): Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F και CryBb1 που είναι τοξικές για ορισμένες προνύμφες λεπιδόπτερων, και Cry34Ab1 και Cry25Ab1, που είναι τοξικές για ορισμένες προνύμφες κολεόπτερων[7]·

Παρατηρήσεις των κρατών μελών

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν στην EFSA πολλές επικριτικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου διαβούλευσης[8], μεταξύ των οποίων ότι δεν είναι δυνατόν να συναχθεί οριστικό συμπέρασμα (ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα) σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην αναπαραγωγή ή στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων τροφίμων ή/και ζωοτροφών, ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες πριν ολοκληρωθεί η εκτίμηση επικινδυνότητας, ότι η ανάλυση της σύστασης δείχνει έλλειψη ισοδυναμίας ανάμεσα στον ΓΤ αραβόσιτο συσσωρευμένων συμβάντων και το συμβατικό αντίστοιχό του, και ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια, ότι το σχέδιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος μετά τη διάθεση στην αγορά είναι ανεπαρκές, και ότι, προκειμένου να μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς οι πρωτεΐνες Cry, απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τον βιολογικό τους ρόλο και τη βιολογική τους δράση όσον αφορά τα θηλαστικά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτούσα εταιρεία δεν προσκόμισε πειραματικά δεδομένα για τους 14 προς το παρόν μη εγκεκριμένους επιμέρους συνδυασμούς του ΓΤ αραβοσίτου συσσωρευμένων συμβάντων[9]· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει να εγκρίνονται συσσωρευμένα συμβάντα προτού διεξαχθεί εκτενής αξιολόγηση των πειραματικών δεδομένων για κάθε επιμέρους συνδυασμό·

Συμπληρωματικά φυτοφάρμακα

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια σειρά από μελέτες, οι ΓΤ καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα οδηγούν σε αυξημένη χρήση των εν λόγω ζιζανιοκτόνων[10]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη η έκθεση του ΓΤ αραβοσίτου συσσωρευμένων συμβάντων σε αυξημένες και επαναλαμβανόμενες δόσεις γλυφοσινικού αμμωνίου, γλυφοσάτης και 2,4-D, και, κατ’ επέκταση, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη η ποσότητα καταλοίπων στη συγκομιδή·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του ενωσιακού συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου για τα έτη 2020, 2021 και 2022, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μετρούν κατάλοιπα γλυφοσάτης, γλυφοσινικού αμμωνίου ή 2,4-D στον εισαγόμενο αραβόσιτο[11]· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο ΓΤ αραβόσιτος συσσωρευμένων συμβάντων ή τα προϊόντα που προέρχονται από αυτόν για τρόφιμα ή ζωοτροφές να υπερβεί τα ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) της Ένωσης, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογόνες για τον άνθρωπο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την EFSA, λείπουν τα τοξικολογικά δεδομένα που απαιτούνται για μια εκτίμηση επικινδυνότητας για τον καταναλωτή των διαφόρων προϊόντων διάσπασης της γλυφοσάτης τα οποία είναι σημαντικά για τις ανθεκτικές στη γλυφοσάτη γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες[12]·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα γενετικά τροποποιημένα φυτά, ο τρόπος διάσπασης των συμπληρωματικών φυτοφαρμάκων από το φυτό, και η σύνθεση και, κατ’ επέκταση, η τοξικότητα των προϊόντων της διάσπασης («μεταβολίτες») ενδέχεται να καθορίζονται από την ίδια τη γενετική τροποποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την EFSA, αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που το συμπληρωματικό φυτοφάρμακο είναι γλυφοσάτη[13]·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γλυφωσινικό αμμώνιο έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή ουσία κατηγορίας 1B και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[14]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας γλυφοσινικό αμμώνιο για χρήση στην Ένωση έληξε στις 31 Ιουλίου 2018[15]·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητη έρευνα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η δραστική ουσία 2,4-D όσον αφορά την ανάπτυξη του εμβρύου, γενετικές ανωμαλίες και ενδοκρινικές διαταραχές·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατο άρθρο εμπειρογνώμονα που συμμετέχει στην ανάπτυξη γενετικά τροποποιημένων φυτών αμφισβητεί την ασφάλεια των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών που είναι ανθεκτικές στην ουσία 2,4-D λόγω της υποβάθμισής της στο κυτταροτοξικό προϊόν διάσπασης 2,4-διχλωροφαινόλη (2,4-DCP)[16]·

Πρωτεΐνες Bt

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες που ενδεχομένως να επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα έπειτα από έκθεση σε πρωτεΐνες Bt, και ορισμένες από τις εν λόγω πρωτεΐνες ενδέχεται να έχουν ενισχυτικά χαρακτηριστικά[17], δηλαδή μπορούν να ενισχύσουν τις αλλεργιογόνους ιδιότητες άλλων πρωτεϊνών με τις οποίες έρχονται σε επαφή·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μειοψηφική γνώμη μέλους της ομάδας της EFSA για τους ΓΤΟ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ενός παρόμοιου αλλά διαφορετικού ΓΤ αραβοσίτου συσσωρευμένων συμβάντων και των επιμέρους συνδυασμών του, αν και ποτέ δεν έχουν διαπιστωθεί ανεπιθύμητες ενέργειες στο ανοσοποιητικό σύστημα σε οποιαδήποτε αίτηση όπου εκφράζονται πρωτεΐνες Bt, θα μπορούσε ωστόσο «να μην παρατηρηθούν από τις τοξικολογικές μελέτες [...] που συνιστώνται και πραγματοποιούνται επί του παρόντος για την αξιολόγηση της ασφάλειας των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην EFSA, αφού αυτές δεν περιλαμβάνουν τις κατάλληλες δοκιμές για τον σκοπό αυτό»[18]·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η ταχεία αύξηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων με νεονικοτινοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συμπίπτει με την αύξηση της φύτευσης ΓΤ αραβοσίτου Bt[19]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει απαγορεύσει την υπαίθρια χρήση τριών νεονικοτινοειδών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους για την κάλυψη της επιφάνειας των σπόρων, λόγω των επιπτώσεών τους στις μέλισσες και άλλους επικονιαστές[20]·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των καταλοίπων ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους σε γενετικώς τροποποιημένα φυτά, καθώς και η πιθανή αλληλεπίδρασή τους με πρωτεΐνες Bt, δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ομάδας της EFSA για τους ΓΤΟ·

Μη δημοκρατική διαδικασία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφοφορίες τόσο στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 12 Ιουλίου 2019, όσο και στην επιτροπή προσφυγών, στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, δεν κατέληξαν σε γνωμοδότηση, γεγονός που σημαίνει ότι η έγκριση δεν έχει την υποστήριξη της ειδικής πλειοψηφίας των κρατών μελών·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τελική απόφαση, η οποία αποτελεί κατά κανόνα εξαίρεση για τη διαδικασία στο σύνολό της, έχει καταστεί κανόνας για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εγκρίσεις γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει αποδοκιμάσει επανειλημμένα την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική[21]·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την όγδοη κοινοβουλευτική του περίοδο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψηφίσματα που αντιτίθενται στη διάθεση στην αγορά ΓΤΟ για τρόφιμα και ζωοτροφές (33 ψηφίσματα) και στην καλλιέργεια ΓΤΟ μέσα στην Ένωση (τρία ψηφίσματα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών υπέρ της έγκρισης οιουδήποτε από αυτούς τους ΓΤΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αναγνώριση των δικών της δημοκρατικών ανεπαρκειών, την έλλειψη στήριξης εκ μέρους των κρατών μελών και τις ενστάσεις του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή εξακολουθεί να εγκρίνει ΓΤΟ μολονότι δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να το πράξει·

1. εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2. εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[22], να προσφέρει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3. ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι θα προωθήσει τις εργασίες για την πρόταση της Επιτροπής περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011· καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει επειγόντως τις εργασίες του για την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής·

5. καλεί την Επιτροπή να αναστείλει όλες τις εκτελεστικές αποφάσεις που αφορούν αιτήσεις έγκρισης ΓΤΟ, έως ότου η διαδικασία έγκρισης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

6. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τις προτάσεις για την έγκριση ΓΤΟ εάν δεν διατυπωθεί γνώμη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, είτε πρόκειται για την καλλιέργεια είτε για τη χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

7. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικά τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των καταλοίπων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα, τους μεταβολίτες τους και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

8. καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των καταλοίπων τους στην εκτίμηση επικινδυνότητας των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα γενετικά τροποποιημένων φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον το επίμαχο γενετικά τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση με σκοπό τη χρήση του σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

9. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εισαγωγή, για χρήση σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, των γενετικά τροποποιημένων φυτών που έχουν καταστεί ανθεκτικά σε φυτοφάρμακο μη εγκεκριμένο για χρήση στην Ένωση, και εν προκειμένω στο γλυφοσινικό αμμώνιο·

10. καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει οποιουσδήποτε επιμέρους συνδυασμούς συσσωρευμένων συμβάντων παρά μόνο εάν έχουν αξιολογηθεί διεξοδικά από την EFSA βάσει των πλήρων στοιχείων που έχει υποβάλει η αιτούσα επιχείρηση·

11. εκτιμά, ειδικότερα, ότι η έγκριση επιμέρους συνδυασμών για τους οποίους δεν έχουν παρασχεθεί δεδομένα ασφάλειας, και οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ή δεν έχουν καν δημιουργηθεί ακόμη, αντιβαίνει στις αρχές της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

12. καλεί την EFSA να αναπτύξει περαιτέρω και να χρησιμοποιεί συστηματικά μεθόδους που επιτρέπουν τον εντοπισμό ανεπιθύμητων ενεργειών από τη συσσώρευση συμβάντων, μεταξύ άλλων και αναφορικά με τα ενισχυτικά χαρακτηριστικά των τοξινών Bt·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

[2] ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

[3] Scientific opinion on the Assessment of genetically modified maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113) [Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-NL-2013-113)], EFSA Journal, 2019, 17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521

[4] Κατά την όγδοη κοινοβουλευτική του περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 36 ψηφίσματα που διατύπωναν αντίρρηση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

 

[5] Ο συνδυασμός 1507 x 59122, που εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1110 της Επιτροπής· ο συνδυασμός MON 89034 × MON 88017, που εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/2046 της Επιτροπής· και οι συνδυασμοί MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, που εγκρίθηκαν με την εκτελεστική απόφαση 2013/650/ΕΕ της Επιτροπής.

[6] Scientific opinion on the Assessment of genetically modified maize MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-113) [Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση του γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 και επιμέρους συνδυασμών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 (αίτηση EFSA-GMO-NL-2013-113)], EFSA Journal, 2019, 17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521

[7] Βλ. γνώμη της EFSA, σ. 10-11.

[8] Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00210

[9] Βλ. γνώμη της EFSA, σ. 4.

[10] Βλ., π.χ., το Bonny, S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, 2016, 57(1): 31-48,

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 και το Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, 2012, 24(24), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

[11] Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/533 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2019, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2020, 2021 και 2022 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 88 της 29.3.2019, σ. 28).

[12] EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate (Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομότιμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη), EFSA Journal, 2015, 13(11):4302, σ. 3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

[13] EFSA review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Αξιολόγηση της EFSA σχετικά με τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη γλυφοσάτη σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005], 17 Μαΐου 2018, σ. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

[14] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

[16] Lurquin, P.F., Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants, 3 Biotech, 2016,

6(1): 1-4. https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25

[17] Για μια ανασκόπηση, βλ. το Rubio Infante, N. και Moreno-Fierros, L. (2016), An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals, Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5): 630-648.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

[18] Αίτηση EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21 αραβόσιτος και τρεις επιμέρους συνδυασμοί ανεξάρτητα από την προέλευσή τους) Μειοψηφική γνώμη J.M. Wal, Μέλος της ομάδας της EFSA για τους ΓΤΟ, Μάιος 2018 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 σ. 34.

[19] Douglas, M.R. και Tooker, J.F., Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops, Environmental Science & Technology. 2015, 49(8): 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g

[21] Βλ., π.χ., την εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).

[22] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου