Процедура : 2019/2830(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0107/2019

Внесени текстове :

B9-0107/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0028

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0107/2019</NoDocSe>
PDF 208kWORD 77k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета</Titre>

<DocRef>(D061869/04 – 2019/2830(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Член на ЕП, компетентен за разглеждането на акта: <Depute>Тили Мец</Depute>

Гюнтер Зидл, Аня Хазекамп, Елеонора Еви, Сирпа Пиетикяйнен, Николае Щефънуца


B9‑0107/2019

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(D061869/04 – 2019/2830(RSP))

 

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061869/04),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи[1], и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

 като взе предвид гласуването от 30 април 2019 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 5 юни 2019 г., при което отново не беше представено становище,

 като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията[2],

 като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 17 октомври 2018 г. и публикувано на 14 ноември 2018 г.[3],

 като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)[4],

 като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А. като има предвид, че на 1 септември 2016 г. Syngenta Crop Protection NV/SA подаде заявление за пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (заявлението), до националния компетентен орган на Германия от името на Syngenta Crop Protection AG и в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася и за пускането на пазара на други продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (царевица MZHG0JG) за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждане;

Б. като има предвид, че на 17 октомври 2018 г. ЕОБХ даде положително становище, което беше публикувано на 14 ноември 2018 г.[5];

В. като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други релевантни фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Г. като има предвид, че царевицата MZHG0JG е създадена да бъде устойчива на хербициди на основата на глифосат, както и на хербициди на основата на амониев глуфосинат[6];

Д. като има предвид, че държавите членки са представили много критични коментари на ЕОБХ по време на тримесечния период на консултации[7]; като има предвид, че най-критичните коментари се отнасят до токсикологичната оценка, сравнителния анализ и оценката на риска за околната среда; като има предвид, че няколко държави членки считат, че данните в областта на токсикологията са недостатъчни и ненадеждни, особено по отношение на нивата на остатъчни вещества от глифосат и глуфосинат; като има предвид, че в един коментар се подчертава фактът, че при сравнителния анализ е установена липса на еквивалентност за феруловата киселина – важна съставна част на растителните клетъчни стени – между царевицата MZHG0JG и референтните сортове, което може да доведе до по-голямо натрупване на хербициди;

Е. като има предвид, че едно независимо проучване[8] стига до заключението, че направената от ЕОБХ оценка на риска не е приемлива в настоящия си вид, тъй като не оценява правилно токсичността, особено по отношение на възможните кумулативни ефекти от двата трансгена и добавъчните хербициди и техните метаболити; като има предвид, че проучването поставя под въпрос надеждността на данните от 90-дневното изследване на храненето и освен това заключава, че направената от ЕОБХ оценка на риска за околната среда не е приемлива, тъй като не отчита риска от разпространение на трансгените чрез трансфер на гени между царевицата MZHG0JG и нейния диворастящ роднина теосинт, в случай че жизнеспособен растителен материал от царевицата MZHG0JG попадне в околната среда;

Добавъчни хербициди

Ж. като има предвид, че е доказано, че отглеждането на генетично модифицирани култури, които са устойчиви на хербициди, води до по-висока употреба на хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди[9]; като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че царевицата MZHG0JG ще бъде изложена на по-високи и на многократни дози глифосат и глуфосинат, което потенциално ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтите;

З. като има предвид, че в рамките на последната координирана многогодишна контролна програма на Съюза (за 2020, 2021 и 2022 г.) държавите членки не са задължени да измерват остатъчните вещества от глуфосинат или глифосат при вноса на царевица[10]; като има предвид, че не може да се изключи царевицата MZHG0JG или получените от нея продукти за храни и фуражи да превишават максимално допустимите граници на остатъчни вещества в Съюза (МДГОВ), които бяха въведени, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите;

И. като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията (1B) и следователно отговаря на критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета[11]; като има предвид, че одобрението за глуфосината за използване в Съюза изтече на 31 юли 2018 г.[12];

Й. като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен; като има предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

К. като има предвид, че според ЕОБХ липсват токсикологичните данни, необходими за оценка на риска за потребителите от няколко продукта от разграждането на глифосата, свързани с генетично модифицирани култури, които са устойчиви на глифосат[13];

Л. като има предвид, че в генетично модифицираните растения начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът и оттам токсичността на продуктите от разграждането (метаболити), могат да са следствие от самата генетична модификация; като има предвид, че според ЕОБХ това действително е така, когато добавъчният хербицид е глифосат[14];

М. като има предвид, че се счита, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и техните метаболити в генетично модифицираните растения е извън обхвата на компетентността на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми;

Недемократичен процес

Н. като има предвид, че при гласуването, проведено на 30 април 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки; като има предвид, че при гласуването в Апелативния комитет от 5 юни 2019 г. също не беше представено становище;

О. като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията без подкрепата на становището на комитета на държавите членки и че връщането на досието на Комисията за окончателно решение, което е изключение за процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията като недемократична[15];

П. като има предвид, че по време на осмия си мандат Европейският парламент прие резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (3 резолюции); като има предвид, че нямаше квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса, липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО, въпреки че не е правно задължена да го направи;

1. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2. счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета[16], е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3. отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4. потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да продължи работата си по това предложение на Комисията;

5. призовава Комисията да спре всички решения за изпълнение относно заявления за разрешаване на ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преработена по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

6. призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешаване на ГМО, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище относно отглеждането или употребата в храни или фуражи на съответния ГМО;

7. призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, без да е извършена пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди, техни метаболити и търговски формули, използвани в държавите на отглеждането им;

8. призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за употреба в храни и фуражи;

9. призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения за употреба като храни или фуражи, при които е създадена устойчивост на хербицид, който не е разрешен за употреба в Съюза, в настоящия случай глуфосинат;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

 

[1] OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

[2] OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

[3] Научно становище относно оценката на генетично модифицираната царевица MZHG0JG за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 14 ноември 2018 г., 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469

[4] В рамките на осмия си мандат Европейският парламент прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО.

[5] Научно становище относно оценката на генетично модифицираната царевица MZHG0JG за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 14 ноември 2018 г., 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469

[6] Становище на ЕОБХ, стр. 7 – 8.

[7] Търсене за царевица MZHG0JG: EFSA-Q-2018-00810 на адрес http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2

[8] Коментар на Testbiotech относно оценката на генетично модифицираната царевица MZHG0JG за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-DE-2016-133) от дружество Syngenta, https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf

[9] Вж. например Bonny, S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“, Environmental Management, януари 2016 г., 57(1), стр. 31–48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 и Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years“, Environmental Sciences Europe, 28 септември 2012 г., Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

[10] Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/533 на Комисията от 28 март 2019 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци, ОВ L 88, 29.3.2019 г., стр. 28.

[11] Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

[13] Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 12 ноември 2015 г., 13(11), стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

[14] Преглед от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, 17 май 2018 г., стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

[15] Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).

[16] Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 4 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност