Procedure : 2019/2830(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0107/2019

Indgivne tekster :

B9-0107/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/10/2019 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0028

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0107/2019</NoDocSe>
PDF 171kWORD 75k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3</TitreRecueil>


<Titre>om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003</Titre>

<DocRef>(D061869/04 – 2019/2830(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed</Commission>

Ansvarlige medlemmer: <Depute>Tilly Metz

</Depute>Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Ştefănuță


B9‑0107/2019

Europa-Parlamentets beslutning om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

(D061869/04 – 2019/2830(RSP))

 

Europa-Parlamentet,

 der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D061869/04),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer[1], særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

 der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 30. april 2019, hvor der ikke blev afgivet nogen udtalelse, og til afstemningen i appeludvalget den 5. juni 2019, hvor der heller ikke blev afgivet nogen udtalelse,

 der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser[2],

 der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 17. oktober 2018 og offentliggjort den 14. november 2018[3],

 der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer (GMO'er)[4],

 der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A. der henviser til, at Syngenta Crop Protection NV/SA den 1. september 2016 indgav en ansøgning om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (i det følgende benævnt "ansøgningen"), til den nationale kompetente myndighed i Tyskland på vegne af Syngenta Crop Protection AG, og i overensstemmelse med artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003; der henviser til, at ansøgningen også vedrørte markedsføring af produkter, der indeholder eller består af genetisk modificeret majs MZHG0JG (i det følgende benævnt "MZHG0JG-majs"), til andre anvendelsesformål end fødevarer og foderstoffer, undtagen dyrkning;

B. der henviser til, at EFSA den 17. oktober 2018 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 14. november 2018[5];

C. der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse;

D. der henviser til, at MZHG0JG-majs er blevet gjort tolerant over for glyphosatbaserede herbicider samt herbicider baseret på ammoniumglufosinat[6];

E. der henviser til, at medlemsstaterne indsendte mange kritiske bemærkninger til EFSA i løbet af den tre måneder lange høringsperiode[7]; der henviser til, at de mest kritiske bemærkninger vedrører den toksikologiske vurdering, den sammenlignende analyse og miljørisikovurderingen; der henviser til, at flere medlemsstater anså de toksikologiske data for utilstrækkelige og upålidelige, navnlig hvad angår restkoncentrationer af glyphosat og glufosinat; der henviser til, at det i én bemærkning fremhæves, at den sammenlignende analyse afslørede en mangel på ækvivalens for ferulinsyre, en vigtig forbindelse i plantecellevægge, mellem MZHG0JG-majs og referencesorter, hvilket kan føre til øget herbicidakkumulering;

F. der henviser til, at det i en uafhængig undersøgelse[8] konkluderes, at EFSA's risikovurdering ikke kan accepteres i sin nuværende form, da den ikke indeholder en korrekt vurdering af toksiciteten, navnlig med hensyn til eventuelle kumulative virkninger af de to transgener og de supplerende herbicider og deres metabolitter; der henviser til, at der i undersøgelsen sættes spørgsmålstegn ved pålideligheden af data fra 90-dages fodringsforsøget, og at det desuden konkluderes, at EFSA's miljørisikovurdering ikke er acceptabel, da den ikke tager hensyn til risikoen for spredning af transgenerne gennem genoverførsel mellem MZHG0JG-majs og dens vilde slægtning teosinte, hvis et levedygtigt plantemateriale fra MZHG0JG-majsen slipper ud i miljøet;

Supplerende herbicider

G. der henviser til, at det er blevet påvist, at dyrkningen af herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til en større anvendelse af herbicider, især på grund af fremvæksten af herbicidtolerant ukrudt[9]; der henviser til, at det som følge heraf må forventes, at MZHG0JG-majsafgrøder vil blive udsat for både højere og gentagne doser af glyphosat og glufosinat, hvilket vil kunne føre til en større mængde restkoncentrationer i høsten;

H. der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til Unionens seneste samordnede flerårige kontrolprogram (for 2020, 2021 og 2022) ikke er forpligtet til at måle restkoncentrationer af glufosinat i importerede majs[10]; der henviser til, at det ikke kan udelukkes, at MZHG0JG-majs eller produkter afledt heraf til anvendelse som fødevarer og foderstoffer vil overskride EU's maksimalgrænseværdier, som er blevet indført med henblik på at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

I. der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1B og dermed er omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009[11]; der henviser til, at godkendelsen af glufosinat til anvendelse i Unionen udløb den 31. juli 2018[12];

J. der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende; der henviser til, at Verdenssundhedsorganisationens Internationale Kræftforskningscenter i modsætning hertil i 2015 klassificerede glyphosat som et stof, der sandsynligvis er kræftfremkaldende hos mennesker;

K. der henviser til, at der ifølge EFSA mangler toksikologiske data, som er nødvendige for at vurdere risikoen for forbrugerne for så vidt angår flere af de nedbrydningsprodukter fra glyphosat, der er relevante for glyphosattolerante genetisk modificerede afgrøder[13];

L. der henviser til, at den måde, hvorpå genetisk modificerede planter nedbryder supplerende herbicider i planten – og sammensætningen og dermed toksiciteten af nedbrydningsprodukterne (metabolitter) – kan skyldes selve den genetiske modifikation; der henviser til, at dette ifølge EFSA rent faktisk er tilfældet, når det supplerende herbicid er glyphosat[14];

M. der henviser til, at vurdering af herbicidrester og deres metabolitter i genetisk modificerede planter anses for at ligge uden for ansvarsområdet for EFSA's Ekspertpanel for Genetisk Modificerede Organismer;

Udemokratisk proces

N. der henviser til, at afstemningen den 30. april 2019 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne; der henviser til, at afstemningen i appeludvalget den 5. juni 2019 heller ikke mundede ud i en udtalelse;

O. der henviser til, at Kommissionen både i begrundelsen til sit lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og i begrundelsen til det lovforslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 beklagede den omstændighed, at Kommissionen siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1829/2003 havde vedtaget afgørelser om tilladelser uden støtte i udtalelser fra Medlemsstatsudvalget, og at tilbagegivelse af sager til Kommissionen med henblik på en endelig afgørelse – hvilket i høj grad er en undtagelse fra den generelle procedure – var blevet normen for beslutningstagningen i forbindelse med tilladelser til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer; der henviser til, at formanden for Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget denne praksis og betegnet den som udemokratisk[15];

P. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin 8. valgperiode vedtog beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod markedsføring af GMO'er til fødevarer og foderstoffer (33 beslutninger) og til dyrkning af GMO'er i Unionen (3 beslutninger); der henviser til, at der ikke var et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for at give tilladelse til nogen af disse GMO'er; der henviser til, at Kommissionen – til trods for, at den selv har anerkendt de demokratiske mangler, medlemsstaternes manglende støtte og Parlamentets indvendinger – fortsat tillader GMO'er, selv om den ikke er juridisk forpligtet hertil;

1. anser udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse for at overskride de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2. mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002[16], er at give et grundlag for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3. anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4. gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde med Kommissionens forslag;

5. opfordrer Kommissionen til at suspendere alle gennemførelsesafgørelser vedrørende ansøgninger om godkendelse af GMO'er, indtil godkendelsesproceduren er blevet ændret på en sådan måde, at manglerne ved den nuværende procedure, som har vist sig at være uhensigtsmæssig, er afhjulpet;

6. opfordrer Kommissionen til at trække forslag til tilladelser af GMO'er tilbage, hvis Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed ikke afgiver nogen udtalelse, hvad enten det er til dyrkning eller til anvendelse i fødevarer og foderstoffer;

7. opfordrer Kommissionen til ikke at godkende nogen herbicidtolerante genetisk modificerede planter uden en fuldstændig vurdering af restkoncentrationerne fra sprøjtning med supplerende herbicider, deres metabolitter og kommercielle blandinger heraf, som anvendes i dyrkningslandene;

8. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af herbicidtolerante genetisk modificerede planter, uanset om den pågældende plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til import til Unionen med henblik på anvendelse i fødevarer og foderstoffer;

9. opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af genetisk modificerede planter til anvendelse i fødevarer eller foderstoffer, som er gjort tolerante over for et herbicid, der ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, i dette tilfælde glufosinat,

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

[2] EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

[3] Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs MZHG0JG til anvendelse som fødevarer eller foderstoffer, import og forarbejdning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA-GMO-DE-2016-133), EFSA Journal 2018;16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469

[4] I sin 8. valgperiode vedtog Europa-Parlamentet 36 beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af GMO'er.

[5] Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs MZHG0JG til anvendelse som fødevarer eller foderstoffer, import og forarbejdning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA-GMO-DE-2016-133), EFSA Journal 2018;16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469

[6] EFSA's udtalelse, s. 7-8.

[8] Testbiotechs bemærkninger til vurdering af genetisk modificeret majs MZHG0JG til anvendelse som fødevarer eller foderstoffer, import og forarbejdning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA-GMO-DE-2016-133) fra Syngenta https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf

[9] Se f.eks. Bonny S, "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, januar 2016, 57(1), s. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 og Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe, 28. september 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

[10] Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/533 af 28. marts 2019 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2020, 2021 og 2022 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 88 af 29.3.2019, s. 28).

[11] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

[13] EFSA's konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet glyphosat, EFSA Journal, 12 november 2015, 13(11), s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

[14] EFSA's gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, 17. maj 2018, s. 12 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

[15] Se f.eks. åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).

[16] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Seneste opdatering: 4. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik