Postopek : 2019/2830(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0107/2019

Predložena besedila :

B9-0107/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/10/2019 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0028

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0107/2019</NoDocSe>
PDF 182kWORD 73k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 12(2) in (3) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta</Titre>

<DocRef>(D061869 – 2019/2830(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane</Commission>

Pristojni poslanci: <Depute>Tilly Metz</Depute>

Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Ştefănuță


B9-0107/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(D061869 – 2019/2830(RSP))

 

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D061869),

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi[1] ter zlasti člena 7(3) in člena 19(3) Uredbe,

 ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 30. aprila 2019 in na podlagi katerega mnenje ni bilo sprejeto, ter glasovanja v odboru za pritožbe, ki je potekalo 5. junija 2019 in na podlagi katerega mnenje prav tako ni bilo sprejeto,

 ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije[2],

 ob upoštevanju mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (agencija EFSA) sprejela 17. oktobra 2018 in je bilo objavljeno 14. novembra 2018[3],

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko spremenjenih organizmov (GSO)[4],

 ob upoštevanju člena 112(2) in (3) Poslovnika,

 ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

A. ker je družba Syngenta Crop Protection NV/SA v imenu družbe Syngenta Crop Protection AG 1. septembra 2016 pri pristojnem nemškem organu v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 oddala vlogo za dajanje živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MZHG0JG, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (v nadaljevanju: vloga); ker vloga zajema tudi dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MZHG0JG ali so iz nje sestavljeni in so razen za hrano in krmo namenjeni za uporabo kot vsa druga koruza, z izjemo gojenja, na trg;

B. ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 17. oktobra 2018 o tej odobritvi sprejela pozitivno mnenje in ga objavila 14. novembra 2018[5];

C. ker Uredba (ES) št. 1829/2003 določa, da gensko spremenjena živila in krma ne smejo imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje, in da mora Komisija pri pripravi osnutkov sklepov upoštevati vse ustrezne določbe zakonodaje Unije in druge legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;

D. ker je koruza MZHG0JG odporna proti herbicidom na osnovi glifosata ter herbicidom na osnovi amonijevega glufosinata[6];

E. ker so države članice v trimesečnem posvetovalnem obdobju agenciji EFSA predložile številne kritične pripombe[7]; ker so najbolj kritične pripombe povezane s toksikološko oceno, primerjalno analizo in oceno tveganja za okolje; ker je več držav članic menilo, da so podatki o toksikologiji nezadostni in nezanesljivi, zlasti glede vrednosti ostankov glifosata in glufosinata; ker je v eni od pripomb poudarjena primerjalna analiza, ki je razkrila odstopanja pri ferulični kislini, pomembni sestavini rastlinskih celičnih sten, med koruzo MZHG0JG in referenčnimi sortami, zaradi česar bi lahko prišlo do večjega kopičenja herbicidov;

F. ker je bilo v neodvisni študiji[8] ugotovljeno, da ocena tveganja, ki jo je opravila EFSA, v sedanji obliki ni sprejemljiva, saj ne vsebuje ocene toksičnosti, zlasti glede morebitnih kumulativnih učinkov obeh transgenov ter komplementarnih herbicidov in njihovih metabolitov; ker po ugotovitvah te študije podatki iz študije o 90-dnevnem krmljenju niso zanesljivi, ocena tveganja za okolje, ki jo je opravila EFSA, pa ni sprejemljiva, saj ne upošteva tveganja za širjenje transgenov s prenosom genov med koruzo MZHG0JG in sorodno divjo sorto teozintom, če bi bil v okolje izpuščen živ rastlinski material koruze MZHG0JG;

Komplementarni herbicidi

G. ker je bilo dokazano, da je uporaba herbicidov pri gojenju gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, višja, zlasti zaradi pojava plevela, odpornega proti herbicidom[9]; ker je treba zato pričakovati, da bodo posevki koruze MZHG0JG izpostavljeni večjemu in večkratnemu odmerku glifosata in glufosinata, posledica tega pa bodo večje količine ostankov v pridelkih;

H. ker v okviru zadnjega usklajenega večletnega nadzornega programa Unije (za leta 2020, 2021 in 2022) države članice niso dolžne meriti ostankov glufosinata ali glifosata v uvoženi koruzi[10]; ker ni mogoče izključiti, da bodo koruza MZHG0JG ali iz nje pridobljeni proizvodi za živila in krmo presegli mejne vrednosti Unije za ostanke, ki so bili določeni za zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov;

I. ker je glufosinat razvrščen kot strupen za razmnoževanje (kategorija 1B) in zato zanj veljajo merila za izločitev iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta[11]; ker je veljavnost odobritve glufosinata za uporabo v Uniji potekla 31. julija 2018[12];

J. ker še vedno obstajajo pomisleki glede rakotvornosti glifosata; ker je EFSA novembra 2015 zaključila, da je malo verjetno, da bi bil glifosat rakotvoren; ker je prav nasprotno Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, leta 2015 glifosat razvrstila med snovi, ki so verjetno rakotvorne za ljudi;

K. ker EFSA navaja, da za številne razgradne produkte glifosata, ki so pomembni za gensko spremenjene poljščine, odporne proti glifosatu, ni toksikoloških podatkov, potrebnih za oceno tveganja za potrošnike[13];

L. ker je v gensko spremenjenih rastlinah možno, da so način, kako rastlina razgradi komplementarne herbicide, ter sestava in s tem toksičnost razgradnih produktov (metabolitov) posledice same genske spremembe; ker EFSA navaja, da to velja prav v primeru, če je komplementarni herbicid glifosat[14];

M. ker ocena ostankov herbicidov in njihovih metabolitov naj ne bi sodila na področje pristojnosti odbora EFSA za gensko spremenjene organizme;

Nedemokratični postopek

N. ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 30.aprila 2019, ni bilo sprejeto mnenje, kar pomeni, da države članice odobritve niso podprle s kvalificirano večino; ker tudi na glasovanju odbora za pritožbe 5. junija 2019 mnenje ni bilo sprejeto;

O. ker je Komisija v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovedo uporabo gensko spremenjenih živil in krme, in v obrazložitvenem memorandumu zakonodajnega predloga z dne 14. februarja 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 obžalovala dejstvo, da je od začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejemala odločbe o odobritvi, ki niso bile podprte z mnenjem odbora držav članic, in da je vrnitev dosjeja Komisiji v končno odločanje, ki naj bi bila kvečjemu izjema v postopku kot celoti, postala pravilo pri odločanju o odobritvi gensko spremenjenih živil in krme; ker je predsednik Komisije to prakso že večkrat označil za nedemokratično[15];

P. ker je Evropski parlament v osmem zakonodajnem obdobju sprejel številne resolucije, v katerih nasprotuje dajanju na trg gensko spremenjenih organizmov za živila in krmo (33 resolucij) ter gojenju teh organizmov v Uniji (tri resolucije); ker se med državami članicami ni oblikovala kvalificirana večina, ki bi podpirala odobritev katerega koli izmed teh gensko spremenjenih organizmov; ker Komisija sicer priznava demokratične pomanjkljivosti, odsotnost podpore držav članic in nasprotovanje Parlamenta, a vseeno še naprej daje dovoljenja za gensko spremenjene organizme, čeprav temu ni pravno zavezana;

1. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila, določena v Uredbi (ES) št. 1829/2003;

2. meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki naj bi v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta[16] zagotovil osnovo za zagotavljanje visoke ravni varstva življenja in zdravja ljudi, zdravja in zaščite živali ter okoljskih interesov in interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjenimi živili in krmo ob zagotavljanju učinkovitega delovanja notranjega trga;

3. poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

4. znova poudarja, da je odločen doseči napredek v zvezi s predlogom Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011; poziva Svet, naj nujno nadaljuje svoje delo v zvezi s tem predlogom Komisije;

5. poziva Komisijo, naj prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za odobritev gensko spremenjenih organizmov, dokler se postopek odobritve ne spremeni in se ne odpravijo pomanjkljivosti sedanjega postopka, za katerega se je izkazalo, da je neustrezen;

6. poziva Komisijo, naj umakne predloge za odobritev gensko spremenjenih organizmov, če stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ne izda mnenja, bodisi za gojenje ali za uporabo v živilih in krmi;

7. poziva Komisijo, naj gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, ne odobri brez popolne ocene ostankov škropljenja s komplementarnimi herbicidi, njihovih metabolitov in komercialnih pripravkov, ki se uporabljajo v državah gojenja;

8. poziva Komisijo, naj v oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, v celoti vključi oceno tveganja uporabe komplementarnih herbicidov in njihovih ostankov, ne glede na to, ali je gensko spremenjena rastlina namenjena gojenju v Uniji ali se v Unijo uvaža za živila in krmo;

9. poziva Komisijo, naj ne odobri uvoza gensko spremenjenih rastlin, namenjenih za živila ali krmo, ki so odporne proti herbicidu, ki ni registriran za uporabo v Uniji, v tem primeru glufosinat;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

 

[1] UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

[2] UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

[3] Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze MZHG0JG za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133), Strokovno glasilo EFSA, 14. november 2018, 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469.

[4] Evropski parlament je v 8. zakonodajnem obdobju sprejel 36 resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko spremenjenih organizmov.

[5] Znanstveno mnenje o oceni gensko spremenjene koruze MZHG0JG za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133), Strokovno glasilo EFSA, 14. november 2018, 16(11):5469, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5469.

[6] Mnenje EFSA, str. 7–8.

[7] V iskalnik na strani http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?2 vpišite MZHG0JG (št. vprašanja je EFSA-Q-2018-00810).

[8] Komentar inštituta Testbiotech o oceni gensko spremenjene koruze MZHG0JG za uporabo v živilih in krmi, uvoz in predelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 (vloga EFSA-GMO-DE-2016–133), ki jo je opravila družba Syngenta https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize_MZHG0JG.pdf.

[9] Gl. na primer: Bonny, S. (2016) „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“, Environmental Management, januar 2016;57(1):31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738; in Benbrook, Charles M. (2012) „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years“, Environmental Sciences Europe, 28. september 2012, št. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.

[10] Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/533 z dne 28. marca 2019 o usklajenem večletnem programu nadzora Unije za leta 2020, 2021 in 2022 za zagotavljanje skladnosti z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov v ali na živilih rastlinskega in živalskega izvora ter oceno izpostavljenosti potrošnikov ostankom teh pesticidov (UL L 88, 29.3.2019, str. 28).

[11] Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

[13] Sklep agencije EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo glifosat. Strokovno glasilo EFSA 2015;13(11):3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.

[14] Pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov za glifosat v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005), 17. maj 2018, str. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263.

[15] Gl. na primer uvodni govor na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, vključen v politične smernice za naslednjo Evropsko komisijo (Strasbourg, 15. julij 2014), ali govor o stanju v Uniji iz leta 2016 (Strasbourg, 14. september 2016).

[16] Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

Zadnja posodobitev: 4. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov