Postopek : 2019/2833(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0110/2019

Predložena besedila :

B9-0110/2019

Razprave :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Glasovanja :

PV 10/10/2019 - 8.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0032

<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0110/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 54k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Evropskega sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Manuel Fernandes, Jan Olbrycht</Depute>

<Commission>{PPE}v imenu skupine PPE</Commission>

<Depute>Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques</Depute>

<Commission>{S&D}v imenu skupine S&D</Commission>

<Depute>Valerie Hayer, Moritz Körner</Depute>

<Commission>{Renew}v imenu skupine Renew</Commission>

<Depute>Rasmus Andresen, David Cormand</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v imenu skupine Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

PRED. SPREM.

B9-0110/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov

(2019/2833(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju členov 310, 311, 312 in 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

 ob upoštevanju predlogov Komisije z dne 2. maja 2018 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije,

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020[1] in o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije[2],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih[3],

 ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta z namenom doseči dogovor[4],

 ob upoštevanju izjav Komisije in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

1. izjavlja, da je napočil trenutek, ko je treba izpolniti pričakovanja državljanov EU ter politične zaveze in ambicije EU podkrepiti tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi; je odločen zagotoviti trden in verodostojen večletni finančni okvir, s katerim se bo EU lahko v naslednjem sedemletnem obdobju učinkovito odzivala na pomembne izzive in dosegla svoje politične cilje; meni, da so evropske volitve leta 2019 znova potrdile legitimnost stališča in vloge Parlamenta v tem procesu; izjavlja, da je pripravljen zavrniti stališče Sveta, če ta ne bo spoštoval posebnih pravic Parlamenta ali ustrezno upošteval njegovih stališč;

2. sprejema to resolucijo, da bi z njo potrdil in posodobil svoj pogajalski mandat v zvezi z odhodki in prihodki v naslednjem večletnem finančnem okviru; zahteva takojšen začetek pogajanj s Svetom, da bi pravočasno dosegli trden sporazum, in obenem poudarja, da je na pogajanja pripravljen že od novembra 2018; poziva Komisijo, naj v zvezi z večletnim finančnim okvirom pripravi načrt izrednih ukrepov, ki bo kot varovalna mreža namenjen zaščiti upravičencev programov financiranja EU, in sicer tako, da bo omogočil podaljšanje sedanjega večletnega finančnega okvira, če ne bo pravočasno sklenjen dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru;

Potrditev neomajnega stališča Parlamenta

3. potrjuje pogajalski mandat, določen v vmesnem poročilu o večletnem finančnem okviru z dne 14. novembra 2018, v zvezi z zneski večletnega finančnega okvira (za posamezni program, razdelek in vse skupaj), lastnimi sredstvi EU, določbami o prilagodljivosti, vmesno revizijo in horizontalnimi načeli, kot so upoštevanje ciljev OZN glede trajnostnega razvoja, podnebnih vidikov in enakosti spolov v vseh politikah in pobudah v naslednjem večletnem finančnem okviru, pa tudi v zvezi s posameznimi predlogi sprememb predlagane uredbe o večletnem finančnem okviru in medinstitucionalnega sporazuma;

4. ponovno poudarja, da bi bilo treba za naslednji večletni finančni okvir določiti znesek 1324,1 milijarde EUR v cenah iz leta 2018, kar je 1,3 % bruto nacionalnega dohodka EU-27; poudarja, da ta splošni znesek temelji na oceni, pripravljeni po pristopu od spodaj navzgor, o zahtevani ravni financiranja za vsak posamezni program in politiko EU; v zvezi s tem opozarja, da namerava okrepiti vodilne programe (npr. na področju mladih, raziskav in inovacij, okolja in podnebnih sprememb, infrastrukture, malih in srednjih podjetij, digitalizacije in socialnih pravic), ohraniti financiranje obstoječih politik EU na realno nespremenjeni ravni (zlasti na področju kohezije, kmetijstva in ribištva) in za dodatne pristojnosti (npr. na področju migracij, zunanjega delovanja in obrambe) zagotoviti tudi dodatna finančna sredstva; je trdno prepričan, da se evropska dodana vrednost doseže z združevanjem virov na ravni EU s ciljem učinkovitosti, solidarnosti in splošnega učinka; v zvezi s tem poudarja, da se je treba pri prihodnji porabi še bolj osredotočiti na rezultate;

5. poudarja, da večletnega finančnega okvira ne bo odobril brez dogovora o reformi sistema virov lastnih sredstev EU, vključno z uvedbo svežnja novih lastnih sredstev, ki bodo bolj usklajena z glavnimi političnimi prednostnimi nalogami EU in jih bodo podpirala; opozarja, da namen uvedbe novih lastnih sredstev ni le zmanjšati sedaj prevladujoči delež prispevkov na podlagi bruto nacionalnega dohodka, temveč tudi zagotoviti ustrezno raven financiranja porabe EU v naslednjem večletnem finančnem okviru; ponovno poudarja svoje stališče, določeno v vmesnem poročilu o večletnem finančnem okviru, glede navedenih možnih rešitev za nova lastna sredstva (skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb, obdavčitev digitalnih storitev, davek na finančne transakcije, prihodek iz sistema za trgovanje z emisijami, prispevek iz naslova odpadne plastične embalaže in mehanizem za ogljično prilagajanje na mejah), ukinitve vseh rabatov in popravkov, poenostavitve zagotavljanja lastnih sredstev iz naslova DDV, znižanja deleža stroškov za pobiranje carin, ki jih zadrži država, ter vključitve drugih prihodkov v obliki glob in pristojbin v proračun EU;

6. ponovno poudarja, da je treba vzpostaviti nov mehanizem za zaščito proračuna EU, če se ne spoštuje načelo pravne države ali če so sistemsko ogrožene vrednote iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in če to vpliva ali bi lahko vplivalo na načela dobrega finančnega poslovodenja ali zaščito finančnih interesov Unije; poudarja, da ti ukrepi ne smejo vplivati na obveznost vladnih organov ali držav članic, da izplačajo sredstva končnim upravičencem ali prejemnikom;

Odzivanje na nove pobude po evropskih volitvah

7. pozdravlja politične zaveze za dodatne pobude, ki jih je sprejela novoizvoljena predsednica Komisije po izvolitvi julija 2019, in pričakuje čimprejšnjo razjasnitev njihovih proračunskih posledic; poudarja, da bi bilo treba za vse nove pobude, od katerih so bile nekatere v veliki meri že predvidene v vmesnem poročilu Parlamenta, dodatna sredstva zagotoviti poleg tistih iz prvotnih predlogov Komisije za naslednje proračunsko obdobje, kar pomeni, da bi morale biti zgornje meje večletnega finančnega okvira višje, kot je bilo prvotno predlagano; zato pričakuje, da bo Komisija že v prvotnem predlogu večletnega finančnega okvira uradno upoštevala proračunske posledice teh pobud in skupaj s Parlamentom zagovarjala potrebno raven financiranja v prihodnjih pogajanjih o večletnem finančnem okviru s Svetom;

8. Komisijo poziva, naj nemudoma predloži nadaljnje zakonodajne predloge za vzpostavitev novih instrumentov, da bo njihovo financiranje vključeno v sporazum o naslednjem večletnem finančnem okviru; pričakuje, da bodo morebitne nove pobude, predlagane po sprejetju večletnega finančnega okvira 2021–2027, financirane z novimi sredstvi;

9. v zvezi s prihodki pozdravlja zaveze novoizvoljene predsednice, da bo obudila oziroma razširila več pobud, ki bi morale biti del prihodnjega svežnja novih virov lastnih sredstev; poziva države članice, naj izkoristijo zlasti priložnost za uvedbo mehanizma za ogljično prilagajanje na mejah, saj bi se z njim na pravičen način odzvali na vsesplošne zahteve po odločnem vodenju v boju proti podnebnim spremembam, hkrati pa v mednarodni trgovini zagotovili enake konkurenčne pogoje;

Nadaljnji korak v smeri podnebnega prehoda

10. potrjuje svojo odločno podporo načelu vključevanja podnebnih ukrepov; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo naslednji večletni finančni okvir v celoti skladen s Pariškim sporazumom, in poudarja, da je pri političnih in finančnih prizadevanjih potreben občuten premik naprej za uresničitev njegovih ciljev, pa tudi za pravičen prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo, ki bo temeljilo na najvišjih merilih socialne pravičnosti, tako da nihče ne bo zapostavljen; z zanimanjem pričakuje konkreten predlog o evropskem zelenem dogovoru, ki ga je prihodnja predsednica Komisije predstavila v političnih smernicah; pričakuje, da bodo proračunska sredstva v naslednjem finančnem programskem obdobju v skladu s temi ambicijami, in hkrati poudarja, da bi večletni finančni okvir z zmanjšanimi sredstvi pomenil očiten korak nazaj;

11. poudarja, da skupni podnebni ukrepi na ravni EU prinašajo znatno dodano vrednost in bi zato morali imeti glavno mesto pri posodabljanju proračuna EU in njegovih programov odhodkov; zato poudarja, da mora vključevanje podnebnih vprašanj in biotske raznovrstnosti v naslednji večletni finančni okvir preseči delež ciljno usmerjene porabe, kot je določeno v njegovem vmesnem poročilu, poleg tega pa je treba podnebno in socialno razsežnost upoštevati pri odločanju v vseh pomembnejših programih in v celotnem ciklu politik; v zvezi s tem zahteva tudi bolj pregledno, strogo in celovito metodologijo, vključno s posodobitvijo kazalnikov uspešnosti za določanje odhodkov, povezanih s podnebjem in biotsko raznovrstnostjo, in za njihovo sledenje, preprečevanjem finančne podpore za škodljive ukrepe ter spremljanjem srednje- in dolgoročnega učinka vključevanja podnebnih ukrepov na blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; se zavzema, da bi tesno sodeloval pri oblikovanju te metodologije;

Takojšen začetek medinstitucionalnih pogajanj

12. opozarja, da člen 312(5) PDEU določa, da tri institucije EU v postopku sprejemanja večletnega finančnega okvira ukrenejo vse potrebno za njegovo lažje sprejetje; poudarja, da se je Parlament že skoraj leto dni pripravljen pogajati o vseh vidikih svežnja o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih, medtem ko se Svet vse doslej še ni bil pripravljen udeležiti kakršnih koli pomembnih pogovorov razen kratkih in formalističnih predstavitev in poročanj ob robu sej Sveta za splošne zadeve; meni, da takšni minimalistični stiki ne morejo šteti za zadovoljivo medinstitucionalno sodelovanje in niso v skladu s tem, kar Pogodba izrecno zahteva;

13. zato zahteva takojšnjo okrepitev medinstitucionalnih pogovorov o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih, da bi utrli pot dejanskim pogajanjem, in poziva Svet, naj nemudoma sprejme pogajalski mandat; meni, da bi moral Svet pri določanju svojega stališča že ustrezno upoštevati stališča Parlamenta, da bi zagotovil njegovo odobritev; pričakuje, da bosta v ta namen predsedstvo Sveta in Komisija stališča Parlamenta jasno sporočila in pojasnila v Svetu za splošne zadeve, in zahteva udeležbo pogajalske skupine Parlamenta na vseh neuradnih sestankih Sveta v zvezi z večletnim finančnim okvirom; poudarja, da je treba organizirati namenska tristranska srečanja, na katerih bi poglobili razpravo o različnih vidikih predlogov o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih ter tako dopolnili obstoječe predstavitve in poročanja v okviru Sveta za splošne zadeve; poleg tega pričakuje, da se bodo v skladu s členom 324 PDEU sklicala srečanja na visoki ravni med predsedniki institucij;

Zaščita posebnih pravic Parlamenta

14. je seznanjen z metodologijo Sveta za pripravo pogajalskih sklopov za večletni finančni okvir; kljub temu pa se boji, da Svet tako poskuša Evropskemu svetu dodeliti prevladujočo vlogo pri sprejemanju nepreklicnih odločitev o več vidikih naslednjega večletnega finančnega okvira, kot se je zgodilo v postopku sprejemanja sedanjega večletnega finančnega okvira; poudarja, da Parlament ne bo zgolj potrdil „izvršenega dejstva“ Evropskega sveta in je pripravljen odobritev zadržati, dokler ne bo dosežen zadovoljiv dogovor;

15. poudarja, da ti pogajalski sklopi ne vključujejo le elementov uredbe o večletnem finančnem okviru, ki jo mora odobriti Parlament, ampak tudi precej zakonodajnih določb v zvezi s sektorskimi politikami EU, o katerih je treba odločati po rednem zakonodajnem postopku; zato meni, da ti pogajalski sklopi odražajo zgolj interni postopek Sveta, ki nikakor ne sme preprečiti, da bi se Parlament ustrezno pogajal o vseh elementih svežnja večletnega finančnega okvira in sektorske zakonodaje; zato poziva Svet, naj začne pogajanja s Parlamentom o vseh vidikih sektorske zakonodaje, v kateri bodo določeni novi programi EU, pa tudi o predlogu v zvezi z načelom pravne države;

16. želi spomniti, da so sklepi Evropskega sveta politične narave in da člen 15(1) PEU Evropskemu svetu prepoveduje opravljanje zakonodajnih funkcij; zato poziva Evropski svet, naj ne sprejme podrobnih in domnevno zavezujočih sklepov na podlagi pogajalskih sklopov o večletnem finančnem okviru, saj bi to pomenilo neposredno poseganje v zakonodajno področje; pričakuje, da bo Komisija kot poštena posrednica in varuhinja pogodb podprla Parlament pri izvajanju njegovih zakonodajnih pristojnosti v postopku odobritve in rednem zakonodajnem postopku;

Varovalna mreža za zaščito upravičencev programov EU: priprava načrta izrednih ukrepov v zvezi z večletnim finančnim okvirom

17. obžaluje, da je Evropski svet že večkrat podaljšal rok za sprejetje politične odločitve; izraža bojazen, da teh kompleksnih pogajanj ne bo mogoče uspešno zaključiti do konca sedanjega večletnega finančnega okvira, če bosta Svet in Evropski svet še naprej zamujala in Parlamenta ne bosta vključila v pogajanja; opozarja, da je zaradi poznega sprejetja sedanjega večletnega finančnega okvira prišlo do resnih težav pri začetku izvajanja programov EU, enako pa se je dogajalo že v preteklosti;

18. opozarja, da če novi večletni finančni okvir ne bo pravočasno sprejet, člen 312(4) PDEU zagotavlja varovalno mrežo, saj se lahko začasno podaljšajo zgornje meje in druge določbe iz zadnjega leta tega okvira; je vseeno zaskrbljen, da bi lahko bila takšna varovalna mreža ogrožena ne le zaradi pomanjkljive pripravljenosti na operativni ravni, temveč tudi zaradi izteka nekaterih potekajočih programov EU; v zvezi s tem svari pred prekinitvijo programov EU in izjavlja, da se ne namerava pustiti prisiliti v sprejetje slabega dogovora zgolj zaradi časovnega pritiska;

19. poziva Komisijo, naj zato nemudoma začne pripravljati načrt izrednih ukrepov v zvezi z večletnim finančnim okvirom, da bi zaščitila upravičence in zagotovila neprekinjeno financiranje, če bo treba sedanji večletni finančni okvir podaljšati; zahteva, naj ta načrt uradno predloži v začetku leta 2020, da ga bosta lahko Svet in Parlament hitro sprejela; zahteva tudi, naj v načrt vključi horizontalni zakonodajni predlog za odpravo rokov, določenih v zadevnih programih, s čimer bi zagotovili skladnost s členom 312(4) PDEU, pa tudi konkretne operativne določbe, zlasti za nadaljevanje politik v okviru deljenega upravljanja;

°

° °

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropskemu svetu in Komisiji.

 

 

[1] UL C 162, 10.5.2019, str. 51.

[2] UL C 162, 10.5.2019, str. 71.

[3] Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0226.

[4] Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov