Процедура : 2019/2810(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0111/2019

Внесени текстове :

B9-0111/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0111/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси</Titre>

<DocRef>(2019/2810(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Кристине Андерсон, Николаус Фест, Ларс Патрик Берг</Depute>

<Commission>{ID}от името на групата ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0111/2019

Резолюция на Европейския парламент относно чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси

(2019/2810(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2018 г., озаглавено „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“ (COM(2018)0236),

 като взе предвид доклада на Комисията относно изпълнението на Плана за действие за борба с дезинформацията от 14 юни 2019 г. (JOIN(2019)0012),

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 18 октомври 2018 г.,

 като взе предвид проучването, озаглавено Automated tackling of disinformation (Автоматизирана борба с дезинформацията), публикувано от Генералната дирекция за парламентарни изследвания на Европейския парламент на 15 март 2019 г.[1],

 като взе предвид своята резолюция от 12 март 2019 г. относно заплахите за сигурността във връзка със засилващото се технологично присъствие на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за ограничаването им[2],

 като взе предвид своята препоръка от 13 март 2019 г. до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането на доклада на Европейския парламент относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни[3],

 като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно използването на данните на потребителите на „Фейсбук“ от „Кеймбридж Аналитика“ и въздействието върху защитата на личните данни [4],

 като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. във връзка с годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана[5],

 като взе предвид деветнадесетия доклад на Комисията от 24 юли 2019 г. за напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност (COM(2019)0353),

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)[6],

 като взе предвид предложението на Комисията от 6 юни 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г. (COM(2018)0434),

 като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 17 септември 2019 г. относно чуждестранната намеса в избори и дезинформацията в националните и европейските демократични процеси,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че опитите на международни участници, включително на Европейския съюз и подкрепяните от ЕС недържавни участници, чрез намеса да упражняват влияние върху процеса на вземане на решения, са част от по-широка тенденция сред демокрациите в световен мащаб;

Б. като има предвид, че намесата може да има много форми, включително кампании за дезинформация в социалните медии с цел формиране на общественото мнение, кибератаки срещу критична инфраструктура и промишлен шпионаж;

В. като има предвид, че намесата на ЕС в избори в чужбина представлява голямо предизвикателство, тъй като създава сериозни рискове за европейските демократични общества и институции, основните права и свободи, принципите на правовата държава, сигурността, икономическото благосъстояние и в крайна сметка, суверенитета;

Г. като има предвид, че взаимосвързаността между хората и икономиките на световно равнище чрез цифрови средства и нови технологии е увеличила средствата на разположение на международните участници, включително ЕС, които участват в чуждестранни намеси; като има предвид, че медийните платформи могат лесно да бъдат използвани за разпространяване на дезинформация и фалшиви новини;

Д. като има предвид, че е необходимо да се повиши осведомеността относно кампаниите за дезинформация на ЕС, тъй като те представляват един от основните източници на дезинформация в Европа;

1. подчертава, че свободата на словото и свободата на изразяване, както и медийният плурализъм, са в основата на устойчивите демократични общества и осигуряват най-добри гаранции срещу кампаниите за дезинформация и враждебната пропаганда;

2. подчертава индивидуалното право на всички граждани на държавите членки да избират как да се снабдяват с информация, без да бъдат контролирани или манипулирани от което и да е било правителство или институция на ЕС;

3. отново заявява, че финансираната от ЕС пропаганда по време на избори, например референдумът за излизането на Обединеното кралство от ЕС, подкопава правото на хората да изразяват мнението си относно управлението на своята държава, пряко или чрез свободно избрани представители, както е заложено във Всеобщата декларация за правата на човека;

4. решително осъжда продължаващото използване на пропаганда на ЕС в институциите за предучилищно и основно образование в държавите – членки на ЕС;

5. решително осъжда разходите за пропаганда от страна на ЕС в държавите членки;

6. отбелязва, че не съществуват неопровержими доказателства за руска намеса в изборите за Европейски парламент и че след продължително разследване докладът „Мълър“ относно руската дейност по време на изборите в САЩ не позволява еднозначно заключение; освен това отбелязва, че в международната преса са изразени съмнения относно възможната намеса на правителствата на някои държави членки по време на последната кампания за президентски избори в САЩ;

7. отбелязва, че не е ясно дали т.нар. „движение за климата“ представлява хибридна заплаха, тъй като се финансира от частни и може би държавни участници с цел да се повлияе на вземането на политически решения в рамките на и от страна на ЕС в ущърб на неговите граждани; призовава Комисията да провери финансовия контекст на движението за климата за всякаква чужда намеса;

8. призовава Комисията да проявява бдителност, за да не създаде ЕС в усилията си за борба с дезинформацията „министерство на истината“ и по този начин да ограничи свободата на изразяване на мнение и правото на разпространяване на информация и идеи без намеса от страна на публичните органи;

9. призовава Комисията и държавите членки да попречат на ЕС да се превърне в машина за (контра)пропаганда, която заглушава всички форми на противопоставяне срещу неговото послание;

10. призовава Комисията да избягва да налага автоцензура на гражданите на държавите членки чрез внушаването на страх, че всяка форма на критика към ЕС ще бъде заглушена и/или санкционирана;

11. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че стратегиите срещу дезинформацията и пропагандата не се използват като средство за предотвратяване или задушаване на критиките, отправяни към ЕС;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.

[1] Генерална дирекция за парламентарни изследвания, Отдел за научни прогнози, 15 март 2019 г.

[2] Приети текстове, P8_TA(2019)0156.

[3] Приети текстове, P8_TA(2019)0187.

[4] Приети текстове, P8_TA(2018)0433.

[5] Приети текстове, P8_TA(2018)0514.

[6] ОВ L 119, 4.5.2016, стр. 1.

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност