Διαδικασία : 2019/2810(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0111/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0111/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/10/2019 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0111/2019</NoDocSe>
PDF 155kWORD 49k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες</Titre>

<DocRef>(2019/2810(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg</Depute>

<Commission>{ID}εξ ονόματος της Ομάδας ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0111/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες

(2019/2810(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» (COM(2018)0236),

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης, με ημερομηνία 14 Ιουνίου 2019 (JOIN(2019) 0012),

 έχοντας υπόψη τα από 18 Οκτωβρίου 2018 συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Η αυτοματοποιημένη αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης» που δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Μαρτίου 2019[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2019, σχετικά με τις απειλές κατά της ασφάλειας που συνδέονται με την αυξανόμενη τεχνολογική παρουσία της Κίνας στην ΕΕ και την ενδεχόμενη ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωσή τους[2],

 σχετικά με τη σύστασή του, με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2019, προς το Συμβούλιο και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και τον αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)[5],

 έχοντας υπόψη τη δέκατη ένατη έκθεση προόδου με τίτλο «προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας» της Επιτροπής, με ημερομηνία 24 Ιουλίου 2019 (COM(2019)0353),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 27 Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)[6],

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2018, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434),

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με ξένες παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών δημοκρατικών διαδικασιών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη κρατικών παραγόντων που υποστηρίζονται από την ΕΕ, να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω παρεμβάσεων αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης που βιώνουν οι δημοκρατίες σε παγκόσμιο επίπεδο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρέμβαση μπορεί να λάβει πολυάριθμες μορφές, όπως εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που στοχεύουν σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και βιομηχανική κατασκοπία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες άλλων κρατών συνιστά μείζονα πρόκληση, καθώς θέτει σοβαρούς κινδύνους για τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές κοινωνίες και θεσμούς, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, το κράτος δικαίου, την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και, σε τελική ανάλυση, την ευρωπαϊκή κυριαρχία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια διασύνδεση ανθρώπων και οικονομιών με ψηφιακά μέσα και νέες τεχνολογίες έχει αυξήσει τα μέσα που διαθέτουν οι διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, οι οποίοι εμπλέκονται σε παρεμβάσεις στα εσωτερικά τρίτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν για τη διάδοση παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εκστρατείες παραπληροφόρησης της ΕΕ, καθώς τούτες αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές παραπληροφόρησης στην Ευρώπη·

1. τονίζει ότι η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, καθώς και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, βρίσκονται στο επίκεντρο των ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών και προσφέρουν τις καλύτερες διασφαλίσεις έναντι εκστρατειών παραπληροφόρησης και εχθρικής προπαγάνδας·

2. τονίζει το ατομικό δικαίωμα όλων των πολιτών των κρατών μελών να αντλούν την ενημέρωσή τους από όπου επιθυμούν, χωρίς να ελέγχονται ή να χειραγωγούνται από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή θεσμικό όργανο της ΕΕ·

3. επαναλαμβάνει ότι η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ προπαγάνδα στις εκλογές, όπως το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit, υπονομεύει το δικαίωμα των ανθρώπων να έχουν λόγο ως προς τη διακυβέρνηση της χώρας τους, άμεσα ή μέσω ελεύθερα εκλεγμένων εκπροσώπων, όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

4. καταδικάζει έντονα τη συνεχή άσκηση προπαγάνδας εκ μέρους της ΕΕ σε νηπιαγωγεία και σε μαθητές μικρών ηλικιών στα κράτη μέλη της ΕΕ·

5. καταδικάζει απερίφραστα τις δαπάνες για ενωσιακή προπαγάνδα στα κράτη μέλη της ΕΕ·

6. σημειώνει ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για ρωσική επέμβαση στις ευρωπαϊκές εκλογές και ότι, μετά από μακρά έρευνα, η έκθεση Mueller σχετικά με ρωσική δραστηριότητα στις εκλογές των ΗΠΑ δεν καταλήγει σε σαφή συμπεράσματα· σημειώνει επίσης ότι ο διεθνής Τύπος έχει εκφράσει αμφιβολίες σχετικά με πιθανή παρέμβαση των κυβερνήσεων ορισμένων κρατών μελών κατά την τελευταία προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ για τις προεδρικές εκλογές·

7. σημειώνει ότι δεν είναι σαφές κατά πόσον το λεγόμενο «κίνημα για το κλίμα» συνιστά υβριδική απειλή, καθώς χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς και ενδεχομένως κρατικούς παράγοντες προκειμένου να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων από την ΕΕ και εντός αυτής εις βάρος των πολιτών της· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο κινήματος για το κλίμα σε σχέση με τυχόν ξένη ανάμιξη·

8. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής σε σχέση με το ενδεχόμενο να δημιουργήσει η ΕΕ «Υπουργείο Αλήθειας», στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς την παρέμβαση των δημόσιων αρχών·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να καταστεί η ΕΕ μηχανή (αντι)προπαγάνδας που θα φιμώνει κάθε αντιπολιτευτική στο αφήγημά της φωνή·

10. καλεί την Επιτροπή να αποφύγει την επιβολή αυτολογοκρισίας στους πολίτες των κρατών μελών με την πρόκληση του φόβου πως οποιαδήποτε μορφή κριτικής κατά της ΕΕ θα φιμώνεται και/ή θα τιμωρείται·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας δεν θα χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για την πρόληψη ή την καταστολή της κριτικής με στόχο την ΕΕ·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας, Μονάδα Διερεύνησης Επιστημονικών Προοπτικών, 15 Μαρτίου 2019.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0156.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0187.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0433.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0514.

[6] ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου