Förfarande : 2019/2810(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0111/2019

Ingivna texter :

B9-0111/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/10/2019 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0111/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer</Titre>

<DocRef>(2019/2810(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg</Depute>

<Commission>{ID}för ID-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0111/2019

Europaparlamentets resolution om utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer

(2019/2810(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 april 2018 Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi (COM(2018)0236),

 med beaktande av kommissionen rapport av den 14 juni 2019 om genomförandet av åtgärdsplanen mot desinformation (JOIN(2019)0012),

 med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 18 oktober 2018,

 med beaktande av den studie om automatiserat bekämpande av desinformation som offentliggjordes den 15 mars 2019 av Europaparlamentets generaldirektorat för parlamentarisk utredning och analys[1],

 med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2019 om säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder på EU-nivå för att minska dem[2],

 med beaktande av sin rekommendation av den 13 mars 2019 till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter[3],

 med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2018 om Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet[4],

 med beaktande av sin resolution av den 12 december 2018 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken[5],

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 juli 2019 Nittonde rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion (COM(2019)0353),

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen)[6],

 med beaktande av kommissionens förslag av den 6 juni 2018 till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 (COM(2018)0434),

 med beaktande av rådets och kommissionens uttalanden av den 17 september 2019 om utländsk inblandning i valprocesser och desinformation inom demokratiska processer på nationell och europeisk nivå,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Försök från internationella aktörers sida, bland vilka också märks Europeiska unionen och EU-stödda icke-statliga aktörer, att utöva inflytande på beslutsfattandet genom inblandning i detta, är en del av en större trend som upplevs av demokratier i hela världen.

B. Inblandningen kan anta en mångfald olika former, däribland desinformationskampanjer i sociala medier för att forma den allmänna opinionen, it-angrepp mot kritisk infrastruktur samt industrispionage.

C. EU:s valinblandning utomlands utgör en stor utmaning, eftersom den allvarligt hotar europeiska demokratiska samhällen och institutioner, de grundläggande fri- och rättigheterna, rättsstaten, säkerheten, det ekonomiska välståndet och i sista hand suveräniteten.

D. Den globala sammankopplingen av människor och ekonomier genom digitala medel och ny teknik har lett till att internationella aktörer som sysslar med utländsk inblandning, bland dem också EU, fått flera verktyg till sitt förfogande. Det är lätt att använda medieplattformar för att sprida desinformation och falska nyheter.

E. Det behövs ökad medvetenhet om EU:s desinformationskampanjer, eftersom de är en av de främsta källorna till desinformation i Europa.

1. Europaparlamentet betonar att yttrande- och åsiktsfriheten samt mediepluralismen är centrala inslag i motståndskraftiga demokratiska samhällen, och ger bästa möjliga skydd mot desinformationskampanjer och fientlig propaganda.

2. Europaparlamentet framhåller att alla enskilda medborgare i medlemsstaterna har rätt att själva inhämta sin information från vilka källor de än väljer, utan att kontrolleras eller manipuleras av vare sig någon regering eller någon EU-institution.

3. Europaparlamentet upprepar att EU-stödd propaganda i samband med val, såsom den brittiska folkomröstningen om brexit, urholkar folkens rätt att direkt eller genom fritt valda ombud få bestämma om sitt lands styrelse, en rättighet som fastställts i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

4. Europaparlamentet fördömer skarpt att EU-propaganda hela tiden används i förskolor och under grundskolans sex första år i EU:s medlemsstater.

5. Europaparlamentet fördömer skarpt utläggen för EU-propaganda i medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet konstaterar att det inte finns några ovedersägliga bevis på rysk inblandning i europeiska val samt att det efter en lång utredning framkommit att Mueller-rapporten om rysk aktivitet i samband med valen i Förenta staterna inte medger några definitiva slutsatser. Parlamentet noterar ytterligare att den internationella pressen påtalat det tvivelaktiga i vissa medlemsstaters regeringars eventuella inblandning i den senaste presidentvalskampanjen i Förenta staterna.

7. Europaparlamentet konstaterar att det inte är klart om den så kallade klimatrörelsen är ett hybridhot till följd av att den bekostas av privata och möjligen statliga aktörer och har som mål att påverka det politiska beslutsfattandet både inom EU och från EU:s sida, till förfång för unionsmedborgarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka klimatrörelsens ekonomiska bakgrund, för att se efter om där eventuellt förekommer utländsk inblandning.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se upp så att EU inte inrättar något ”sanningsministerium” i sitt arbete mot desinformation, så att det uppställs begränsningar för både yttrandefriheten och för rätten att sprida information och tankar utan att myndigheterna lägger sig i det.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inte låta EU bli en (mot)propagandamaskin där allt slags opposition mot EU:s budskap tystas ned.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte ålägga EU-medborgarna självcensur genom att skapa en rädsla för att alla former av kritik mot EU kommer att tystas ned och/eller bestraffas.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att strategierna mot desinformation och propaganda inte används för att hindra eller förkväva kritik mot EU.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

[1] Generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och analys, enheten för vetenskaplig framsyn, den 15 mars 2019.

[2] Antagna texter, P8_TA(2019)0156.

[3] Antagna texter, P8_TA(2019)0187.

[4] Antagna texter, P8_TA(2018)0433.

[5] Antagna texter, P8_TA(2018)0514.

[6] EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy