Процедура : 2019/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0112/2019

Внесени текстове :

B9-0112/2019

Разисквания :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0112/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 52k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Марко Дзани, Елен Лапорт, Анна Бонфриско, Валентино Грант, Йоахим Кус</Depute>

<Commission>{ID}от името на групата ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0112/2019

Резолюция на Европейския парламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите

(2019/2833(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Протокол (№ 2) към ДФЕС относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“ (COM(2018)0321),

 като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 г. (COM(2018)0322) и предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325),

 като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение[1],

 като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 10 октомври 2019 г. относно „Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: време е да се отговори на очакванията на гражданите“,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че многогодишната финансова рамка (МФР) и бюджетната политика на ЕС бързо доказаха, че са неефективни при откликването на нуждите на гражданите и държавите членки и спрямо нарастващите предизвикателства, пред които те са изправени, например безработицата, икономическата рецесия, бедността, миграционната криза и заплахите за сигурността;

Б. като има предвид, че на 2 май 2018 г. Комисията представи пакет от законодателни предложения относно МФР за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси на ЕС, последван от законодателни предложения за създаването на нови програми и инструменти на ЕС;

В. като има предвид, че институциите на ЕС не взеха предвид опустошителните последици от своите политически и икономически решения за гражданите и МСП в ЕС;

Г. като има предвид, че много граждани на ЕС считат, че Съюзът не върши работа за тях и носи ползи единствено за европейския елит и неговите последователи;

1. подчертава, че МФР за периода 2021 – 2027 г. трябва да отговаря на действителните потребности на гражданите на ЕС; изтъква необходимостта да се избягват грешките от миналото, като се гарантира, че бюджетът на ЕС е по-ефективен, прозрачен и основан на резултатите, както и като се намаляват административните разходи в реално изражение и се предотвратява разхищението на средства;

2. съзнава икономическите трудности, с които се сблъскват няколко държави членки, и поема своята отговорност да започне преговори със Съвета с цел да се изгради по-ефикасна, прозрачна и основана на резултатите МФР;

3. изразява разочарованието си, че предложението на Комисията за общо увеличение на следващата МФР не взема предвид оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и всички свързани с това финансови последици, което означава, че националните данъкоплатци ще трябва да плащат повече; подчертава необходимостта правилно да се прецени кои средства могат да бъдат по-добре управлявани на национално равнище, за да се гарантира пълно зачитане на принципа на субсидиарност;

4. изисква ресурсите на МФР за периода 2021 – 2027 г. да бъдат намалени спрямо настоящите си равнища и да не надвишават 1% от БНД на ЕС-27;

5. изразява съжаление относно предизвикващото възмущение увеличение на административните разходи на ЕС, което също така не отчита икономическите трудности в няколко държави членки;

6. възразява срещу предложеното въвеждане на нови собствени ресурси на ЕС, което в крайна сметка ще доведе до допълнително данъчно облагане на предприятията и до увеличаване на данъчния натиск върху гражданите;

7. предлага, вместо да се разширява списъкът на потенциалните собствени ресурси, ЕС да рационализира своите прекомерни административни разходи и да прецени дали някои фондове биха могли да бъдат управлявани по-ефикасно на национално равнище, за да се гарантира пълно зачитане на принципа на субсидиарност;

8. припомня факта, че държавите членки са отговорни за собствените си фискални политики, и подчертава, че правомощието за облагане с данъци лежи в основата на суверенитета на държавите членки;

9. подчертава, че нито една институция на ЕС няма право да събира данъци от националните данъкоплатци;

10. категорично възразява срещу използването на каквато и да е била обвързаност с условия, които да превърнат финансирането от ЕС в инструмент за политическо изнудване, както е предвидено съгласно новата функция II – „Сближаване и ценности“; счита, че това е допълнителна атака срещу държавите – членки на ЕС, и тяхната свобода и независимост;

11. възразява срещу всички опити да се използва бюджетът на ЕС за свързани с отбраната или военни разходи, както е предвидено съгласно новата функция V;

12. подчертава, че пропагандните кампании на ЕС, например онези, в които се заявява, че намаляването на вноската на база БНД в МФР заедно с нови данъци на ЕС ще намалят вноските на гражданите в бюджета на ЕС, представляват маркетингови операции и са неетични и нечестни;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на Комисията и на Съвета.

 

[1] Приети текстове, P8_TA(2018)0449.

Последно осъвременяване: 11 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност