Postup : 2019/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0112/2019

Předložené texty :

B9-0112/2019

Rozpravy :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Hlasování :

PV 10/10/2019 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0112/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 49k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}za skupinu ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0112/2019

Usnesení Evropského parlamentu o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů

(2019/2833(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 312 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

 s ohledem na protokol (č. 2) SFEU o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

 s ohledem na sdělení Komise ze dne 2. května 2018 s názvem „Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027“ (COM(2018)0321),

 s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, který předložila Komise dne 2. května 2018 (COM(2018)0322), a na návrh rozhodnutí Rady týkající se systému vlastních zdrojů Evropské unie, který předložila Komise dne 2. května 2018 (COM(2018)0325),

 s ohledem na svou průběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody[1],

 s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 10. října 2019 o „víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů“,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se víceletý finanční rámec (VFR) a rozpočtová politika EU rychle ukázaly jako neúčinné v reakci na potřeby občanů a členských států a na výzvy, jimž stále občané a členské státy stále více čelí, jako jsou nezaměstnanost, hospodářská recese, chudoba, migrační krize a bezpečnostní hrozby;

B. vzhledem k tomu, že Komise dne 2. května 2018 představila soubor legislativních návrhů o VFR na období 2021–2027 a o vlastních zdrojích EU, na nějž navázala legislativními návrhy na vytvoření nových programů a nástrojů EU;

C. vzhledem k tomu, že orgány EU nezohlednily devastující účinky svých politických a ekonomických rozhodnutí na občany a malé a střední podniky v EU;

D. vzhledem k tomu, že se mnozí občané EU domnívají, že pro ně EU nefunguje a že z ní těží pouze evropská elita a její následovníci;

1. zdůrazňuje, že VFR na období 2021–2027 musí reagovat na skutečné potřeby občanů EU; poukazuje na to, že je třeba se vyvarovat předchozích chyb tím, že bude zajištěno, aby byl rozpočet EU účinnější, transparentnější a založený na výkonnosti, že se sníží administrativní výdaje v reálných hodnotách a zabrání se plýtvání penězi;

2. je si vědom hospodářských obtíží, které existují v řadě členských států, a přijímá zodpovědnost za zahájení jednání s Radou o vytvoření účinnějšího, transparentnějšího VFR založeného na výkonnosti;

3. vyjadřuje své zklamání nad tím, že návrh Komise na zvýšení celkové úrovně prostředků příštího víceletého finančního rámce nebere ohled na vystoupení Spojeného království z EU ani na všechny s tím související finančními důsledky, což znamená, že vnitrostátní daňoví poplatníci budou muset platit více; zdůrazňuje, že je nutné důkladně posoudit, které prostředky mohou být lépe řízeny na vnitrostátní úrovni, aby byla plně dodržena zásada subsidiarity;

4. žádá, aby byly prostředky ve VFR na období 2021–2027 sníženy ze současných úrovní a aby tyto prostředky nepřekročily 1 % HND EU-27;

5. s politováním konstatuje, že došlo ke skandálnímu nárůstu administrativních výdajů EU, který nezohledňuje hospodářské obtíže některých členských států;

6. staví se proti navrhovanému zavedení nových vlastních zdrojů EU, což v konečném důsledku povede k dalšímu zdanění podniků a zvýšenému daňovému zatížení občanů;

7. navrhuje, aby EU namísto rozšiřování seznamu potenciálních vlastních zdrojů racionalizovala své nadměrné administrativní výdaje a zhodnotila, zda by některé prostředky mohly být spravovány účinněji na vnitrostátní úrovni tak, aby bylo zaručeno plné dodržování zásady subsidiarity;

8. připomíná skutečnost, že za svou vlastní fiskální politiku jsou odpovědné členské státy, a zdůrazňuje, že pravomoc vybírat daně je samým základem svrchovanosti členských států;

9. zdůrazňuje, že žádná instituce EU není oprávněna vybírat daně od vnitrostátních daňových poplatníků;

10. důrazně se staví proti používání jakékoli formy podmíněnosti k tomu, aby se z financování EU stal nástroj politického vydírání, jak má být stanoveno v  novém okruhu II – Soudržnost a hodnoty; považuje to za další útok na členské státy EU a jejich svobodu a nezávislost;

11. staví se proti veškerým pokusům o využití rozpočtu EU k účelům souvisejícím s obranou nebo s vojenskými účely, jak je navrženo v novém okruhu V;

12. zdůrazňuje, že propagační kampaně EU jako ty, které uvádějí, že snížení příspěvku z HND do VFR v kombinaci s novými daněmi EU sníží příspěvky občanů do rozpočtu EU, jsou marketingovými operacemi a nejsou etické ani spravedlivé;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, Komisi a Radě.

[1] Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí