Procedure : 2019/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0112/2019

Indgivne tekster :

B9-0112/2019

Forhandlinger :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Afstemninger :

PV 10/10/2019 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0112/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 51k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}for ID-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0112/2019

Europa-Parlamentets beslutning om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger

(2019/2833(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 312 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til protokol (nr. 2) til TEUF om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2018 med titlen "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027" (COM(2018)0321),

 der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (COM(2018)0322), og til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (COM(2018)0325),

 der henviser til sin interimsbetænkning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale[1],

 der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 10. oktober 2019 om "Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger",

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den flerårige finansielle ramme (FFR) og EU's budgetpolitik hurtigt viste sig at være ineffektive med hensyn til at imødekomme borgernes og medlemsstaternes behov og de udfordringer, de i stigende grad står over for, såsom arbejdsløshed, økonomisk recession, fattigdom, migrationskrisen og sikkerhedstrusler;

B. der henviser til, at Kommissionen den 2. maj 2018 fremlagde en række lovforslag om FFR 2021-2027 og EU's egne indtægter, efterfulgt af lovforslag om oprettelse af nye EU-programmer og -instrumenter;

C. der henviser til, at EU-institutionerne ikke har taget hensyn til deres politiske og økonomiske valgs ødelæggende virkninger for borgerne og SMV'er i EU;

D. der henviser til, at mange EU-borgere føler, at EU ikke arbejder for dem, men kun kommer den europæiske elite og dens tilhængere til gode;

1. understreger, at FFR 2021-2027 skal opfylde de europæiske borgeres faktiske behov; påpeger, at det er nødvendigt at undgå tidligere fejltagelser ved at sikre, at EU-budgettet er mere effektivt, gennemsigtigt og resultatorienteret, og ved at reducere de administrative udgifter i faste priser og forhindre, at pengene går til spilde;

2. er bevidst om de økonomiske begrænsninger, der findes i flere medlemsstater, og påtager sig sit ansvar for at indgå i forhandlinger med Rådet med henblik på at opstille en mere effektiv, gennemsigtig og resultatbaseret FFR;

3. udtrykker sin skuffelse over Kommissionens forslag om at øge det samlede niveau for næste FFR, uden at der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af EU med alle de dermed forbundne økonomiske konsekvenser, hvilket betyder, at de nationale skatteydere vil skulle betale mere; understreger, at det er nødvendigt grundigt at evaluere, hvilke midler der kan forvaltes bedre på nationalt plan, for at sikre fuld respekt for nærhedsprincippet;

4. anmoder om, at midlerne i FFR 2021-2027 reduceres fra deres nuværende niveauer, og at de ikke overstiger 1 % af BNI for EU-27;

5. beklager den voldsomme stigning i EU's administrationsudgifter, som heller ikke tager hensyn til de økonomiske vanskeligheder, der opleves i adskillige medlemsstater;

6. protesterer mod den foreslåede indførelse af EU's nye egne indtægter, som i sidste ende vil føre til yderligere beskatning af virksomheder og et øget skattetryk for borgerne;

7. foreslår, at EU i stedet for at udvide listen over potentielle egne indtægter rationaliserer sine overdrevne administrationsudgifter og vurderer, om nogle fonde kan forvaltes mere effektivt på nationalt plan for at sikre fuld overholdelse af nærhedsprincippet;

8. minder om, at medlemsstaterne er ansvarlige for deres finanspolitikker, og understreger, at beføjelsen til at opkræve skatter er et centralt element i medlemsstaternes suverænitet;

9. understreger, at ingen EU-institution har ret til at opkræve skatter hos nationale skatteydere;

10. er stærkt imod brugen af enhver form for konditionalitet til at gøre EU-finansiering til et instrument til politisk afpresning, jf. det nye udgiftsområde II – "Samhørighed og værdier"; anser dette som endnu et angreb mod EU's medlemsstater og deres frihed og uafhængighed;

11. afviser ethvert forsøg på at bruge EU-budgettet til forsvars- eller militærrelaterede udgifter, som forudset under det nye udgiftsområde V;

12. understreger, at EU's propagandakampagner – såsom dem, der hævder, at reduktionen af BNI-bidraget til FFR kombineret med nye EU-skatter vil mindske borgernes bidrag til EU-budgettet – er markedsføringstiltag og er hverken etiske eller retfærdige;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, Kommissionen og Rådet.

 

[1]Vedtagne tekster ,  P8_TA(2018)0449.

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik