Πρόταση ψηφίσματος - B9-0112/2019Πρόταση ψηφίσματος
B9-0112/2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών

2.10.2019 - (2019/2833(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Διαδικασία : 2019/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0112/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0112/2019
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0112/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών

(2019/2833(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της ΣΛΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027» (COM(2018)0321),

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0322), και την πρόταση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2018, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0325),

 έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[1],

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το «Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών»,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και η δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ αποδείχθηκαν γρήγορα αναποτελεσματικά όσον αφορά την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και των κρατών μελών και στις ολοένα και περισσότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως η ανεργία, η οικονομική ύφεση, η φτώχεια, η μεταναστευτική κρίση και οι απειλές κατά της ασφάλειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη νομοθετικών προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027 και τους ιδίους πόρους της ΕΕ, την οποία ακολούθησαν νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση νέων προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν οι πολιτικές και οικονομικές επιλογές τους στους πολίτες και τις ΜΜΕ της ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της ΕΕ αισθάνονται ότι η ΕΕ δεν εργάζεται γι’ αυτούς και ωφελεί μόνο την ευρωπαϊκή ελίτ και τους ακολούθους της·

1. τονίζει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη να αποφευχθούν τα προηγούμενα σφάλματα διασφαλίζοντας ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα είναι πιο αποδοτικός, διαφανής και βασισμένος στις επιδόσεις καθώς και μειώνοντας τις διοικητικές δαπάνες σε πραγματικούς όρους και αποτρέποντας τη σπατάλη χρημάτων·

2. γνωρίζει τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν πολλά κράτη μέλη και αναλαμβάνει την ευθύνη να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και διαφανούς ΠΔΠ που θα βασίζεται στις επιδόσεις·

3. εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι στην πρόταση της Επιτροπής για συνολική αύξηση του επόμενου ΠΔΠ δε λαμβάνεται υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και όλες οι σχετικές δημοσιονομικές συνέπειές της, πράγμα που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι στα κράτη μέλη θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα· επισημαίνει την ανάγκη να αξιολογηθούν ορθά οι πόροι που μπορούν να τύχουν καλύτερης διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας·

4. ζητεί να μειωθούν οι πόροι του ΠΔΠ 2021-2027 από τα τρέχοντα επίπεδά τους και να μην υπερβούν το 1 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27·

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την εξωφρενική αύξηση των διοικητικών δαπανών της ΕΕ, η οποία καταδεικνύει μεταξύ άλλων ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη·

6. αντιτίθεται στην προτεινόμενη καθιέρωση νέων ιδίων πόρων της ΕΕ, η οποία θα οδηγήσει τελικά σε περαιτέρω φορολόγηση των επιχειρήσεων και στην άσκηση μεγαλύτερης φορολογικής πίεσης στους πολίτες·

7. προτείνει, αντί να επεκταθεί ο κατάλογος των δυνητικών ιδίων πόρων, η ΕΕ να εξορθολογίσει τις υπερβολικές διοικητικές δαπάνες της και να αξιολογήσει κατά πόσον ορισμένα κονδύλια θα μπορούσαν να τύχουν αποτελεσματικότερης διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας·

8. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις δημοσιονομικές πολιτικές τους και τονίζει ότι η εξουσία επιβολής φόρων βρίσκεται στον πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών μελών·

9. τονίζει ότι κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν δικαιούται να εισπράττει φόρους από τους  εθνικούς φορολογούμενους·

10. αντιτίθεται σθεναρά στη χρήση οποιασδήποτε μορφής προϋποθέσεων με σκοπό την μετατροπή της χρηματοδότησης της ΕΕ σε μέσο πολιτικού εκβιασμού, όπως προβλέπεται στον νέο τομέα ΙΙ — Συνοχή και αξίες· πιστεύει ότι πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα κατά των κρατών μελών της ΕΕ και της ελευθερίας και ανεξαρτησίας τους·

11. αντιτίθεται σε οποιαδήποτε απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ για αμυντικές ή στρατιωτικές δαπάνες, όπως προβλέπεται στον νέο τομέα 5·

12. τονίζει ότι οι εκστρατείες προπαγάνδας της ΕΕ, όπως εκείνες που διακηρύσσουν ότι η μείωση της συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ στο ΠΔΠ σε συνδυασμό με την επιβολή νέων φόρων στην ΕΕ θα μειώσουν τις συνεισφορές των πολιτών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, συνιστούν ενέργειες εμπορικής προώθησης και δεν είναι ούτε δεοντολογικές ούτε δίκαιες·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα πρόταση ψηφίσματος στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτωβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου