Menettely : 2019/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0112/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0112/2019

Keskustelut :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Äänestykset :

PV 10/10/2019 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0112/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>neuvoston ja komission julkilausumien johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}ID-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0112/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin

(2019/2833(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 312 artiklan,

 ottaa huomioon SEUT-sopimuksen pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta,

 ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Nykyaikainen talousarvio unionille, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia – Monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2021–2027” (COM(2018)0321),

 ottaa huomioon 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (COM(2018)0322) ja 2. toukokuuta 2018 annetun komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (COM(2018)0325),

 ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa väliaikaisen mietinnön[1] monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi,

 ottaa huomioon neuvoston ja komission 10. lokakuuta 2019 antamat julkilausumat monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että monivuotinen rahoituskehys ja EU:n budjettipolitiikka osoittivat nopeasti tehottomuutensa pyrittäessä vastaamaan kansalaisten ja jäsenvaltioiden tarpeisiin ja näiden yhä yleisemmin kohtaamiin ongelmiin, kuten työttömyyteen, talouden taantumaan, köyhyyteen, maahanmuuttokriisiin ja turvallisuusuhkiin;

B. ottaa huomioon, että 2. toukokuuta 2018 komissio esitti joukon säädösehdotuksia, jotka koskivat vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä ja unionin omia varoja, minkä jälkeen se esitti säädösehdotuksia unionin uusien ohjelmien perustamisesta ja välineiden käyttöönotosta;

C. ottaa huomioon, että EU:n toimielimet eivät ole ottaneet huomioon poliittisten ja taloudellisten päätöstensä tuhoisia vaikutuksia EU:n kansalaisiin ja pk-yrityksiin;

D. ottaa huomioon, että EU:n kansalaisista tuntuu siltä, ettei EU toimi heidän hyväkseen vaan se hyödyttää vain eurooppalaista eliittiä ja heidän kannattajiaan;

1. korostaa, että monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 on vastattava EU:n kansalaisten todellisiin tarpeisiin; huomauttaa, että on tarpeen välttää aiempien virheiden toistuminen varmistamalla, että EU:n talousarvio on tehokkaampi, avoimempi ja tulosperusteisempi, sekä vähentämällä hallintomenoja reaalisesti ja estämällä rahan tuhlaaminen;

2. on tietoinen monissa jäsenvaltioissa ilmenevistä taloudellisista vaikeuksista ja kantaa vastuunsa neuvottelujen aloittamisesta neuvoston kanssa, jotta voidaan rakentaa tehokkaampi, avoimempi ja tulosperusteisempi monivuotinen rahoituskehys;

3. on pettynyt siihen, että komission ehdotuksessa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kokonaistason korottamisesta ei oteta huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroa EU:sta kaikkine siihen liittyvine taloudellisine seurauksineen, mikä tarkoittaa, että kansallisten veronmaksajien on maksettava enemmän; painottaa tarvetta arvioida asianmukaisesti sitä, mitä varoja on parempi hallinnoida kansallisella tasolla, jotta taataan toissijaisuusperiaatteen täysi noudattaminen;

4. pyytää vähentämään vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen varoja niiden nykyisestä tasosta, ja painottaa, että nämä varat eivät saa ylittää 1 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKTL:stä;

5. pitää valitettavana unionin hallintomenojen pöyristyttävää lisäystä, jossa ei myöskään oteta huomioon useissa jäsenvaltioissa koettuja taloudellisia vaikeuksia;

6. vastustaa ehdotettua EU:n uusien omien varojen käyttöönottoa, joka voisi loppujen lopuksi johtaa yritysten kovempaan verotukseen ja kansalaisiin kohdistuvan verotuspaineen kasvuun;

7. ehdottaa, että mahdollisten omien varojen luettelon jatkamisen sijaan EU:n olisi pyrittävä järkeistämään liiallisia hallintomenojaan ja arvioimaan, voitaisiinko osaa varoista hallinnoida tehokkaammin jäsenvaltioissa, jotta voidaan taata toissijaisuusperiaatteen noudattaminen kaikilta osin;

8. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa omasta finanssipolitiikastaan, ja korostaa, että oikeus periä veroja on olennainen osa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta;

9. korostaa, ettei millään EU:n toimielimellä ole oikeutta periä veroja kansallisilta veronmaksajilta;

10. vastustaa painokkaasti minkäänlaisen ehdollisuuden käyttöä tarkoituksena muuttaa EU:n rahoitus poliittisen kiristyksen välineeksi uuden otsakkeen 2 ”Koheesio ja arvot” mukaisesti; pitää tätä uutena hyökkäyksenä EU:n jäsenvaltioita ja niiden vapautta ja riippumattomuutta kohtaan;

11. vastustaa kaikkia yrityksiä käyttää unionin talousarviota puolustukseen liittyviin tai luonteeltaan sotilaallisiin tarkoituksiin, kuten uudessa otsakkeessa 5 kaavaillaan tehtävän;

12. painottaa, että EU:n propagandakampanjat, kuten ne, joissa väitetään, että monivuotiseen rahoituskehykseen maksettavan BKTL-osuuden pienentäminen yhdistettynä uusiin EU:n veroihin alentaa kansalaisten maksuja EU:n talousarvioon, ovat silkkaa mainostoimintaa eivätkä ne ole eettisiä eivätkä oikeudenmukaisia;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komissiolle ja neuvostolle.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0449.

Päivitetty viimeksi: 4. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö