Procedūra : 2019/2833(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0112/2019

Pateikti tekstai :

B9-0112/2019

Debatai :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Balsavimas :

PV 10/10/2019 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0112/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 51k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>„2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: metas patenkinti piliečių lūkesčius“</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}ID frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0112/2019

Europos Parlamento rezoliucija „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: metas patenkinti piliečių lūkesčius“

(2019/2833(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 312 straipsnį,

 atsižvelgdamas į SESV Protokolą (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos komunikatą „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa“ (COM(2018)0321),

 atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (COM(2018)0322), ir 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (COM(2018)0325),

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“[1],

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: metas patenkinti piliečių lūkesčius“,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi greitai paaiškėjo, kad daugiametė finansinė programa (DFP) ir ES biudžeto politika yra neveiksmingos reaguojant į piliečių ir valstybių narių poreikius bei problemas, su kuriomis jie vis dažniau susiduria, kaip antai nedarbas, ekonomikos nuosmukis, skurdas, migracijos krizė ir grėsmės saugumui;

B. kadangi 2018 m. gegužės 2 d. Komisija pateikė pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 2021–2027 m. DFP ir ES nuosavų išteklių rinkinį, o vėliau pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl naujų ES programų ir priemonių sukūrimo;

C. kadangi ES institucijos neatsižvelgė į savo taikomos politikos ir ekonominių sprendimų pražūtingus padarinius piliečiams bei MVĮ Europos Sąjungoje;

D. kadangi daugelis ES piliečių mano, kad ES nedirba jų labui ir kad ji naudinga tik Europos elitui bei jo pasekėjams;

1. pabrėžia, kad 2021–2027 m. DFP turi būti atsižvelgiama į tikruosius ES piliečių poreikius; atkreipia dėmesį į tai, jog reikia vengti ankstesnių klaidų, užtikrinant, kad ES biudžetas būtų veiksmingesnis, skaidresnis ir grindžiamas rezultatais, taip pat realiai mažinant administracines išlaidas ir užkertant kelią pinigų švaistymui;

2. supranta ekonominius sunkumus, kuriuos patiria keletas valstybių narių, ir prisiima pareigą pradėti derybas su Taryba, kad būtų galima parengti veiksmingesnę, skaidresnę ir labiau rezultatais grindžiamą DFP;

3. yra nusivylęs, kad Komisijos pasiūlyme padidinti bendrą būsimos DFP lėšų lygį neatsižvelgiama į Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES ir visas su tuo susijusias finansines pasekmes, o tai reiškia, kad valstybių narių mokesčių mokėtojai turės mokėti daugiau; pabrėžia poreikį tinkamai įvertinti, kokias lėšas galima geriau valdyti nacionaliniu lygmeniu, siekiant užtikrinti visapusišką subsidiarumo principo laikymąsi;

4. prašo sumažinti 2021–2027 m. DFP išteklius, palyginti su dabartiniu lygiu, ir kad šie ištekliai neviršytų 1 proc. 27 ES valstybių narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj);

5. apgailestauja dėl šokiruojančio ES administracinių išlaidų padidinimo, pagal kurį, be kita ko, net neatsižvelgiama į kai kuriose valstybėse narėse patiriamus ekonominius sunkumus;

6. prieštarauja pasiūlytam naujų ES nuosavų išteklių įdiegimui, nes dėl to galiausiai bus papildomai apmokestintos įmonės ir padidės mokesčiai piliečiams;

7. siūlo, kad, užuot ilginus savo galimų nuosavų išteklių sąrašą, ES racionalizuotų pernelyg dideles savo administracines išlaidas ir įvertintų, ar tam tikras lėšas būtų galima veiksmingiau valdyti nacionaliniu lygmeniu, siekdama užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma subsidiarumo principo;

8. primena, kad valstybės narės yra atsakingos už savo fiskalinę politiką, ir pabrėžia, kad apmokestinimo kompetencija yra esminė valstybių narių suverenumo dalis;

9. pabrėžia tai, kad nė viena ES institucija neturi teisės rinkti mokesčių iš valstybių narių mokesčių mokėtojų;

10. griežtai prieštarauja bet kokių sąlygų taikymui siekiant paversti ES lygmens finansavimą politinio šantažo priemone, kaip numatyta pagal naują II išlaidų kategoriją „Sanglauda ir vertybės“; mano, kad tokie mėginimai yra dar vienas išpuolis prieš ES valstybes nares ir jų laisvę bei nepriklausomybę;

11. nepritaria jokiems mėginimams ES biudžetą naudoti su gynyba ar karine sritimi susijusiems tikslams, kaip numatyta pagal naują V išlaidų kategoriją;

12. pabrėžia, kad ES propagandos kampanijos, pvz., kampanijos, kuriose teigiama, kad dėl BNPj pagrįsto įnašo į DFP sumažinimo, kartu taikant naujus ES mokesčius, sumažės piliečių įnašas į ES biudžetą, yra rinkodaros veiksmai, kurie nėra nei etiški, nei sąžiningi;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijai ir Tarybai.

[1] Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika