Postup : 2019/2833(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0112/2019

Predkladané texty :

B9-0112/2019

Rozpravy :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Hlasovanie :

PV 10/10/2019 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


<Date>{02/10/2019}2. 10. 2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0112/2019</NoDocSe>
PDF 142kWORD 51k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}v mene skupiny ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0112/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: je načase splniť očakávania občanov

(2019/2833(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

 so zreteľom na Protokol (č. 2) k ZFEÚ o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2018 s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)_0321),

 so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)_0322), a na návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ktoré predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)_0325,

 so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. novembra 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu[1],

 so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie z 10. októbra 2019 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch: čas splniť očakávania občanov,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže viacročný finančný rámec (VFR) a rozpočtová politika EÚ sa rýchlo ukázali ako neúčinné pri reagovaní na potreby občanov a členských štátov a na výzvy, ktorým čelia, ako je nezamestnanosť, hospodárska recesia, chudoba, migračná kríza a bezpečnostné hrozby;

B. keďže Komisia predložila 2. mája 2018 súbor legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojov EÚ, po ktorých nasledovali legislatívne návrhy na vytvorenie nových programov a nástrojov EÚ;

C. keďže inštitúcie EÚ nezohľadňujú devastačné dôsledky svojich politických a hospodárskych rozhodnutí na občanov a malé a stredné podniky v EÚ;

D. keďže mnohí občania EÚ majú pocit, že EÚ nepracuje pre nich a je prínosom len pre európsku elitu a jej priaznivcov;

1. zdôrazňuje, že VFR na roky 2021 – 2027 musí reagovať na skutočné potreby občanov EÚ; poukazuje na to, že je potrebné vyhnúť sa chybám z minulosti tým, že sa zabezpečí, aby bol rozpočet EÚ efektívnejší, transparentnejší a viac založený na výkonnosti, a tým, že sa reálne znížia administratívne výdavky a zabráni sa plytvaniu finančnými prostriedkami;

2. je si vedomý hospodárskych ťažkostí, ktoré sa vyskytli vo viacerých členských štátoch, a preberá svoju zodpovednosť za začatie rokovaní s Radou s cieľom zostaviť efektívnejší a transparentnejší VFR založený na výkonnosti;

3. vyjadruje sklamanie nad návrhom Komisie na celkové zvýšenie budúceho VFR, v ktorom sa neberie ohľad na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ so všetkými súvisiacimi finančnými dôsledkami, čo znamená, že daňovníci v členských štátoch budú musieť platiť viac; zdôrazňuje, že je potrebné riadne vyhodnotiť, ktoré finančné prostriedky by sa mohli lepšie spravovať na vnútroštátnej úrovni, aby sa zaručilo úplné dodržiavanie zásady subsidiarity;

4. žiada, aby sa prostriedky z VFR na roky 2021 – 2027 znížili z ich súčasných úrovní a aby tieto zdroje nepresiahli 1 % HND EÚ27;

5. vyjadruje poľutovanie nad neslýchaným nárastom administratívnych výdavkov EÚ, ktorý navyše nezohľadňuje hospodárske obmedzenia, ktoré sa vyskytli vo viacerých členských štátoch;

6. namieta proti navrhovanému zavedeniu nových vlastných zdrojov EÚ, ktoré v konečnom dôsledku povedú k ďalšiemu zdaňovaniu podnikov a zvýšenému daňovému tlaku na občanov;

7. navrhuje, aby EÚ namiesto toho, aby rozšírila zoznam potenciálnych vlastných zdrojov, zracionalizovala svoje nadmerné administratívne výdavky a posúdila, či by sa niektoré fondy mohli efektívnejšie spravovať na vnútroštátnej úrovni s cieľom zaručiť úplné dodržiavanie zásady subsidiarity;

8. pripomína, že členské štáty sú zodpovedné za svoje vlastné fiškálne politiky, a zdôrazňuje, že právomoc vyberať dane je jadrom zvrchovanosti členských štátov;

9. zdôrazňuje, že žiadna inštitúcia EÚ nemá právo vyberať dane od vnútroštátnych daňovníkov;

10. dôrazne namieta proti použitiu akejkoľvek formy podmienenosti na to, aby sa finančné prostriedky EÚ premenili na nástroj politického vydierania, ako sa stanovuje v novom okruhu II – Súdržnosť a hodnoty; považuje to za ďalší útok proti členským štátom EÚ a ich slobode a nezávislosti;

11. odmieta akýkoľvek pokus o využívanie rozpočtu EÚ na výdavky súvisiace s obranou alebo vojskom, ako sa plánuje v novom okruhu V;

12. zdôrazňuje, že propagandistické kampane EÚ, napríklad tie, v ktorých sa uvádza, že zníženie príspevku z HND do VFR v spojení s novými daňami EÚ znížia príspevky občanov do rozpočtu EÚ, sú marketingovými operáciami a nie sú etické ani spravodlivé;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Komisii a Rade.

 

[1]Prijaté texty, P8_TA(2018)0449.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia