Förfarande : 2019/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0112/2019

Ingivna texter :

B9-0112/2019

Debatter :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Omröstningar :

PV 10/10/2019 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0112/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 51k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av uttalanden av rådet och kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}för ID-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0112/2019

Europaparlamentets resolution om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar

(2019/2833(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av protokoll (nr 2) till EUF-fördraget om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 maj 2018 En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 (COM(2018)0321),

 med beaktande av kommissionens förslag av den 2 maj 2018 till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 (COM(2018)0322), och kommissionens förslag av den 2 maj 2018 till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2018)0325),

 med beaktande av sitt interimsbetänkande av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse[1],

 med beaktande av uttalandena från rådet och kommissionen av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel, dags att uppfylla medborgarnas förväntningar,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den fleråriga budgetramen och EU:s budgetpolitik visade sig snabbt vara ineffektiva för att tillgodose medborgarnas och medlemsstaternas behov och hantera de allt större utmaningar de ställs inför, såsom arbetslöshet, ekonomisk recession, fattigdom, migrationskrisen och säkerhetshot.

B. Den 2 maj 2018 lade kommissionen fram en rad lagstiftningsförslag om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och EU:s egna medel som följdes av lagstiftningsförslag om att inrätta nya EU-program och EU-instrument.

C. EU:s institutioner har inte tagit hänsyn till de förödande effekterna av deras politiska och ekonomiska val för medborgare och små och medelstora företag i EU.

D. Många europeiska medborgare har intrycket av att EU inte arbetar för dem, utan endast gagnar den europeiska eliten och deras följare.

1. Europaparlamentet betonar att den fleråriga budgetramen 2021–2027 måste tillgodose EU-medborgarnas faktiska behov. Parlamentet betonar att det är nödvändigt att undvika tidigare misstag genom att säkerställa att unionsbudgeten är mer effektiv, transparent och resultatbaserad, och genom att minska de administrativa utgifterna i reella termer och förebygga slöseriet med pengar.

2. Europaparlamentet är medvetet om de ekonomiska svårigheterna i flera medlemsstater och påtar sig sitt ansvar för att inleda förhandlingar med rådet i syfte att utforma en mer effektiv, transparent och resultatbaserad flerårig budgetram.

3. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över att kommissionens förslag om en generell ökning i nästa fleråriga budgetram inte tar hänsyn till Förenade kungarikets utträde ur EU och alla de ekonomiska konsekvenser detta medför, vilket betyder att de nationella skattebetalarna måste betala mer. Parlamentet betonar att man noggrant måste utvärdera vilka medel som bättre kan förvaltas på nationell nivå i syfte att garantera att subsidiaritetsprincipen respekteras fullt ut.

4. Europaparlamentet begär att resurserna i den fleråriga budgetramen 2021–2027 minskas från den nuvarande nivån och inte överstiger 1 % av BNI i EU-27.

5. Europaparlamentet beklagar den skandalösa ökningen av EU:s administrativa utgifter, vilken dessutom inte tar hänsyn till de ekonomiska svårigheterna i flera medlemsstater.

6. Europaparlamentet motsätter sig det föreslagna införandet av nya egna EU-medel, vilket i slutändan kommer att leda till ytterligare beskattning av företagen och ökat skattetryck på medborgarna.

7. Europaparlamentet föreslår att EU i stället för att utvidga förteckningen över potentiella egna medel rationaliserar sina mycket höga administrativa utgifter och undersöker om vissa medel skulle kunna förvaltas mer effektivt på nationell nivå, för att säkerställa fullständig respekt för subsidiaritetsprincipen.

8. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna är ansvariga för sin egen finanspolitik och understryker att befogenheten att ta ut skatter är en central del av medlemsstaternas suveränitet.

9. Europaparlamentet betonar att ingen EU-institution har rätt att driva in skatt från nationella skattebetalare.

10. Europaparlamentet avvisar med kraft användningen av någon form av villkorlighet för att omvandla EU:s finansiering till ett politiskt utpressningsinstrument, enligt den nya rubriken II – Sammanhållning och värderingar. Parlamentet anser att detta är ytterligare ett angrepp mot EU-medlemsstaterna och deras frihet och oberoende.

11. Europaparlamentet motsätter sig alla försök att utnyttja EU-budgeten för försvarsrelaterade eller militära utgifter, enligt den nya rubriken V.

12. Europaparlamentet betonar att EU:s propagandakampanjer, t.ex de som förklarar att minskningen av BNI-bidraget till den fleråriga budgetramen i kombination med nya EU-skatter kommer att minska medborgarnas bidrag till EU:s budget, endast är marknadsföringsverksamhet och varken är etiska eller rättvisa.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionen och rådet.

 

[1] Antagna texter, P8_TA(2018)0449.

Senaste uppdatering: 4 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy