Процедура : 2019/2833(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0113/2019

Внесени текстове :

B9-0113/2019

Разисквания :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Гласувания :

PV 10/10/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0113/2019</NoDocSe>
PDF 157kWORD 58k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Димитриос Пападимулис, Юнус Омаржи</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}от името на групата GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0113/2019

Резолюция на Европейския парламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите

(2019/2833(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 –2020[1] и неговото последващо изменение с Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г.[2],

 като взе предвид членове 106а и 171 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

 като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси[3],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 –2020 г. се оказа недостатъчна за отговаряне на конкретните нужди на гражданите и на предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки; като има предвид, че настоящите неолиберални политики на строги икономии задълбочиха социално-икономическата неравнопоставеност в рамките на държавите членки и между тях, задълбочиха рецесията в някои държави членки, увеличиха броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, подкопаха социалната функция на държавата, отслабиха правата на хората и на работниците и доведоха до увеличаване на безработицата и понижаване на публичните разходи в жизненоважни структурни области; като има предвид, че дерегулирането на пазара на труда и регресивните данъчни системи задълбочиха разликата по отношение на доходите и на богатството;

Б. като има предвид, че климатичните и екологичните кризи, в допълнение към загубата на биологично разнообразие, характерна за шестото масово изчезване на видове, представляват заплаха за стабилността, здравето и поминъка на обществата по целия свят, както и за хуманното отношение към животните; като има предвид, че ангажиментите, поети на Конференцията на ООН по изменението на климата през 2015 г. (COP 21) и потвърдени на срещата на високо равнище на ООН в областта на климата през 2019 г., не бяха изпълнени по подходящ начин;

В. като има предвид, че съществува неотложна необходимост от различен процес на интеграция, който да е в полза на социалния и демократичния напредък, да предоставя справедливи и мирни решения спрямо международните предизвикателства, да насърчава културния диалог в световен мащаб и да се основава солидно върху сътрудничеството между суверенни държави;

Г. като има предвид, че нараства осведомеността и търсенето на повече действия за насърчаване на устойчив, качествен и социално балансиран растеж, създаване на работни места, солидарност, просперитет за всички, справедливо разпределение на богатството, сигурност на заетостта и социална закрила, предоставяне на качествени, универсални и безплатни обществени услуги, благосъстояние на околната среда и достъпни жилищно настаняване, енергия, комуникации, инфраструктура и обществени услуги като цяло, и по-специално за най-уязвимите;

1. отбелязва принципа на единодушие по отношение на решенията на Съвета относно МФР; припомня принципите на съвместно вземане на решение и на нормалното демократично функциониране на институциите по отношение на процедурата за приемане на МФР; противопоставя се следователно на подхода на „преговорната кутия“, следван от Съвета, тъй като той нарушава предвидените в Договора прерогативи на Парламента като съзаконодател;

2. подчертава, че следващата МФР трябва да отговаря на реалните потребности, искания и стремежи на европейските народи; подчертава, че това трябва да се основава на нова стратегия – нов социално-екологичен публичен инвестиционен план на равнището на ЕС – насочен към стратегиите за развитие на държавите членки, който да отговаря на настоящите вътрешни и външни предизвикателства и да се ангажира със спешен преход към екологично устойчива, социално прогресивна и по-справедлива Европа; настоява, че е необходимо значително увеличение на бюджета на ЕС с цел укрепване на солидарността и запазване и засилване на преразпределителната му функция, като по този начин се гарантира прилагането на принципа на социално, икономическо и териториално сближаване и на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) във и извън ЕС, като същевременно се гарантира финансирането и специфичните мерки, необходими за най-отдалечените региони на ЕС;

3. призовава за прозрачно целево заделяне на средства на Съюза и специални финансови инструменти, за да се гарантира отговорното използване на тези инструменти и техния ангажимент към този социално-екологичен публичен инвестиционен план; предлага смекчаването на изменението на климата да бъде интегрирано в целия бюджет на Съюза чрез цялостно адаптиране на бюджетните редове за МФР към изменението на климата; настоятелно призовава за това фондът за справедлив преход на въгледобивните региони в ЕС да бъде изразходван само за проекти, които имат за цел постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива;

4. призовава за изготвяне на система на Съюза за доходите, основана на истински собствени ресурси и финансирана от данъците върху финансовия сектор, като данъка върху финансовите операции, в допълнение към разглеждането на други данъци върху големите цифрови многонационални предприятия и върху най-замърсяващите индустрии, като например данъка върху пластмасите и въглеродните емисии; призовава за обща основа за облагане с корпоративен данък с цел постигане на независима, по-обективна, по-прозрачна, по-проста и по-справедлива финансова система; настоява, че е необходимо спешно да се засилят органите за борба с отклонението от данъчно облагане и данъчните измами и да се укрепи сътрудничеството между тях, както и да се създаде европейски орган в подкрепа на транснационалната им борба; подкрепя изготвянето на консолидиран черен списък на ЕС, в който да се изброяват съществуващите данъчни убежища в ЕС; предлага да се въведе механизъм, който да изисква от дружествата, които получават безвъзмездни средства от ЕС, да възстановяват средствата на държавите членки, ако дружествата бенефициенти решат да се преместят извън Съюза след получаването на субсидията;

5. припомня позицията си, че европейските фондове, които подкрепят целта за териториално, социално и икономическо сближаване, не могат да бъдат пожертвани за нови цели на ЕС; припомня, че сближаването представлява широкомащабна политика на солидарност на Съюза; застъпва се за значително увеличаване на бюджета за регионалните политики, тъй като настоящият размер на средствата, предназначени за сближаване, се оказа недостатъчен; предлага новите политики на ЕС да не се финансират със средствата по линия на политиката на сближаване; подчертава, че трябва да бъдат отхвърлени всяка обвързаност с макроикономически или политически условия за прилагането на фондовете на Общността;

6. настоятелно призовава за развитието на социално-икономически модел, чиято основна цел е да се сложи край на неравенството между народите и да се постигнат високи стандарти на живот за работниците и хората като цяло; подчертава по-специално необходимостта от значително увеличаване на финансирането за програми, които насърчават заетостта с права и социалното приобщаване на младите хора; противопоставя се на всякакви опити за премахване на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;

7. настоява за укрепване на специфични програми за насърчаване на инвестициите в научни изследвания, образование, мобилност (т.е. свободен обществен транспорт), иновации и технологичен напредък, като по този начин се подкрепят преходът към устойчив модел на производство, адаптацията към изменението на климата и смекчаването на последиците от изменението на климата, както и насърчаването на прогресивна социална и икономическа промяна;

8. настоява, че за да бъде подготвен за цифровата ера, бюджетът на ЕС трябва да предоставя подходяща подкрепа за цифровата грамотност за всички, суверенитет на данните и разнообразно цифрово предлагане на гражданите, като същевременно се гарантира най-висока степен на защита на личните данни;

9. подчертава, че излизането на Обединеното кралство от ЕС не трябва да води до намаляване на бюджета за политиката в областта на околната среда, социалната политика и политиката на сближаване; подчертава значението на преговорите по следващата МФР и настоятелно призовава за максимално ограничаване на бюджетните последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС върху основните бюджетни редове на Съюза, като например политиката на сближаване;

10. подчертава важния принос на Съюза за мира и помирението в Ирландия, по-специално чрез подкрепата си за Споразумението от Разпети петък във всички негови части, и приветства всички предишни ангажименти на Комисията и Парламента за поддържане на основни европейски финансови средства за Ирландия, както в северната, така и в южната част, след излизането на Обединеното кралство от ЕС; призовава Комисията да подготви сценария за единна Ирландия;

11. подчертава необходимостта от прилагане в целия ЕС на ефективни стратегии за предотвратяване, адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата с цел опазване на земеделските земи в дългосрочен план; подчертава необходимостта от публична обща селскостопанска политика (ОСП), която дава приоритет на дребните земеделски стопани, местното селско стопанство и кооперациите, поставя осигуряващите справедлив доход на производителите цени в центъра на селскостопанската политика и създава инструменти за регулиране на пазарите и производството; признава правото на всяка държава да произвежда храни и да гарантира продоволствена независимост и сигурност; призовава за допълнителна подкрепа за социално-икономическата и екологичната устойчивост, хуманното отношение към животните и мерките в областта на биологичното разнообразие; призовава за преразглеждане на настоящата ориентирана към износа селскостопанска политика и практиката на интензивно земеделие;

12. призовава за опазване на биологичното разнообразие в морската среда; подчертава, че политиката в областта на рибарството следва да отчита екологичните, икономическите и социалните измерения на рибарството с цел прилагане на практики за устойчиво управление, които могат да включват самоналожени ограничения и създаване на зони, свободни от риболов, в области, в които рибните запаси и биологичното разнообразие са застрашени; призовава за създаването на програма за подкрепа на дребномащабния, крайбрежния и непромишления риболов – най-устойчивия сегмент от сектора, който осигурява по-голямата част от работните места; счита, че мерките за опазване, като например плановете за възстановяване на запасите или създаването на зони, свободни от риболов в области, в които рибните запаси и биологичното разнообразие са застрашени, трябва да бъдат финансирани надлежно от бюджета на ЕС по начин, който компенсира въздействието върху доходите на дребните рибари; предлага по-допълващи се отношения между споразуменията в областта на рибарството и политиката за развитие, които да гарантират, че тези споразумения допринасят за развитието на секторите на рибарството на трети държави;

13. изтъква основната необходимост от създаване на бюджетен ред за устойчив туризъм, като се има предвид значението на сектора в икономиката на ЕС, с цел справяне с общите предизвикателства, като например въздействието на изменението на климата и други предизвикани от човека кризи като цяло, чрез механизъм за управление на кризи по местоназначение и чрез повишаване на конкурентоспособността на сектора чрез, наред с другото, насърчаване на Европа като туристическа дестинация;

14. подчертава, че финансирането от ЕС за приемането и интегрирането на мигранти и лица, търсещи убежище, трябва да бъде значително увеличено; настоява, че настоящите приоритети за възлагане на граничния контрол на външни изпълнители и сериозното увеличаване на скъпоструващи мерки за сигурност, като например административно задържане и широкомащабни информационни системи, които не са доказали своята ефективност и често нарушават правата на мигрантите и бежанците, трябва незабавно да бъдат изоставени; призовава Съюза да поеме политически и финансов ангажимент за отваряне на безопасни и законни пътища за мигрантите и лицата, търсещи убежище, като същевременно гарантира проактивна програма за търсене и спасяване; призовава за това средствата на Съюза за развитие и хуманитарна помощ да не бъдат свързани с капацитета и/или готовността на партньорските държави за сътрудничество в областта на контрола на миграцията, например чрез клаузи за обратно приемане или задължения за управление на миграцията; настоява да бъдат премахнати проектите, които не са в съответствие със задълженията на Съюза и на държавите членки за зачитане на основните права; призовава за установяването на ефективни партньорства с организациите на гражданското общество, за да се осигури провеждането на консултации с тях при подготовката, планирането, мониторинга, изпълнението и оценката на финансирането както на национално равнище, така и на равнището на ЕС; изразява съжаление относно използването на значителна част от средствата за широкомащабни информационни системи и настоява да не се финансира от страна на ЕС допълнителен капацитет за наблюдение, включително чрез пилотни проекти;

15. настоятелно призовава всички публични инвестиции в здравеопазване, образование, жилищно настаняване, други социални услуги, транспорт и комуникации, околна среда, защита на селските, отдалечените и най-нуждаещите се райони, култура, както и приемането и интеграцията на мигранти и лица, търсещи убежище, да бъдат освободени от правилата на ЕС за дефицита, заложени в Пакта за стабилност и растеж на ЕС, до отмяната на Пакта;

16. подчертава значението на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, създаден за реагиране при големи природни бедствия, и отбелязва предложеното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания за фонда; призовава Комисията да увеличи допълнително средствата на този фонд и да адаптира правилата, така че неговото мобилизиране да стане по-гъвкаво и адаптивно спрямо еднократни събития, като се обхване по-широк спектър от бедствия със значително въздействие и се намали времето между възникването на бедствието и предоставянето на финансовите средства;

17. призовава за по-голямо насърчаване на мира, по-специално за увеличаване на мерките за подкрепа на изкореняването на бедността, за хуманитарна помощ и за устойчиво и справедливо икономическо и социално развитие; настоява външното сътрудничество да се основава на принципа на международната солидарност, многостранното сътрудничество и зачитането на суверенитета на трети държави; отново подчертава значението на политиката на ЕС за развитие за постигането на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и ЦУР; поради това призовава за увеличаване на средствата за развиващите се страни и за приемане на амбициозен и подходящо финансиран Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС);

18. подчертава необходимостта от по-голям демократичен контрол и по-добра проследимост на средствата и разходите в допълнение към парламентарния контрол върху външната дейност на Съюза; във връзка с това настоява, че трябва да се гарантира подходящо финансиране на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA);

19. призовава за демилитаризация на политиките на ЕС, за поемане на ангажимент за ядрено разоръжаване и за прекратяване на външните военни интервенции; категорично отхвърля създаването на Европейския фонд за отбрана и на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната;

20. припомня ангажимента за правилното функциониране на институциите на ЕС и за принципа на езиковото многообразие; отхвърля по-нататъшни съкращения на човешките ресурси, които биха могли да накърнят законодателната компетентност на всяка институция, и изразява своята загриженост относно настоящата политика в областта на човешките ресурси, като се има предвид, че предизвикателствата и работното натоварване в институциите на ЕС се увеличиха;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.

 

[1] ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

[2] OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.

[3] Приети текстове, P8_TA(2018)0226.

Последно осъвременяване: 11 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност