Procedure : 2019/2882(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0117/2019

Indgivne tekster :

B9-0117/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0048

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0117/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om status for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD)), kendt som offentlig landeopdelt rapportering</Titre>

<DocRef>(2019/2882(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Luis Garicano, Karen Melchior, Stéphane Séjourné</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

<Depute>José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne‑Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0117/2019

Europa-Parlamentets beslutning om status for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD)), kendt som offentlig landeopdelt rapportering

(2019/2882(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198)[1], som Kommissionen fremsatte den 12. april 2016, og som er kendt som offentlig landeopdelt rapportering,

 der henviser til de ændringsforslag, det vedtog den 4. juli 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer[2],

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 27. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer[3],

 der henviser til artikel 294, stk. 2 og 3, og artikel 50, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0146/2016),

 der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag, der blev afgivet i januar 2017,

 der henviser til sin forespørgsel til mundtlig besvarelse til Rådet af 6. februar 2018[4],

 der henviser til høringerne af de indstillede ledende næstformænd i Europa-Kommissionen, Valdis Dombrovskis[5] og Margrethe Vestager[6],

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, der er kendt som det fjerde kapitalkravsdirektiv (CRD IV)[7],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at artikel 50, stk. 1, i TEUF er retsgrundlaget for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD)), kendt som offentlig landeopdelt rapportering;

B. der henviser til, at Parlamentet allerede den 4. juli 2017 vedtog sit mandat for ordførerne til at indlede interinstitutionelle "trilogforhandlinger" på grundlag af en fælles betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget;

C. der henviser til, at en teknisk moden kompromistekst endnu ikke er blevet forelagt på Coreper-niveau, selv om der er blevet afholdt 18 møder mellem Rådets arbejdsgrupper og attachéer under de foregående rådsformandskaber; der henviser til, at Rådet derfor endnu ikke har indledt trilogforhandlinger;

D. der henviser til, at Parlamentet endelig vedtog sin førstebehandlingsholdning inden udgangen af den foregående valgperiode den 27. marts 2019;

E. der henviser til, at artikel 89 i det fjerde kapitalkravsdirektiv, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i 2013, indførte en forpligtelse for medlemsstaterne til at kræve, at kreditinstitutter og investeringsselskaber hvert år offentliggør – for hver medlemsstat og hvert tredjeland, hvor de er etableret – oplysninger såsom aktiviteternes art og geografiske placering, omsætning, antal ansatte, resultat før skat, skat af resultatet og modtagne offentlige tilskud på et konsolideret grundlag for hvert regnskabsår;

1. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at bryde dødvandet i Rådet og afslutte deres førstebehandling af forslaget om offentlig landeopdelt rapportering og til at indlede interinstitutionelle forhandlinger med Parlamentet med henblik på at afslutte lovgivningsprocessen hurtigst muligt og respektere princippet om loyalt samarbejde, jf. artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU);

2. opfordrer indtrængende det finske formandskab til at genoptage og prioritere arbejdet med forslaget om offentlig landeopdelt rapportering på grundlag af Parlamentets førstebehandlingsholdning, således at det bliver muligt at behandle forslaget i Coreper;

3. glæder sig over, at den nye Kommission har gentaget sin fulde opbakning til en hurtig vedtagelse af forslaget om offentlig landeopdelt rapportering;

4. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0284.

[3] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0309.

[4] O-000015/2018 (B8-0013/2018).

[5] Det fuldstændige referat af høringen findes på https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.

[7] EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

Seneste opdatering: 23. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik