Eljárás : 2019/2882(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0117/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0117/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2019 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0048

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0117/2019</NoDocSe>
PDF 150kWORD 45k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Tanács nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, országonkénti nyilvános jelentéstételként ismert európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (2016/0107(COD)) jelenlegi állásáról</Titre>

<DocRef>(2019/2882(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil</Depute>

<Commission>{PPE}a PPE képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco</Depute>

<Commission>{S&D}az S&D képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco</Depute>

<Commission>{Renew}a Renew képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}a Verts/ALE képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli</Depute>

<Commission>{ECR}az ECR képviselőcsoport nevében</Commission>

<Depute>José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}a GUE/NGL képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0117/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, országonkénti nyilvános jelentéstételként ismert európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (2016/0107(COD)) jelenlegi állásáról

(2019/2882(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2016)0198)[1], amelyet a Bizottság 2016. április 12-én nyújtott be, és amely országonkénti nyilvános jelentéstételként (CbCR) ismert,

 tekintettel a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra vonatkozóan 2017. július 4-én elfogadott módosításaira[2],

 tekintettel 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalására a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról[3],

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) és (3) bekezdésére, továbbá 50. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0146/2016),

 tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó, 2017 januárjában kiadott véleményére,

 tekintettel a Tanácshoz intézett, 2018. február 6-i, szóbeli választ igénylő kérdésére[4],

 tekintettel az Európai Bizottság ügyvezetőalelnök-jelöltjei, Valdis Dombrovskis[5] és Margrethe Vestager[6] meghallgatására,

 tekintettel a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre, mely a negyedik tőkekövetelmény-irányelvként ismert (CRD IV.)[7],

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló, országonkénti nyilvános jelentéstételként ismert európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (2016/0107(COD)) jogalapja az EUMSZ 50. cikkének (1) bekezdése;

B. mivel a Parlament 2017. július 4-én már elfogadta azon megbízatását, hogy az előadók a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság együttes jelentése alapján kezdjenek intézményközi háromoldalú egyeztetésekbe;

C. mivel még nem került a COREPER elé egy technikai szempontból érett kompromisszumos szöveg annak ellenére, hogy tanácsi munkacsoportok és attasék 18 ülést tartottak a korábbi tanácsi elnökségek idején; mivel a Tanács ezért eddig nem kezdett háromoldalú tárgyalásokba;

D. mivel az előző jogalkotási ciklus 2019. március 27-i vége előtt a Parlament végül első olvasatban elfogadta álláspontját;

E. mivel az Európai Parlament és a Tanács által még 2013-ban elfogadott, a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv 89. cikke bevezette a tagállamok azon kötelezettségét, hogy előírják a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára, hogy évente tegyék közzé a székhelyük szerinti tagállamonként és harmadik országonként meghatározott olyan információkat, mint a tevékenységek jellege és földrajzi elhelyezkedése, a forgalom, az alkalmazottak száma, az adózás előtti eredmény, az eredményt terhelő adó, valamint a kapott állami támogatások, összevont alapon, minden pénzügyi évre;

1. sürgeti a tagállamokat, hogy szüntessék meg a Tanácson belüli patthelyzetet, zárják le a nyilvános országonkénti jelentéstételre vonatkozó javaslat első olvasatát, és kezdjenek intézményközi tárgyalásokat a Parlamenttel a jogalkotási folyamat mielőbbi lezárása és az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 4. cikke (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvének tiszteletben tartása érdekében;

2. sürgeti a finn elnökséget, hogy kezdje újra és kezelje kiemelten nyilvános országonkénti jelentéstételről szóló javaslaton, a Parlament első olvasatbeli álláspontja alapján végzett munkát, hogy a COREPER keretében lehetővé váljon a javaslat megvitatása;

3. üdvözli, hogy a hivatalba lépő Bizottság ismételten határozottan támogatta a nyilvános országonkénti jelentéstételről szóló javaslat mielőbbi elfogadását;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

[1] COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).

[2] Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0284.

[3] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0309.

[4] O-000015/2018 (B8-0013/2018).

[5] A meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a következő címen: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf

[6] A meghallgatás szó szerinti jegyzőkönyve elérhető a következő címen: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.

[7] HL L 176., 2013.6.27., 338. o.

Utolsó frissítés: 2019. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat