Procedūra : 2019/2882(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0117/2019

Pateikti tekstai :

B9-0117/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2019 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0048

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0117/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 45k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (2016/0107(COD)), vadinamojo viešo ataskaitų pagal šalis teikimo, dabartinės padėties</Titre>

<DocRef>(2019/2882(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Luis Garicano, Karen Melchior, Stéphane Séjourné</Depute>

<Commission>{Renew}RENEW frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

<Depute>José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}GUE/NGL frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0117/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (2016/0107(COD)), vadinamojo viešo ataskaitų pagal šalis teikimo, dabartinės padėties

(2019/2882(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2016 m. balandžio 12 d. pateiktą pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (COM(2016)0198)[1], vadinamojo viešo ataskaitų pagal šalis teikimo,

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 4 d. priimtus pakeitimus dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo[2],

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 27 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo[3],

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 50 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0146/2016),

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2017 m. sausio mėn. pateiktą nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. vasario 6 d. klausimą Tarybai, į kurį atsakoma žodžiu[4],

 atsižvelgdamas į paskirtųjų vykdomųjų Europos Komisijos pirmininko pavaduotojų Valdžio Dombrovskio[5] ir Margrethe Vestager[6] klausymus,

 atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, vadinamąją ketvirtąją Kapitalo reikalavimų direktyvą (KRD IV)[7],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi SESV 50 straipsnio 1 dalis yra pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (2016/0107(COD)), vadinamojo viešo ataskaitų pagal šalis teikimo, teisinis pagrindas;

B. kadangi 2017 m. liepos 4 d. Parlamentas jau patvirtino savo įgaliojimus pranešėjams pradėti tarpinstitucines trišalio dialogo derybas remiantis Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Teisės reikalų komiteto bendru pranešimu;

C. kadangi techniškai brandus kompromisinis tekstas dar nepasiekė Nuolatinių atstovų komiteto lygio, nors per ankstesnius pirmininkavimo Tarybai laikotarpius buvo surengta 18 Tarybos darbo grupių ir atašė posėdžių; kadangi dėl šios priežasties Taryba iki šiol nepradėjo trišalio dialogo derybų;

D. kadangi prieš pasibaigiant ankstesnei kadencijai Parlamentas 2019 m. kovo 27 d. galiausiai priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą;

E. kadangi pagal 2013 m. Europos Parlamento ir Tarybos priimtos KRD IV direktyvos 89 straipsnį valstybės narės įpareigotos reikalauti, kad kredito įstaigos ir investicinės įmonės, nurodydamos valstybę narę ir trečiąją valstybę, kuriose jos įsisteigę, kasmet atskleistų konsoliduotą informaciją apie kiekvienus finansinius metus, t. y. veiklos pobūdį ir geografinę vietą, apyvartą, darbuotojų skaičių, pelną arba nuostolius prieš įtraukiant mokesčių sąnaudas, pelno arba nuostolių mokestį, taip pat gautas valstybės subsidijas;

1. primygtinai ragina valstybes nares rasti išeitį iš aklavietės Taryboje ir užbaigti pasiūlymo dėl viešo ataskaitų pagal šalis teikimo pirmąjį svarstymą ir pradėti tarpinstitucines derybas su Parlamentu siekiant kuo greičiau užbaigti teisėkūros procesą ir laikantis Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje nustatyto lojalaus bendradarbiavimo principo;

2. primygtinai ragina ES Tarybai pirmininkaujančią Suomiją atnaujinti su pasiūlymu dėl viešo ataskaitų pagal šalis teikimo susijusius darbus ir teikti jiems pirmenybę remiantis Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija, kad pasiūlymą būtų galima apsvarstyti Nuolatinių atstovų komitete;

3. palankiai vertina tai, kad naujoji Komisija dar kartą išreiškė kuo didesnę paramą siekiui greitai priimti pasiūlymą dėl viešo ataskaitų pagal šalis teikimo;

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

[1] COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).

[2] Priimti tekstai, P8_TA(2017)0284.

[3] Priimti tekstai, P8_TA(2019)0309.

[4] O-000015/2018 (B8-0013/2018).

[5] Klausymo stenogramą galima rasti adresu: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf

[7] OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika