Procedura : 2019/2882(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0117/2019

Teksty złożone :

B9-0117/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2019 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0048

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0117/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 47k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczenia Rady</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie stanu prac nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje</Titre>

<DocRef>(2019/2882(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Luis Garicano, Karen Melchior, Stéphane Séjourné</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew Europe</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

<Depute>Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

<Depute>José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne‑Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}w imieniu grupy GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0117/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu prac nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje

(2019/2882(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (COM(2016)0198)[1] – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje, w formie przedstawionej przez Komisję 12 kwietnia 2016 r.,

 uwzględniając swoje przyjęte 4 lipca 2017 r. poprawki do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały[2],

 uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały[3],

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i 3 oraz art. 50 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0146/2016),

 uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, wydaną w styczniu 2017 r.,

 uwzględniając swoje pytanie wymagające odpowiedzi ustnej, skierowane do Rady 6 lutego 2018 r.[4],

 uwzględniając przesłuchania nominowanych wiceprzewodniczących Komisji Valdisa Dombrovskisa[5] i Margrethe Vestager[6],

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającą dyrektywę 2002/87/WE i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, znaną jako czwarta dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV)[7],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że art. 50 ust. 1 TFUE jest podstawą prawną wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) – publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje;

B. mając na uwadze, że 4 lipca 2017 r. Parlament przyjął już mandat upoważniający sprawozdawców do rozpoczęcia międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych na podstawie wspólnego sprawozdania Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Prawnej;

C. mając na uwadze, że technicznie dojrzały tekst kompromisowy nie osiągnął jeszcze poziomu Coreperu, mimo że podczas poprzednich prezydencji Rady odbyło się 18 spotkań grup roboczych doradców i attaché Rady; mając na uwadze, że w związku z tym Rada nie rozpoczęła dotychczas negocjacji trójstronnych;

D. mając na uwadze, że ostatecznie Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu 27 marca 2019 r. przed upływem poprzedniej kadencji;

E. mając na uwadze, że zgodnie z art. 89 dyrektywy CRD IV przyjętej przez Parlament Europejski i Radę w 2013 r. państwa członkowskie są zobowiązane co roku wymagać od instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ujawniania informacji, z podaniem na zasadzie skonsolidowanej za dany rok obrotowy w podziale na państwa członkowskie i państwo trzecie, w którym mają jednostkę organizacyjną, takich informacji jak charakter i lokalizacja geograficzna działalności, obrót, liczba pracowników, zysk lub strata przed opodatkowaniem, podatek dochodowy, a także otrzymane dotacje publiczne;

1. pilnie wzywa państwa członkowskie do przełamania impasu w Radzie i zakończenia pierwszego czytania wniosku dotyczącego publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje oraz do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem w celu jak najszybszego zakończenia procesu legislacyjnego i poszanowania zasady lojalnej współpracy określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE);

2. pilnie wzywa prezydencję fińską, aby posiłkując się stanowiskiem Parlamentu przyjętym w pierwszym czytaniu, wznowiła i priorytetowo potraktowała prace nad wnioskiem dotyczącym publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje z myślą o umożliwieniu rozpatrzenia wniosku przez Coreper;

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowa Komisja potwierdziła pełne poparcie dla szybkiego przyjęcia wniosku dotyczącego publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje;

4. zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[1] COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).

[2] Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0284.

[3] Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0309.

[4] O-000015/2018 (B8-0013/2018).

[5] Pełne sprawozdanie z przesłuchania dostępne jest na stronie internetowej https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.

[6] Pełne sprawozdanie z przesłuchania dostępne jest na stronie internetowej https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.

[7] Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności