Procedură : 2019/2882(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0117/2019

Texte depuse :

B9-0117/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2019 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0048

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0117/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 45k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarației Consiliului</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la situația actuală privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) – raportarea publică pentru fiecare țară în parte</Titre>

<DocRef>(2019/2882(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

<Depute>Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

<Depute>Luis Garicano, Karen Melchior, Stéphane Séjourné</Depute>

<Commission>{Renew}în numele Grupului Renew</Commission>

<Depute>Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême, Bronis Ropė</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}în numele Grupului Verts/ALE</Commission>

<Depute>Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli</Depute>

<Commission>{ECR}în numele Grupului ECR</Commission>

<Depute>José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne‑Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Younous Omarjee</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}în numele Grupului GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0117/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația actuală privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) – raportarea publică pentru fiecare țară în parte

(2019/2882(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (COM(2016)0198)[1], astfel cum a fost prezentată de Comisia Europeană la 12 aprilie 2016, cunoscută sub denumirea de raportare publică pentru fiecare țară în parte (sistem public de raportare),

 având în vedere amendamentele adoptate la 4 iulie 2017 la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit[2],

 având în vedere rezoluția sa legislativă din 27 martie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit[3],

 având în vedere articolul 294 alineatele (2) și (3) și articolul 50 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0146/2016),

 având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus, emis în ianuarie 2017,

 având în vedere întrebarea sa cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului la 6 februarie 2018[4],

 având în vedere audierile vicepreședinților executivi desemnați ai Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis[5] și Margrethe Vestager[6],

 având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, cunoscută sub denumirea de cea de a patra Directivă privind cerințele de capital (CRD IV)[7],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât articolul 50 alineatul (1) din TFUE constituie temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) – raportarea publică pentru fiecare țară în parte;

B. întrucât Parlamentul și-a adoptat deja mandatul la 4 iulie 2017 pentru ca raportorii să inițieze negocieri interinstituționale în cadrul „trilogului”, pe baza unui raport comun al Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru afaceri juridice;

C. întrucât un text de compromis, matur din punct de vedere tehnic, nu a ajuns încă la nivelul COREPER, în pofida unor reuniuni a 18 grupuri de lucru ale Consiliului și a unor reuniuni ale atașaților pe parcursul președințiilor anterioare ale Consiliului; întrucât, prin urmare, Consiliul nu a inițiat până în prezent negocieri în cadrul trilogului;

D. întrucât Parlamentul și-a adoptat în cele din urmă poziția în primă lectură înainte de sfârșitul legislaturii anterioare, la 27 martie 2019;

E. întrucât articolul 89 din Directiva CRD IV, adoptată de Parlamentul European și de Consiliu în 2013, a introdus obligația statelor membre de a impune instituțiilor de credit și societăților de investiții să comunice anual, defalcat pentru fiecare stat membru și pentru fiecare țară terță în care au înființat o sucursală, informații precum natura și localizarea geografică a activităților, cifra de afaceri, numărul de angajați, profitul sau pierderea înainte de impozitare, impozitul pe profit sau pierdere, precum și subvențiile publice primite, pe bază consolidată pentru fiecare exercițiu financiar,

1. invită de urgență statele membre să deblocheze situația din cadrul Consiliului și să încheie prima lectură cu privire la propunerea privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte și să inițieze negocieri interinstituționale cu Parlamentul pentru a finaliza procesul legislativ cât mai curând posibil și pentru a respecta principiul cooperării loiale, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE);

2. invită de urgență președinția finlandeză să reînceapă lucrările legate de propunerea privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte, pe baza poziției Parlamentului în primă lectură, astfel încât să permită examinarea propunerii în cadrul COREPER;

3. salută faptul că viitoarea Comisie și-a reiterat sprijinul ferm pentru o adoptare promptă a propunerii privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

[1] COM(2016)0198 – C8-0146/2016 – 2016/0107(COD)).

[2] Texte adoptate, P8_TA(2017)0284.

[3] Texte adoptate, P8_TA(2019)0309.

[4] O-000015/2018 (B8-0013/2018).

[5] Stenograma audierii este disponibilă la adresa https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.

[7] JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate