Návrh uznesenia - B9-0117/2019Návrh uznesenia
B9-0117/2019

NÁVRH UZNESENIA o aktuálnom stave návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)), známe aj ako verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín

21.10.2019 - (2019/2882(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Rady
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil
v mene skupiny PPE
Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco
v mene skupiny S&D
Luis Garicano, Karen Melchior, Stéphane Séjourné
v mene skupiny Renew
Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême, Bronis Ropė
v mene skupiny Verts/ALE
Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli
v mene skupiny ECR
José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne‑Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2019/2882(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0117/2019
Predkladané texty :
B9-0117/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9‑0117/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o aktuálnom stave návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)), známe aj ako verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín

(2019/2882(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (COM(2016)0198)[1], ktorý predložila Európska komisia 12. apríla 2016 a je známy aj ako verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín,

 so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal 4. júla 2017 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami[2],

 so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 27. marca 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami[3],

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a 3, ako aj článok 50 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0146/2016),

 so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu vydané v januári 2017,

 so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Rade zo 6. februára 2018[4],

 so zreteľom na vypočutia dezignovaných výkonných podpredsedov Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa[5] a Margrethy Vestagerovej[6],

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, ktorá je známa aj ako štvrtá smernica o kapitálových požiadavkách (CRD IV)[7],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže článok 50 ods. 1 ZFEÚ predstavuje právny základ návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)), známe aj ako verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín;

B. keďže Parlament už 4. júla 2017 prijal svoj mandát pre spravodajcov na začatie medziinštitucionálnych rokovaní v rámci trialógu na základe spoločnej správy Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre právne veci;

C. keďže technicky vyspelé kompromisné znenie zatiaľ nedosiahlo úroveň COREPER-u napriek tomu, že sa počas predchádzajúcich predsedníctiev Rady uskutočnilo 18 zasadnutí pracovných skupín Rady a atašé; keďže Rada preto doteraz nezačala rokovania v rámci trialógu;

D. keďže Parlament nakoniec prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 27. marca 2019, teda pred koncom predchádzajúceho volebného obdobia;

E. keďže článok 89 smernice CRD IV prijatej Európskym parlamentom a Radou v roku 2013 zaviedol povinnosť členských štátov požadovať od úverových inštitúcií a investičných spoločností, aby každoročne podľa členského štátu a tretej krajiny, v ktorej majú organizačnú zložku, zverejňovali informácie, ako sú povaha a zemepisná poloha činností, obrat, počet zamestnancov, zisk alebo strata pred zdanením, daň zo zisku alebo straty, ako aj prijaté verejné dotácie, a to na konsolidovanom základe za každé účtovné obdobie;

1. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prelomili patovú situáciu v Rade a uzavreli prvé čítanie návrhu týkajúceho sa verejného podávania správ podľa jednotlivých krajín a aby začali medziinštitucionálne rokovania s Parlamentom s cieľom čo najskôr ukončiť legislatívny proces a dodržať zásadu lojálnej spolupráce, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ);

2. naliehavo vyzýva fínske predsedníctvo, aby opätovne a prioritne začalo pracovať na návrhu týkajúcom sa verejného podávania správ podľa jednotlivých krajín na základe pozície Parlamentu v prvom čítaní, aby bolo možné zohľadniť návrh v COREPER-i;

3. víta skutočnosť, že nová Komisia opätovne vyjadrila maximálnu podporu urýchlenému prijatiu návrhu týkajúceho sa verejného podávania správ podľa jednotlivých krajín;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 23. októbra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia