Διαδικασία : 2019/2854(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0118/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0118/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0118/2019</NoDocSe>
PDF 172kWORD 52k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad‑Marius Botoş, Iskra Mihaylova, Atidzhe Alieva‑Veli</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0118/2019

B9‑0118/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook

(2019/2854(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 195 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη[1],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, και ιδίως το άρθρο 13 σχετικά με την ευθύνη για την εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού, το άρθρο 16 σχετικά με την υποχρέωση παροχής συνδρομής και το κεφάλαιο V το οποίο ρυθμίζει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή πωλητή[2],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικών εταιρειών[4],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση, της 18ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Προστασία των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών (COM(2013)0129), όπου η Επιτροπή καθορίζει μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση), και ιδίως το άρθρο 8 σχετικά με την ισχύ της άδειας εκμετάλλευσης, και το άρθρο 9 σχετικά με την αναστολή και ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης[5],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (κανονισμός ΕΤΠ)[6],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γραφεία ταξιδίων λειτουργούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο στην ενωσιακή όσο και στην εξωτερική αγορά, και ότι τα γραφεία ταξιδίων πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συμπεριφορές των καταναλωτών και στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. αύξηση των επιγραμμικών υπηρεσιών ταξιδιωτικών κρατήσεων και των δυναμικών οργανωμένων ταξιδίων)·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώχευση της Thomas Cook οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η αδυναμία της εταιρείας να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο και να καινοτομήσει, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώχευση της ταξιδιωτικής εταιρείας Thomas Cook Group, τον Σεπτέμβριο του 2019, η οποία εκμεταλλευόταν ξενοδοχεία, θέρετρα και αεροπορικές εταιρείες, σε 16 χώρες και εξυπηρετούσε 19 εκατομμύρια άτομα ετησίως, άφησε ακάλυπτους 600.000 παραθεριστές στο εξωτερικό, εξαναγκάζοντας τις κυβερνήσεις και τις ασφαλιστικές εταιρείες να συντονίσουν μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση του ομίλου Thomas Cook ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές στα κράτη μέλη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαθάριση της Thomas Cook έχει θέσει σε κίνδυνο, παγκοσμίως, 22.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 9.000 βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2.500 στην Ισπανία και περισσότερες από 1.000 στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και αν η τύχη αυτών των θέσεων εργασίας εξακολουθεί να είναι αβέβαιη, είναι πιθανό να επέλθουν σημαντικές πολλαπλές επιπτώσεις όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα των μεταφορών, αλλά και στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι φέτος μόνο μια σειρά αεροπορικών εταιρειών, όπως οι Μonach, Air Berlin, Alitalia, Aigle Azur, Adria Airways, έχουν κηρύξει πτώχευση, γεγονός που είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τους καταναλωτές·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2019, χορηγήθηκε στηThomas Cook άλλη μια δωδεκάμηνη άδεια λειτουργίας από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για πολλούς καταναλωτές, δεν ήταν σαφές ποια ήταν τα δικαιώματα αποζημίωσής τους, και ποια μέρη των κρατήσεων καλύπτονταν από την ασφάλισή τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 50,8 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός παράγει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα)το 10,3 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ-28, και αναμένεται να ανέλθει στο 11,2 % του ΑΕΠ έως το 2027 -και ότι η βιομηχανία του τουρισμού της ΕΕ απασχολεί περίπου 12,3 εκατομμύρια ανθρώπους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός παραμένει ένας από τους κύριους μοχλούς δημιουργίας θέσεων εργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, και συμβάλλει στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη όλων των κρατών μελών, ιδίως στα νότια κράτη μέλη, τα οποία επλήγησαν ιδιαίτερα από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την τουριστική βιομηχανία για αυξημένο συντονισμό σε ενωσιακό επίπεδο και σαφή ενωσιακή πολιτική για τον τουρισμό με κατάλληλη δημοσιονομική στήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι διάφοροι κλάδοι που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, η στέγαση, κ.λπ., ρυθμίζονται από διαφορετικούς τομείς εντός της ΕΕ·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να είναι δυναμική και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης·

1. επισημαίνει ότι ο όμιλος Thomas Cook κάλυπτε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι η στέγαση, οι μεταφορές, οι δραστηριότητες αναψυχής που επηρεάζουν διάφορους τύπους καταναλωτών και επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, η κατάρρευσή του εμπίπτει σε διαφορετικές νομοθεσίες της ΕΕ και στους νόμους στα κράτη μέλη·

2. αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επαναπατρισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε η χρεωκοπία του ομίλου Thomas Cook στους χιλιάδες τουρίστες που είδαν τις κρατήσεις τους να ακυρώνονται αυτόματα, με πολλούς τουρίστες να παραμένουν στον προορισμό τους χωρίς να προσφέρεται εναλλακτική διαδρομή επιστροφής, γεγονός που αποδείχθηκε ότι προκαλεί τεράστια νομική αβεβαιότητα για τον τομέα και ότι συνεπάγεται σημαντική έλλειψη προστασίας για τους καταναλωτές·

3. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει μια γενική προσέγγιση για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών, το οποίο θα εξετάζει ζητήματα όπως ο κατάλογος έκτακτων περιστάσεων, τα κατώτατα όρια για την αποζημίωση σε περίπτωση ματαίωσης και καθυστέρησης ή οι αποζημιώσεις για τις πτήσεις με ανταπόκριση· εκφράζει τη λύπη του για τη μη επίτευξη συμφωνίας από το Συμβούλιο από την 1η Φεβρουαρίου 2014·

4. πιστεύει ότι η ξαφνική κατάρρευση του ομίλου Thomas Cook έπρεπε να είχε αποφευχθεί και ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να περάσει σε εκκαθάριση με πιο εύτακτο τρόπο· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αίτια της εκκαθάρισης του ομίλου Thomas Cook, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας ήταν ήδη γνωστή, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της απότομης κατάρρευσής του·

5. εκφράζει τις επιφυλάξεις του ως προς την απόφαση να χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στον όμιλο Thomas Cook, δεδομένης της οικονομικής του κατάστασης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές αδειοδότησης των κρατών μελών θα εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναστολή και την ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης, εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις οικονομικών προβλημάτων ή αφερεγγυότητας· πιστεύει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν προσωρινή άδεια εκμετάλλευσης στις αεροπορικές εταιρείες για να συνεχίσουν να επαναπατρίζουν επιβάτες σε περίπτωση αφερεγγυότητας· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την υποχρέωση των κρατών μελών να αξιολογούν τις οικονομικές επιδόσεις των αερομεταφορέων στους οποίους χορηγούν άδεια εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο μελλοντικής αναθεώρησης του κανονισμού 1008/2008·

6. τονίζει ότι η διαχείριση της κατάρρευσης ενός γραφείου ταξιδίων του μεγέθους του ομίλου Thomas Cook δεν σταματά στον επαναπατρισμό, την αποζημίωση ή τις επιστροφές και ότι, αντιθέτως, μακροπρόθεσμα οι συνέπειες αναμένεται να είναι ακόμη πιο σοβαρές, σε σχέση με τη συνδεσιμότητα των μεταφορών, τον τουρισμό και την απασχόληση·

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ήταν ευκολότερο για τους παραθεριστές που είχαν οργανωμένο ταξίδι με ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών να λαμβάνουν πληροφορίες και βοήθεια απ’ ό,τι για τους καταναλωτές που είχαν κάνει χωριστή κράτηση πτήσεων και καταλύματος·

8. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα σαφές και διαφανές εθνικό σύστημα εγγυήσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι μολονότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει ένα τέτοιο σύστημα, συχνά παραμένει ασαφές το κατά πόσον καλύπτεται μια κράτηση·

9. θεωρεί ότι το μέγεθος της κατάρρευσης του ομίλου Thomas Cook έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τον τουριστικό τομέα της ΕΕ -τον υπ’ αριθμόν ένα τουριστικό προορισμό του κόσμου- και ιδίως για εκείνα τα κράτη μέλη που βασίζονται σημαντικά στον τουρισμό και τα οποία εξαρτώνταν από τον όμιλο Thomas Cook, όπως οι Βαλεαρίδες Νήσοι, οι Κανάριες Νήσοι, η Ρόδος, η Κρήτη· τονίζει ότι οι τουριστικές υπηρεσίες στις περιοχές που βασίζονται στον τουρισμό, και ιδίως τα ξενοδοχεία, είχαν προγραμματίσει την παροχή υπηρεσιών με πολλές κρατήσεις που υπήρχαν ήδη για την επόμενη τουριστική περίοδο, πριν από την κατάρρευση του ομίλου Thomas Cook και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντικτύπου που προκάλεσε η κατάρρευση αυτή σε πολλές επιχειρήσεις·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να βρει έναν μηχανισμό για τον αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον τομέα του τουρισμού και να εγκρίνει ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τον τουρισμό στον ενωσιακό προϋπολογισμό, ιδίως στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027, προκειμένου να διατεθούν συγκεκριμένα κονδύλια για τη στήριξη των τουριστικών πολιτικών της ΕΕ·

11. πιστεύει ότι οι δεσμοί μεταξύ τουρισμού και μεταφορών είναι προφανείς και πολύ στενοί· τονίζει ότι οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της τουριστικής βιομηχανίας και ο τουρισμός αυξάνεται περισσότερο όταν υπάρχουν καλύτερα συστήματα μεταφορών· ζητεί, ως εκ τούτου, να διαθέτει ένας Επίτροπος χαρτοφυλάκιο με αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού και καλεί τη νέα Πρόεδρο της Επιτροπής να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς την επίτευξη αυτού του στόχου·

12. καλεί σθεναρά τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί από την εκκαθάριση του ομίλου Thomas Cook να θέσουν αμέσως σε εφαρμογή δράσεις για τους απολυμένους εργαζομένους, όπως η υποστήριξη, η καθοδήγηση, η ένταξη, η κατάρτιση, η επανακατάρτιση και η επαγγελματική κατάρτιση, η στήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων, καθώς και οι συνεισφορές σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·

13. προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη, μόνο ως έσχατο μέσο, μέτρα κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να μετριάσουν τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, στις πόλεις, στις περιφέρειες και στους προορισμούς, καθώς και τις σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση·

14. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και οι αντίστοιχοι νόμοι στα κράτη μέλη έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την τεράστια επιχείρηση διάσωσης· σημειώνει ότι η κρίση που προκλήθηκε από την πτώχευση του ομίλου Thomas Cook δεν είναι μεμονωμένο γεγονός και μπορεί να συμβεί ξανά στο μέλλον· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης ειδικών δράσεων και/ή μέτρων για την πρόληψη καταστάσεων αυτού του είδους προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των επιβατών·

15. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε απογραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με την πτώχευση των αεροπορικών εταιρειών, την προστασία των καταναλωτών, τα οργανωμένα ταξίδια, τα δικαιώματα των επιβατών υπό το πρίσμα της πρόσφατης κατάρρευσης του ομίλουThomas Cook, προκειμένου να αξιολογήσει την πιθανή ανάγκη για νομοθετική αποσαφήνιση και βελτίωση, καθώς και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον·

16. καλεί την Επιτροπή να επαναλάβει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία μιας πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να παράσχει την αναγκαία στήριξη για να βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ να διαχειριστούν τη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τόσο μέσω των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και του προγράμματος πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όσο και μέσω της κατάρτισης και της ενθάρρυνσης μιας ψηφιακής επιχειρηματικής νοοτροπίας·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 71.

[2] ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1.

[3] ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.

[4] ΕΕ C 285E της 21.10.2010, σ. 42.

[5] ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3

[6] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου