Διαδικασία : 2019/2854(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0119/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0119/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0119/2019</NoDocSe>
PDF 180kWORD 57k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton‑Darling, István Ujhelyi, Isabel García Muñoz</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0118/2019

B9‑0119/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον τουρισμό της ΕΕ

(2019/2854(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 6 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91[1],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2007)0621),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά[3],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2013, με τίτλο «Προστασία των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών» (COM(2013)0129), όπου η Επιτροπή καθορίζει μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (κανονισμός ΕΤΠ)[4],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

 έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη[6],

 έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς[7], και ιδίως το άρθρο 13 σχετικά με την ευθύνη για την εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού, το άρθρο 16 σχετικά με την υποχρέωση παροχής συνδρομής και το κεφάλαιο V το οποίο ρυθμίζει την προστασία κατά της αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή πωλητή·

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας[8],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2019, με τίτλο « Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη: Διατήρηση και προώθηση υψηλών κοινωνικών προτύπων» (COM(2019)0120)

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μάϊου 2019, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ για την επόμενη δεκαετία,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα[9],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας Thomas Cook, του δεύτερου μεγαλύτερου οργανωτή ταξιδίων παγκοσμίως, έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, την ενωσιακή εσωτερική αγορά, την απασχόληση, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος αυτός στον τομέα του τουρισμού επιδεινώνεται από την αβεβαιότητα που περιβάλλει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, και ο αριθμός των διεθνών τουριστών που επισκέπτονται την ΕΕ θα συνεχίσει να αυξάνεται·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 4% του ΑΕΠ της Ένωσης, ποσοστό που ξεπερνά το 10%, εάν ληφθούν υπόψη όλοι οι τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουριστικός τομέας αποτελεί επίσης βασική κινητήρια δύναμη για την απασχόληση και απασχολεί περίπου 12 εκατομμύρια εργαζομένους καθώς εξασφαλίζει τουλάχιστον το 5% επί του συνόλου των θέσεων εργασίας (πάνω από 27 εκατομμύρια εργαζόμενοι και σχεδόν το 12% επί του συνόλου των θέσεων εργασίας, αν συνεκτιμήσει κανείς τις σχέσεις του με άλλους τομείς), καθώς και το 20% των θέσεων εργασίας που ασκούνται από νέους κάτω των 25 ετών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και επαγγελμάτων, όπου η κινητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα αυτό κυριαρχούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και αυτοαπασχολούμενοι, οι δραστηριότητες των οποίων δημιουργούν θέσεις εργασίας και παράγουν πλούτο σε περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ έχει την εξουσία να στηρίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού· λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη ότι δεν προβλέπεται ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τουρισμό, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας, στο οποίο το Κοινοβούλιο ζητεί να θεσπιστεί ειδικό κονδύλιο για τον βιώσιμο τουρισμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κατάρρευσης της Thomas Cook, χρειάστηκε να διεξαχθεί μια τεράστια επιχείρηση επαναπατρισμού πάνω από 600 000 ατόμων από διάφορες τοποθεσίες του κόσμου στον τόπο καταγωγής τους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παύση των δραστηριοτήτων της Thomas Cook έχει προκαλέσει σοβαρή οικονομική ζημία στον τομέα του τουρισμού και στην απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι γι’ αυτό θα απαιτηθεί να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διατηρεί τη θέση της ως πρώτου τουριστικού προορισμού στον κόσμο, ως κινητήριας δύναμης για τη οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή των δραστηριοτήτων της Thomas Cook είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της αεροπορικής συνδεσιμότητας ορισμένων εδαφών των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά της ΕΕ, όπου η προσβασιμότητα και η συνδεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της Thomas Cook επηρεάζει άμεσα περίπου 22.000 εργαζομένους στην Ευρώπη και πέραν αυτής, οι οποίοι βρέθηκαν άνεργοι και ενδέχεται να μην τους καταβληθούν οι οφειλόμενοι μισθοί τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα, ιδίως επειδή καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτήριου ήδη πριν από την παροχή της υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να παρέχεται στους επιβάτες κατανοητή, ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση, προσβάσιμη σε όλους·

1. εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του και τη στήριξή του προς όλους τους εργαζόμενους της Thomas Cook και τις οικογένειές τους, καθώς και προς τους θιγόμενους υπεργολάβους, και εκφράζει τη λύπη του για τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε η κατάρρευση της εταιρείας στις τοπικές οικονομίες και κοινότητες· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να στηριχθούν οι εν λόγω εργαζόμενοι και υπεργολάβοι καθώς και οι θιγείσες περιφέρειες, στην αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης·

2. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις 600.000 ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν μακριά από τα σπίτια τους και τους χιλιάδες τοπικούς προμηθευτές και τις θυγατρικές, κυρίως ΜΜΕ, που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες λόγω της κατάρρευσης της Thomas Cook, καθώς και λόγω της ζημίας που προκάλεσε το γεγονός αυτό στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως·

3. συγχαίρει τα κράτη μέλη για τη σπουδή με την οποία εκτέλεσαν σχέδια έκτακτης ανάγκης με σκοπό τον αποτελεσματικό επαναπατρισμό των θιγόμενων ταξιδιωτών, καθώς και για την ταχύτητα με την οποία εφάρμοσαν μέτρα στην πολιτική απασχόλησης και ενήργησαν προκειμένου να περιορίσουν τις συνέπειες από την πτώχευση της Thomas Cook εις βάρος των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και στους συναφείς κλάδους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επέμβει γρήγορα και αποτελεσματικά σε παρόμοια κατάσταση στο μέλλον·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο, έχουν συνήθως μικρή επιρροή ή διαπραγματευτική ισχύ όσον αφορά τις διαδικασίες πτώχευσης· τονίζει την ανάγκη να βελτιωθούν τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και αφερεγγυότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από τη διαδικασία αφερεγγυότητα θα έχουν εγγυημένη την οφειλόμενη αμοιβή και συνταξιοδοτικές παροχές τους·

5. καλεί τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν τους λόγους που οδήγησαν στη χρεοκοπία της Thomas Cook, με σκοπό να προβλέπονται μελλοντικές κρίσεις και να θεσπίζονται πολιτικές για την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε έναν τόσο σημαντικό για την ΕΕ τομέα· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείται καλύτερα η χρηματοοικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών από τις εθνικές εποπτικές αρχές, για να αποτρέπεται η πιθανότητα να πέφτουν Ευρωπαίοι επιβάτες θύματα παρόμοιων αστοχιών, δεδομένου ότι από την αρχή του 2017 έχουν πτωχεύσει 32 αεροπορικές εταιρείες· υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων η οποία περιλαμβάνει τμήμα σχετικά με την υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού αυτού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές να παρακολουθούν καλύτερα και να ελέγχουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών και να αντιδρούν σε κρίσιμα ζητήματα·

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει το νομικό πλαίσιο για την αφερεγγυότητα σε περιπτώσεις πτώχευσης, παρ’ όλο που έχει μόλις αναθεωρηθεί, και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τη συμμετοχή τους κατά τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023[10]· τονίζει ότι η εν λόγω οδηγία δεν θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα των επενδυτών έναντι των συμφερόντων των καταναλωτών, των πελατών, των φορολογουμένων και των εργαζομένων·

7. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών περί αφερεγγυότητας, οι οποίες έγιναν εμφανείς στην περίπτωση της Thomas Cook και είναι προβληματικές στην περίπτωση πολυεθνικών εταιρειών·

8. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη ζημία που υπέστησαν ο κλάδος και οι καταναλωτές και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, να καταστήσει δυνατή την ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτά τα μέσα και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή·

9. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τουρισμό στις προτεραιότητες της στρατηγικής της και να μετονομάσει το χαρτοφυλάκιο μεταφορών σε χαρτοφυλάκιο «Μεταφορές και Τουρισμός»·

10. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα του τουρισμού, σε τομείς όπως η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων, η κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων, η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων και των επισκεπτών· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να καταρτιστεί μία στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό με συντονισμένα και συγκεκριμένα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τον τομέα του τουρισμού στο επόμενο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027·

11. επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών· καλεί τα κράτη μέλη που θίγονται από την πτώχευση της Thomas Cook να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά τις συλλογικές αιτήσεις από ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί τις εν λόγω αιτήσεις το συντομότερο δυνατό εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στον κανονισμό για το ΕΤΠ και να παράσχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη, εάν ζητηθεί·

12. προτρέπει μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κρατικών ενισχύσεων που θα μπορούσαν να μετριάσουν τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, στις πόλεις, στις περιφέρειες και στους προορισμούς, καθώς και τις σοβαρές συνέπειες για την απασχόληση· τονίζει ότι οι θιγέντες εργαζόμενοι πρέπει να θεωρούνται προνομιακοί πιστωτές στις διαδικασίες αφερεγγυότητας·

13. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη: Διατήρηση και προώθηση υψηλών κοινωνικών προτύπων»· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να παρουσιάσει μια δέσμη κοινωνικών μέτρων για τον τομέα των αερομεταφορών με στόχο την προστασία των χειριστών, των πληρωμάτων και του προσωπικού εδάφους, των λοιπών εργαζομένων και των επιβατών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εν λόγω δέσμη θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα προστασίας που θα εκχωρεί περίοδο χάριτος σε αεροπορικές εταιρείες με οικονομικές δυσκολίες, υπό την εποπτεία των αντίστοιχων αρχών, προκειμένου να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες και να διευκολύνεται είτε η οικονομική ανάκαμψη της αεροπορικής εταιρείας είτε η μετάβασή της προς ένα εύτακτο κλείσιμο·

14. τονίζει τη σημασία όλων των τύπων μεταφορικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων, έκτακτων, ναυλωμένων και μισθωμένων μεταφορικών υπηρεσιών, ως αναπόσπαστου μέρους του τουριστικού τομέα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μεταφορών τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, στηρίζουν την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και ενισχύουν την κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία των υπηρεσιών μεταφορών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα·

15. τονίζει τη σημασία που έχουν η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες μεταφορών, η διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων και των καταναλωτών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της βιωσιμότητας του τουριστικού τομέα·

16. τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής συνεχούς κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και με βάση τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής ευθύνης, ως ενός από τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για την εξεύρεση συναινετικών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων στην πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείριση των διεργασιών αναδιάρθρωσης· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους κατά την ανάπτυξη όλων των σχετικών μέτρων· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές βάσει των μέτρων που εφαρμόζουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τον τομέα του τουρισμού·

17. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές τηρούν στο ακέραιο τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και στη διαβούλευση, ιδίως κατά τη διάρκεια αναδιαρθρώσεων· τονίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις τους βάσει του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου, δίνοντας προτεραιότητα στο δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, καθώς και στη δυνατότητα εξέτασης εναλλακτικών λύσεων που προτείνονται από τους κοινωνικούς εταίρους·

18. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει κατόπιν διαβουλεύσεως με τους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων[11]·

19. είναι πεπεισμένο ότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά και το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο πρέπει να τηρούν ταυτόχρονα τις αξίες της δημοκρατίας στον χώρο εργασίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καθιέρωση ενός νέου και ολοκληρωμένου πλαισίου για τη συμμετοχή των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές, το οποίο θα ορίζει υψηλά πρότυπα ως προς το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και στη διαβούλευση και θα θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου· τονίζει ότι το νέο αυτό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει το μοναδικό πλαίσιο αναφοράς για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την εκπροσώπηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές και θα πρέπει να θεσπίζει την υποχρέωση να συγκροτηθεί σύστημα εκπροσώπησης των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια (για τα μονιστικά συστήματα) ή στα εποπτικά συμβούλια (για τα δυαδικά συστήματα)·

20. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και την αποτροπή και αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, αλλά και να αντλήσουν από την εμπειρία αυτή διδάγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών αεροπορικών υπηρεσιών·

21. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε νέα σχετική πληροφορία αφορά τη χρεοκοπία της Thomas Cook· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία του να γνωρίζει κανείς αν οι αρμόδιες αρχές χορήγησης αδειών είχαν αξιολογήσει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Thomas Cook, αν είχαν εντοπιστεί χρηματοοικονομικά προβλήματα και αν μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή του εγκλωβισμού χιλιάδων επιβατών μακριά από τα σπίτια τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να προσθέσει στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς διάταξη που ορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας·

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω μέτρων και μηχανισμών για να διατηρηθεί υψηλό το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων και των καταναλωτών σε περίπτωση επιχειρηματικής αποτυχίας· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν τη θέση του σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και τα όρια ευθύνης του αερομεταφορέα, και να εγκρίνει τη θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2014· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία τα τελευταία πέντε χρόνια· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης παρόμοιας με τον νόμο Florange, η οποία θα υποχρεώνει τις εταιρείες να ενημερώνουν το συμβούλιο εργαζομένων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους, ώστε να προσπαθήσει να βρει αγοραστή για την εταιρεία ή τον χώρο·

23. επαναλαμβάνει την ανάγκη, όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την ευθύνη του αερομεταφορέα, να θεσπιστούν υποχρεωτικοί μηχανισμοί για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των επιβατών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ταμείων εγγυήσεων ή μέσω ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτονται από τις αεροπορικές εταιρείες και εγγυώνται την παροχή βοήθειας, την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, την παροχή αποζημίωσης και τη μεταφορά των επιβατών με άλλη πτήση· τονίζει ότι οι επιβάτες που έχουν αγοράσει μία μεμονωμένη υπηρεσία, όπως μια και μόνο πτήση, θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας προστασίας με τους επιβάτες που έχουν αγοράσει ταξιδιωτικό πακέτο, ιδίως επειδή οι καταναλωτές περιορίζονται όλο και συχνότερα στην αγορά μόνο του αεροπορικού εισιτηρίου·

24. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας όσον αφορά τον επαναπατρισμό τους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ειδικού ταμείου γι’ αυτό τον σκοπό·

25. καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του κλεισίματος εταιρειών και να τα ενθαρρύνει να μελετήσουν παραδείγματα που περιέχονται στις νομικές διατάξεις, προκειμένου να προσπαθήσουν, στο μέτρο του δυνατού, να οργανώσουν την αναζήτηση αγοραστή, ώστε να διατηρήσουν την επιχείρηση σε λειτουργία παρά την παύση της δραστηριότητας που αποφάσισαν οι αρχικοί ιδιοκτήτες·

26. θεωρεί ότι η φοροαποφυγή, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών σε αθέμιτες τιμές (τιμή μεταφοράς), θα πρέπει να αποτρέπεται και φρονεί ότι τέτοιες πρακτικές είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ευρωπαϊκού συντονισμού σε δημοσιονομικά και εμπορικά ζητήματα· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά θέματα·

27. τονίζει την ανάγκη για αξιοπρεπή κοινωνική προστασία που να επιτρέπει στους πολίτες να παραμένουν οικονομικά ενεργοί και να ζουν με αξιοπρέπεια· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή επιδόματα ανεργίας, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση και υπηρεσίες καθοδήγησης για όσους έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης και στους εργαζομένους άνω των 50 ετών·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.

[2] ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.

[3] ΕΕ C 257E της 6.9.2013, σ. 1.

[4] ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

[5] ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 336.

[6] ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 71.

[7] ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.

[9] ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.

[10] Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, για τις διαδικασίες που οδηγούν σε απαλλαγή από τα χρέη και ανικανότητα ή έκπτωση και για μέτρα με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που αφορούν την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,  ΕΕ L 172 της 26.6.2019, σ. 18.

[11] ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου